הסכם הגישור שלי

הסכם מיום _________________
בין הצדדים למגשר

בענין שבין :

_________________________ ת.ז. ________________________ טלפון: __________________

לבין

_________________________ ת.ז. ________________________ טלפון: __________________

1. הצדדים מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.
2. הצדדים מתחייבים לנהוג בכבוד האחד כלפי השני ולאפשר לכל אחד מהם להציג את דבריו באופן רציף, ללא הפרעות והתפרצויות.
3. הצדדים מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל-פה, או להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.
4. הצדדים מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.
5. הצדדים זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.
6. הצדדים חייבים לחתום על הסדר הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה שבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק-דין.
7. הצדדים מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף לסעיף 6 להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור.

8. המגשר מתחייב לנהוג בתום לב, הגינות וללא משוא פנים, כדי לסייע לצדדים ליישב את הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.
9. המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל ענין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מהצדדים קשר מקצועי או אישי קודם.
10. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין.
11. המגשר מתחייב שהוא לא יתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי דין בכל ענין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל הצדדים האחרים.
12. המגשר רשאי להיפגש עם כל אחד מהצדדים בנפרד, להציע לצדדים פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור.

13. הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:
13.1. המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה, בתאום עם הצדדים.
13.2. המגשר יקבע את סדרי הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין.
13.3. המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור; מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין
13.4. המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה, אך במידה וייעוץ כאמור כרוך בתשלום יעשה כן רק לאחר שיידע את הצדדים בדבר ההוצאה הכרוכה בכך וקיבל את הסכמתם לשאת בתשלום.

14. שכר טרחת המגשר:

14.1. הודעת המגשר על שכר טרחתו ועל ההוצאות בעין במהלך הגישור מחייבת את בעלי הדין
14.2. שכ"ט המגשר בסך 400 ₪ לשעת גישור לכל צד בצירוף מע"מ ישולם בתום כל ישיבת גישור.
14.3. שיחות טלפוניות באורך חריג יכללו בחישוב השעות.
14.4. במידה והצדדים יבקשו מהמגשר לערוך הסכם גישור אשר יוגש לבית המשפט המוסמך לשם קבלת תוקף של פסק דין ייקבע שכ"ט המגשר בגין עריכת ההסכם בהתאם למספר השעות בפועל שנדרשו לדם עריכתו (כולל הערות ותיקונים),על בצירוף מע"מ כדין.

נחתם היום, _______________________

_____________________ _______________________

המגשר : ______________________
עלמה שרון, עו"ד ומגשרת

שתפו: