טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה-2014

דברי הסבר

מבוא

הרפורמה המוצעת נועדה לעצב הסדר חדש שיהיה בו כדי להחזיר את מעמד התקנות ככלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפטים האזרחיים, במטרה לייעל, לפשט ולקצר את ההליכים האזרחיים תוך קיומו של הליך ראוי והוגן. תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 והעקרונות הדיוניים בהליך האזרחי נקבעו ברובן בתקנות משנת 1963, כאשר בשנת 1984 הן עברו עדכון ניסוחי בלבד. לאחר מכן הותקנו מעת לעת תיקונים בתקנות, לעיתים של פרקים שלמים ולעיתים של תקנות בודדות, בלא שהתבצע תיקון קוהרנטי כולל של כל התקנות. נמצא כי לאחר שבמערכת בתי המשפט עודכנה תוכנת מחשוב חדשה ומודרנית ושונתה כליל סביבת העבודה השיפוטית, הגיעה העת להתקין תקנות חדשות שיתאימו לימינו אנו.

ואכן, במשפט המשווה ניתן למצוא דוגמאות רבות לרפורמות, בהיקפים שונים, שנערכו בכללי הפרוצדורה האזרחית. מטרותיהן משותפות: להפחית את העלויות ולפשט ולקצר את הימשכותם של ההליכים המשפטיים. דוגמאות לכך ניתן למצוא בארה"ב [1990 – The civil Justice Reform Act of 1990- CJRA], באנגליה [1999 – הרפורמה של לורד וולף (Access to Justice) ורפורמה נוספת לאחרונה, ב-2013 – רפורמת ג'קסון] ובהונג קונג [2009].

תקנות סדר הדין האזרחי הן כלי העבודה המשמש את בית המשפט ואת בעלי הדין לשמיעה ולניהול של דיונים אזרחיים. הן מתוות ומבטאות את האופן שבו יוכלו בעלי הדין, הצדדים להליך האזרחי, לממש את הזכויות המהותיות שמקנה להם הדין, זאת תוך יצירת מסגרת שיח משותפת לצדדים לדיון ולבית המשפט, כך שלכל צד יתאפשר ביטוי ראוי בתוך מסגרת דיונית זו. למרבה הצער, בשנים האחרונות חלה זילות ממשית בהתייחסות להסדרים הדיוניים שבתקנות ובכלל. דומה הדבר שההתייחסות אליהם היא כאל עניין טורדני ומטריח. בהינתן שהעומס בבתי המשפט הוא כבד מנשוא ולהליכים האזרחיים אין מכוון ומורה דרך ראוי, נדרש לשקול את שינוי התובנות באשר לפן הדיוני של ההליכים האזרחיים.

תכליתן של התקנות המוצעות הוא, אפוא, לסייע בידי בית המשפט לנהל את המשפט תוך קיום הליך שיפוטי ראוי והוגן, שיאפשר הגעה לתוצאה נכונה וצודקת תוך יעילות מירבית. על מנת לעשות כן, מבקשות התקנות להשיג מספר מטרות: ראשית, להביא לפישוט והאחדה של סדרי הדין הקיימים; שנית, לקבוע מדדי זמן וכמויות על מנת לשרש חסמים הגורמים להתארכות דיונים בבתי המשפט וכן כדי להתמודד עם תופעות של העדר התייחסות למועדים או שימוש מרובה בניירת מעל ומעבר לצריך ולנדרש (לעיתים עד כדי מצב שמרוב טיעונים ותתי טיעונים על פני מאות עמודים, קשה לבית המשפט לאתר את השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים); שלישית, להביא לגילוי הדדי ושקיפות מלאה בין בעלי הדין לפני הגשת התובענה ובמהלכה; רביעית, לקדם נגישות לערכאות השיפוטיות, להבטיח קיומו של הליך ראוי והוגן, ובתוך כך למנוע בזבוז זמן שיפוטי יקר, זמן המהווה משאב ציבורי מובהק, ולהשריש שיקולי יעילות וצדק מהיר. עקרונות יסוד אלה ראוי שישמשו גם כלי פרשני, בבחינת מורה דרך לבתי המשפט ולצדדים, בכל הנוגע ליישומם של ההסדרים הדיוניים המוצעים להלן.

התקנות המוצעות מחולקות לשני חלקים: החלק הראשון עניינו עקרונות יסוד של סדרי הדין האזרחיים. לבד מההנחיה לקיומו של הליך ראוי והוגן, כאשר במונח זה מצויים גם שיקולי יעילות וצדק מהיר, יש התייחסות לאחריות הניהולית של בית המשפט על המשפטים האזרחיים. במידה מסוימת נדרשת נסיגה, גם אם מעטה, מהגישה האדברסרית הקלאסית כדי לאפשר לבית המשפט להיות אקטיבי יותר במהלך הדיונים, וזאת לשם ניצול נכון והגשמה יתרה של זמנו של הציבור. גם עורכי הדין אמורים לסייע לכך, בהיותם קציניו של בית המשפט, ולא רק מייצגים של צד לסכסוך בהליך. על פי התפיסה בתקנות הקיימות, קדם המשפט אינו נחשב כהליך אדברסרי ומוצע להרחיב את סמכויות הניהול השיפוטי של בית המשפט גם מעבר להליך קדם המשפט עצמו. חלק זה מיועד אם כן להוות מורה דרך בכל הנוגע להתנהלות בהליכים אזרחיים באשר הם וכלי פרשני ראשון במעלה לסוגיות דיוניות שונות.

החלק השני כולל את סדרי הדין האזרחיים הכלליים. אלה הם ההסדרים החלים על כל ההליכים האזרחיים, זולת עניינים אשר לגביהם נקבעו סדרי דין מיוחדים. חלק זה מכיל שינויים וחידושים רבים בהשוואה למצב הקיים, שעליהם נעמוד במפורט יותר בהמשך.

לבד מהמפורט לעיל, להלן העקרונות המרכזיים והשיקולים העומדים בבסיס הרפורמה המוצעת:

האחדה ופישוט של ההסדרים הדיוניים בהליך האזרחי

מוצע לקבוע מסגרת מועדים אחידה ככל האפשר וצמצום של הסדרים מיוחדים המקובלים כיום ואשר אינם נדרשים, וכן מוצע לערוך את פרקי וסעיפי התקנות לפי הסדר הכרונולוגי של שלבי ההליך המשפטי גופו. כיום קיימות בתקנות סדר הדין האזרחי מעל ל-700 תקנות (חלק מהן הן תקנות הממוספרות גם באותיות רבתי כיוון שהן הוכללו בשלב מאוחר יותר). ללא החלקים על ענייני משפחה וסדרי דין מיוחדים, קיימות מעל ל-550 תקנות סדרי דין אזרחיים כלליים, בעוד שבנוסח המוצע קיימות פחות מ-180 תקנות. הסדרים קיימים רבים בוטלו ואחרים שונו וקוצרו. פתיחתו של הליך תעשה בדרך אחת של הגשת תובענה ולא יהיו עוד הסדרים מיוחדים כדוגמת סדר דין מקוצר [כפי שהומלץ גם בדו"ח הוועדה לבחינת דרכי ייעול ההליכים המשפטיים, בראשות כב' השופטת רות רונן (להלן – דו"ח ועדת רונן)], המרצת פתיחה וכיוצאים באלה. באשר לסדר דין מהיר, ההסדר יישאר על כנו, אולם פתיחת ההליך תהיה כדוגמת פתיחתו של כל הליך אחר.

קביעת מדדי זמן וכמויות

בעיה נפוצה נוספת בהליכים האזרחיים מתבטאת כיום בהעדר אכיפה של ההסדרים הקיימים. מסתבר שהמנגנון המצוי ברשות בית המשפט, של פסיקת הוצאות ושל החלטות בעלות משמעות חמורה יותר, כגון מחיקת כתב הטענות, אינו מספק ואינו משיג את מטרות ההליך הדיוני. על רקע זה נוצר מצב, שסדרי הדין אינם מכובדים ואינם מגשימים את יעדם: זמנים אינם זמנים, הטיעונים ארוכים ומסורבלים הרבה מעבר למידה, וכמדומה שכמות הניירת המוגשת לבית המשפט איבדה כבר מזמן כל פרופורציה והיגיון. בנסיבות אלו, מוצע לצמצם את היקף כתבי הטענות, לתחום את היקפם, לחייב בהגשת כתבי הטענות בפורמט אחיד, וכן מוצע לקבוע הסדר שלפיו מסמך אשר מבקשים להגישו לבית המשפט ואשר אינו עונה אחר דרישת התקנות או אחר הוראות בית המשפט במדויק, לרבות המועדים שהוקצבו להגשתו או היקפו, לא יקובל לרישום. במזכירות בתי המשפט יוצב בעל תפקיד חדש, "מזכיר משפטי", עורך דין אשר יהיה מוסמך שלא לקבל מסמך אשר אינו עונה אחר הדרישות האמורות. בכל בית משפט ייקבע גם שופט אשר ניתן יהיה לפנות אליו כדי לבדוק את נכונות אי קבלת המסמך. הנורמה האמורה עשויה לשנות באופן יסודי את דרך ההתנהלות בהליכים האזרחיים ויהיה בה כדי להעמיד מחדש את עקרונות השמירה על זמנים ועל היקפי החומר המותרים להגשה, כפי הנדרש במדויק על ידי התקנות. בכך גם יחסך זמן דיוני יקר ויתאפשר לייעל את ההליכים מבלי לפגוע בתקינותם ובאיכותם.

גילוי הדדי, שקיפות מלאה ופעולות לפני הגשת התובענה כחלק מההכנה לתיק

אחת הבעיות הקיימות כיום היא שהכנת התיקים לקראת הדיון בבית המשפט אינה תמיד מלאה ולא אחת נתקל השופט בקדם המשפט בעובדה שעד לאותו שלב הצדדים טרם מצאו לנכון לשוחח ביניהם אודות המחלוקת. לפיכך, מוצע לכלול הסדר מחייב, עובר לשלב הגשת כתבי הטענות, הכולל פעולות שעל בעלי הדין לנקוט בהן בטרם יוגש ההליך לבית המשפט. הצעה דומה לזו נכללה בדו"ח ועדת רונן. המטרה בהליך מקדמי זה המכונה "פעולות מקדמיות לפני הגשת כתב תביעה" (Pre-Action Protocol) היא קידומה של מוכנות רבה יותר בקרב בעלי הדין ומודעות של כל צד לטענות משנהו. בכגון דא עשוי התהליך המוצע לאפשר לבעלי הדין אף להגיע לפשרה במידה רבה יותר, אם הם חפצים בכך, וזאת עוד לפני קיומו של הליך משפטי. עם זאת יוטעם כי תכלית ההליך היא בהכנת המשפט באופן מיטבי וביתר מוכנות מצד הצדדים ולא לשם הפשרה בהכרח.

בתקנות היום מצוי הסדר חובה של פגישת מהו"ת (פגישת מידע, היכרות ותיאום) לגבי סוגי תיקים מסוימים. נוכח קביעת מסגרת של פעולות מקדמיות לפני הגשת כתב תביעה, יהיה נכון יותר להקדים הסדר זה לשלב של טרום הגשת התביעה, אף שלבית המשפט יש מעורבות בהתנהלותו. ואכן, השלבים המקדמיים אינם מנתקים את הזיקה של המחלוקת לבית המשפט.

דוגמה נוספת לעקרון הגילוי ההדדי והשקיפות כפי שמוצעת בתקנות היא חיוב התובע לצרף לכתב התביעה תצהיר לשם פירוט העובדות המבססות את כתב הטענות וכל מידע נוסף שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת נשוא התביעה ולמקד את הפלוגתיות שבמחלוקת בין הצדדים. לתצהיר יצורפו העתקם של מסמכים מהותיים המהווים חלק מעילת התביעה או הגנה וכן תצהיר המאמת את רשימת כל המסמכים הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת, המצויים ברשותו או בשליטתו של בעל הדין.

העיקרון של גילוי הדדי ושקיפות המלאה יועילו לציבור המתדיינים, שכן הוא יביא לחסכון בזמן ובמשאבים של ציבור המתדיינים ופרקליטיהם ושל מערכת בתי המשפט: ראשית, טענות הצדדים תהיינה ממוקדות ומבוססות יותר; שנית- עיקר הראיות מצויות בפני בית המשפט כבר במועד הגשת כתבי הטענות והדבר יסייע לבית המשפט למקד ולצמצם את השאלות השנויות במחלוקת, וכן לסייע במציאת פתרון מוסכם והוגן, תוך מתן הערכה לגבי סיכויי התביעה וההגנה; שלישית- הכנת תצהירים ועבודת הכנה יעילה של הצדדים בטרם הגשת כתבי הטענות מבהירה לצדדים ולפרקליטיהם את סיכוייהם וסיכוניהם במשפט גופו.

עוד יצוין, כי במצב הנוכחי תביעות רבות מוגשות בשלב מוקדם ובטרם הבשילו, רק על מנת "לתפוס תור", והן מביאות לעומס מיותר על בית המשפט, ולאבדן זמן שיפוטי בשל הצורך בישיבות הכנה רבות. פרוצדורה זו תשפר את המצב הקיים גם מהיבט זה.

הבטחת הנגישות לבית המשפט וקיומו של הליך ראוי והוגן כמורה דרך לבתי המשפט והצדדים

התקנות המוצעות כוללות עקרונות יסוד של סדרי הדין האזרחיים. לבד מההנחיה לקיומו של הליך ראוי והוגן, כאשר במונח זה מצויים גם שיקולי יעילות וצדק מהיר, יש התייחסות לאחריות הניהולית של בית המשפט על המשפטים האזרחיים. במידה מסוימת נדרשת נסיגה, גם אם מעטה, מהגישה האדברסרית הקלאסית כדי לאפשר לבית המשפט להיות אקטיבי יותר במהלך הדיונים, וזאת לשם ניצול נכון והגשמה יתרה של זמנו של הציבור. גם עורכי הדין אמורים לסייע לכך בהתאם לדרישות התקנות, בהיותם קציניו של בית המשפט, ולא רק מייצגים של צד לסכסוך בהליך.

במסגרת האפשרות של בית המשפט לנהל את ההליך, מוצע למנוע ככל האפשר מהצדדים המתדיינים לקבוע על דעתם בלבד את כמות בעלי הדין שיצורפו להליך לאחר הגשת התובענה. לכן מוצע כי הודעות לצדדים שלישיים ותובענות שכנגד כלפי מי שאינם בעלי דין בתיק, זולת חריגים בודדים, טעונות אישור של בית המשפט. בית המשפט יצטרך לבחון את הסרבול והסיבוך אל מול הצורך המהותי הכרוך בצירופם של אותם בעלי דין. בהתאם יהיה עליו ליתן הוראות באשר למתכונת שמיעת התיק.

בהתחשב בהתקדמות הטכנולוגית ובעלויות העצומות הכרוכות בהמצאה ארכאית של מסמכים בכתב, הנשלחים בדואר או באמצעות שליח, מוצע לקבוע ככלל המצאה באמצעים דיגיטליים, זאת תוך התחשבות כמובן בבעלי הדין הפוטנציאליים שאין ביכולתם לעשות שימוש באמצעים אלה. תכלית ההמצאה היא בסופו של דבר להביא לידיעתו של הצד את תוכנו של המסמך המשפטי המוגש, ולכן העיקר צריך להתמקד בכך ודרכי ההמצאה מיועדים להוות חזקה לידיעה של המקבל.

חלק א' – עקרונות יסוד

עקרונות היסוד מעגנים כאמור את עקרון ההליך הראוי וההוגן (Due Process). מטרות תקנות סדר הדין האזרחי הן לקבוע סדר דין לניהול ההליכים האזרחיים בבית המשפט, יצירת ודאות, מניעת שרירותיות והגשמת העקרונות החוקתיים העומדים ביסודו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, כדי לאפשר להגיע לתוצאה נכונה וצודקת.

בנסיבות האמורות מתייתר הצורך לחזור בתקנות מדי פעם בפעם על עניינים הנגזרים מעקרון על זה. כך למשל, אין צורך לחזור ולקבוע את רישום הטעמים המיוחדים ("מטעמים מיוחדים שירשמו") או את הצורך לשמוע את הצדדים הרלוונטיים כולם בטרם קבלת החלטה כלשהי. זוהי התנהלות מתבקשת להגשמת הליך ראוי והוגן הכולל בחובו את חובת ההנמקה. כך, בדומה, לא נדרש לכלול פירוט יתר של הליכים מסוימים. למשל: הזכות של צד לפנות אל משנהו בדרישה לגילוי מסמך ספציפי. זו אינה צריכה לנבוע מתקנה המורה לעשות כן. מעצם קיומה של חובת גילוי כללית ומכוח החובה לקיים הליך ראוי והוגן, נגזרת זכות הצד לכך והסמכות של בית המשפט ליתן הוראות בהתאם. השמטת הסדר המצוי כיום בתקנות אינה מלמדת אפוא, בהכרח, על הסדר שלילי. ואכן, לכל שאלה שתתעורר בנושא סדרי הדין האזרחי, שאין לה מענה מפורש בתקנות, אם הכלליות ואם המיוחדות, יהיה מורה דרך מכוון הנובע מעקרונות היסוד האמורים. כך גם באשר למניעת התנהלות של צד באופן שיש בה משום שימוש לרעה בהליך השיפוטי.

חלק ב' – סדרי דין כלליים

פרק א': הגדרות

מוצע להגדיר מונחים רק כאשר מונח מסוים חוזר על עצמו פעמים רבות ולאורך כל התקנות או כאשר יש חשיבות מיוחדת בהגדרה. מונח שנזכר מעט פעמים בסמוך להזכרתו הראשונית, איננו טעון הגדרה ופירושו נובע מההקשר של הדברים.

פרק ב': פעולות מקדמיות לפני הגשת כתב תביעה

מטרתו של פרק זה מפורטת במבוא לדברי ההסבר. כאמור, מטרת הפעולות המקדמיות לפני הגשת כתב תביעה היא להביא לידי כך שהצדדים ייערכו היטב לקראת ההליך המשפטי וילבנו את יריעת המחלוקת עוד לפני שננקטו הליכים משפטיים, תוך גילוי הדדי ושקיפות מלאה ביניהם, בכפוף לכל דין, ובאופן שיאפשר להם להיות מוכנים כראוי לתחילת המשפט. אגב כך יוכלו לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.

הסדר הפעולות המקדמיות לפני הגשת כתב תביעה מתייחס לחלופת מכתבים בין הצדדים ולליבון הפלוגתות השנויות במחלוקת, תוך בחינת האפשרויות לצמצם את היקף ההתדיינות, הקדמה של העמדת נושא חוות הדעת, אדם או חפץ, לבדיקה בידי מומחה מטעם הצד שכנגד או מינוי של מומחה מוסכם. תוך כדי כך ישולב גם תהליך פגישת המהו"ת, תוך שיחסך הזמן השיפוטי המוקצה לכך היום.

התהליך כולו מתוחם לפרק זמן של ארבעה חודשים, כדי למנוע אפשרות מנתבע לגרור את התובע פרקי זמן שאינם מתקבלים על הדעת. האכיפה של פרק זה נתונה בידי בית המשפט וצד שלא יקיים את הוראות פרק זה בתקנות יחויב לתקן את ההפרה וניתן יהא לפסוק נגדו הוצאות מיוחדות לאלתר, עד לתום ישיבות קדם המשפט.

פרק הפעולות המקדמיות לפני הגשת כתב תביעה לא יחול כאשר ההליך מוגש בהסכמה, כאשר מדובר בהליך שמטיבו מתנהל במעמד צד אחד או שמטרתו תסוכל אם תיעשה פנייה מקדימה לצד שכנגד, בתביעה לפינוי מושכר (שמטבע העניין מחייבת דיון מהיר), בתביעה בענייני משפחה, בתביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים ובתביעה בסדר דין מיוחד. הוא הדין בתביעה שעילתה עלולה להתיישן תוך פרק הזמן הנדרש לפעולות האמורות. עם זאת, בית המשפט רשאי להורות גם במקרים חריגים אלה לקיים את ההליך לאחר הגשת כתבי הטענות ובטרם תחילת המשפט.

קיום שלב הפעולות המקדמיות מוגבל בזמן, ולאחר מכן ניתן להגיש את כתב התביעה ללא נפקא מינה מדוע לא הושלם השלב המקדמי ומי הגורם האחראי לכך. כמו כן,  נשיא בית המשפט או שופט שמונה על ידו לכך התיר מטעמים מיוחדים את הגשת כתב תביעה, אף אם לא התקיימו כל התנאים הנדרשים בפרק זה.

פרק ג': הגשת כתבי טענות

מוצע כי כתבי הטענות יוגשו במבנה אחיד, כאשר כתב התביעה וכתב ההגנה יחולקו לשלושה חלקים: מסמך כותרת הכולל פרטים טכניים, הנדרשים בעיקר למזכירות ולביצוע המצאות; גוף כתב התביעה, אשר יכלול פירוט תמציתי של העילות והסעדים, וגוף כתב ההגנה אשר יכלול תמצית ההגנה והטענות המקדמיות; ותצהיר לפירוט העובדות המבססות את כתב הטענות. מטרת תצהיר זה היא לאמת את כתב הטענות ולגרום לקיצורו וליתר רצינות בהכנתו, אולם התצהיר כשלעצמו אינו מהווה תחליף לעדות בחקירה ראשית של מגישו.

כמו כן מוצע לתחם את היקף המסמכים האמורים בכתבי הטענות, כך שכתב הטענות השלם יהיה קצר באופן משמעותי מהנהוג להגיש היום. עם זאת, כתב הטענות יכלול את כל הנחוץ והנדרש כדי שניתן יהיה לאתר וללבן את השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים. לתצהיר יצורפו מסמכים מסוימים כגון תצהיר גילוי מסמכים, ההתכתבות הנוגעת לפעולות המקדמיות לפני הגשת כתב תביעה, מסמכים מהותיים המבססים את עילת התביעה וחוות דעת של מומחים.

עוד מוצע, לבטל את הסדר משלוח שאלונים הקיים כיום. הניסיון מלמד שלרוב נעשה שימוש לא נאות בהליך השאלון ולא אחת משתמשים בו ככלי לנגח או להתיש את הצד השני. במקרים רבים השאלון הסטנדרטי המחזיק מאות שאלות מצוי במחשב ונשלף לצורך משלוח, גם אם חלק מהשאלות אינן רלוונטיות לעניין כלל ועיקר. בנוגע לתביעת נזקי גוף יצרף התובע תשובות לשאלון מובנה, הכולל את עיקר העניינים הנדרשים באמת בהליך זה. מעבר לכך יוכל בית המשפט בשלב קדם המשפט להורות לצד להשיב בתצהיר על שאלות אחדות, אשר בית המשפט שוכנע בחשיבותן.

עוד מוצע כי כתב הגנה יוגש תוך 60 יום והנתבע שהגיש כתב הגנה ייחשב כמכחיש את המפורט בכתב התביעה, זולת עובדות שהוא הודה בהן במפורש. בכך יחסך הצורך המלאה להכחיש כל סעיף וסעיף בכתב התביעה. כמו כן מוצע כי הגשת כתב תשובה תהא טעונה רשות, שתינתן רק לשם הבאתם של עובדות ונימוקים חדשים שלא נזכרו בכתב התביעה, הנדרשים במענה לטענות הנתבע ושאינם נימוק תביעה חדש.

פרק ד': תביעה שכנגד; פרק ה': הודעה לצד שלישי

בסיס שני ההסדרים נותר כשהיה. עם זאת, וברוח הדברים שתוארו לעיל, ההסדר המוצע מבקש לצמצם צירופי סרק של מי שאינם בעלי דין באמצעות הגשת תביעה שכנגד או באמצעות צירופם כצדדים שלישיים, רביעיים וכיוצאים באלה. לפיכך, תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי, המתייחסים לאדם שאינו בעל דין בהליך, טעונים אישור מבית המשפט. חריג לגבי מגבלת משלוח הודעה לצד שלישי למי שאינו בעל דין בהליך חל, כאשר הנתבע זכאי להשתתפות או לשיפוי מהצד השלישי על יסוד התחייבות מפורשת בכתב. למשל, מכוח חוזה ביטוח. בנסיבות אלו הוא יהיה רשאי לשלוח את ההודעה לצד שלישי גם מבלי לקבל רשות.

פרק ו': כתבי טענות ומסמכים – הוראות שונות

בפרק זה מוסדרים מספר כללים הנוגעים לכתבי טענות. מובהר שהמטרה היא לחתור ככל האפשר לכך שיצומצמו מספר ההליכים הנובעים מאותה עילת תביעה או המופנים כלפי אותו בעל דין. התובע נדרש לרכז את כל הניתן בתובענה אחת. בקשה לפיצול סעדים תידון לכל המאוחר עד לתום הליך קדם המשפט, כדי לחייב את התובע לשקול את צעדיו בזהירות בנוגע למיצוי ההליכים.

כפירה בסמכות השיפוט או טענת פורום בלתי נאות יש להעלות בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת כתב התביעה (לכל המאוחר בכתב ההגנה) ובמקרים מיוחדים עד לתחילת שמיעת הראיות. בכך מבקשת התקנה ליצור סדר, ודאות ואחידות בסוגיה, כדי למנוע הימשכות הליכי סרק. בעניין אחרון זה חשוב לציין כי אף שמדובר בסמכות שיפוט עניינית, אין הכוונה להקנות סמכות זו בתקנות אם הטענה אינה מועלת במועדה. מועד העלאת הטענה הוא עניין שבסדרי דין והפרתו אינה מחייבת מסקנה שלפיה בית המשפט קנה סמכות עניינית. עם זאת, ההפרה של ההוראה יכולה להוביל לסנקציות אחרות, כגון חיוב בהוצאות משפט.

עוד מוצע כי מנהל בתי המשפט יקבע  הוראות טכניות לגבי צורת כתבי טענות, מצורפיו ומבנהו, כגון גודל וסוג הגופנים, גודל העמוד ומיקום הכיתוב על פני העמוד.

ככלל, בעל דין אינו רשאי להעלות בכתבי הטענות טענות שבעובדה סותרות או חלופיות, זולת אם הצהיר כי העובדות כהווייתן אינן ידועות לו.

נקודת עוגן מרכזית וחשובה בתקנות המוצעות היא התקנה בדבר אי קבלת מסמך. העומס הרב המוטל על השופטים וטיב תפקידם אינו מאפשר להם להיות "שומרי סף" טובים לקיום הוראות טכניות. גם מכשיר ההוצאות נכשל במילוי אחר ייעוד זה. אין פלא אפוא, שכיום ממעטים לקיים הוראות, הנחיות או תקנות המתייחסות לנושאי כמויות וזמן. לפיכך, מוצע לנקוט בדרך אחרת, כדי שההוראות הנ"ל תמולאנה כראוי. מוצע למנות מזכיר משפטי, שימנע קבלת מסמך אשר אינו ממלא אחר הדרישות הקבועות בתקנות אלה או שנקבעו על ידי בית המשפט. זוהי מניעה טכנית שתחייב את מגישי המסמכים לעמוד בדיוק בהוראות התקנות או בית המשפט. כיוון שמדובר בסמכות מנהלית, ניתן יהיה לפנות תוך 14 יום לשופט כדי לבחון את צדקת אי קבלת המסמך.

פרק ז': סמכות מקומית

הכלל באשר לסמכות המקומית נשאר בעיקרו כמקודם: על התובע ללכת אחר הנתבע, למחוז השיפוט שבו הוא גר או מנהל את עסקו. אם התביעה היא בענייני מקרקעין, אין מוצעת סמכות ייחודית לבית המשפט במחוז המצאם, אולם זו חלופה אפשרית.

שינוי בהסדר האמור מבקש ליתן מענה לתביעות אינטרנט. ההסדר המוצע קובע כי תביעה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או התובע. עם זאת, מקום שבו הוגשה התביעה על ידי בעל העסק, היא תוגש במקום עסקו או מגוריו של הנתבע בלבד. בכך, מבקשת התקנה להקל על תובע-צרכן שביצע רכישה באינטרנט.

פרק ח': בקשות ורשימת בקשות

בעבר הבקשות נשמעו בעל-פה ולבית המשפט הוגשה "הודעה על כוונה להגיש בקשה" (המרצה). החיסרון בגישה זו היה שבית המשפט חויב לזמן את הצדדים לדיון בעל פה, גם אם העניין לא הצדיק זאת. הדבר יצר עומס מיותר של דיונים והעמיס על יומנם של השופטים. שיטה זו הוחלפה באופן גורף בדרך של הגשת בקשות בכתב, הנוהגת היום. החיסרון בגישה זו הוא שהדבר מכביד ביותר על נטל הכתיבה, "צוואר הבקבוק" בעבודה השיפוטית. החלפת מסמכי הבקשה גם גורמת להתארכות זמן ההליך, מעת הגשת הבקשה ועד להכרעה בה. כיוון שיש מקרים שבהם עדיפה השמיעה בעל פה ויש מקרים שבהם עדיפה השמיעה על דרך הכתב, מוצע שלשופט תהיה אפשרות בחירה לפי שיקול דעתו והעדפותיו, ללא קביעה מפורשת של דרך אולטימטיבית אחת לשמיעת הבקשות.

זאת ועוד, כדי למנוע מצב שבו עם תחילת ההליך מוגשות בקשות רבות, חלקן מיותרות, מוצע שעד לישיבת קדם המשפט לא תוגשנה בקשות, זולת בקשות לסעדים זמניים וכאלו הקשורות לרשות להגיש כתבי טענות. לפני ישיבת קדם המשפט יגיש כל צד רשימה של הבקשות שברצונו לבקש. בית המשפט יקבע את דרך השמיעה של כל בקשה אם בעל פה או אם בכתב. ההנחה על פי הניסיון היא, שחלק גדול מהבקשות ייפתר כבר באותו מעמד, כך שלהכרעה ממש תשארנה רק מקצת הבקשות, אלו שבאמת מחייבות דיון.

עוד מוצע שהשופט יהיה מוסמך לקבוע גם לפני קדם המשפט את דרך הגשת הבקשות, אם רצונו בכך. אם לא נקבע כיצד תוגש בקשה, כי אז ברירת המחדל היא של הגשת בקשה בכתב. גם בקשות אלו מתוחמות בהיקפן.

על מנת להבטיח שימוש מושכל בהגשת בקשות, מוצע כי מיד בתום כל דיון בבקשה יחליט בית המשפט אם לחייב ואת מי מבעלי הדין בהוצאות הבקשה, זאת במנותק מתוצאת ההליך העיקרי.

עוד מוצע כי בקשות לבית המשפט בעניינים טכניים הנוגעים לניהול שוטף של ההליך, כגון בקשה לשנות מועד דיון (לשנות ולא רק לדחות, שכן בהחלט ניתן להקדימו) וכיוצאים באלה, תוגדרנה כ"פניות". על הפונה לצרף ככל הניתן את עמדת הצד השני ואין צורך לקיים דיון בעניין.

פרק ט': איחוד תובענות

בית המשפט רשאי להורות על איחוד תובענות התלויות ועומדות באותה ערכאה ובאותו מחוז שיפוט, אם סבר כי יש בדבר כדי לייעל ולפשט את ההליכים ולמנוע תוצאות סותרות. מנגד, לא נקבעה תקנה באשר לסמכותו של נשיא בית המשפט העליון להורות על איחוד במחוזות שיפוט שונים, שכן נושא זה מוסדר כבר בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

פרק י': סילוק תביעה

ההסדר המוצע מבחין בין מחיקה של כתב תביעה (שהתקנות מתוות את העילות בגינן היא מתאפשרת), בין דחייתה של תביעה (שתיעשה רק במקרים מיוחדים), בין הפסקתה (שיוזם תובע, להבדיל מנתבע) ובין מחיקה מנהלית מחוסר מעש (שמתאפשרת מקום שבו לא נעשה מעש בתובענה במשך שישה חודשים ללא הצדקה, ובעל הדין לא השיב להתראה שנשלחה אליו במסגרתה התבקש ליתן טעם מדוע לא יימחק ההליך) ההבחנה בין קיומו של מעשה בית דין (בדחיית תובענה) ובין היעדרו (במחיקת תובענה ובהפסקתה) נותרה כשהייתה.

אחת החלופות המיוחדות היא הסמכת בית המשפט למחיקת כתב תביעה  בשל שימוש לרעה של התובע בהליכי משפט בנסיבות מיוחדות או אי קיום הוראות והחלטות. ראוי לציין שמחיקת כתב תביעה אינה צעד כה דרסטי וקיצוני, כפי שניתן לחשוב, שכן משמעות הדבר היא לומר לתובע שעקב פגמים בהתנהלותו עליו לחזור לתחילת התור על ידי הגשת תביעה חדשה ולשאת באגרות ובהוצאות המתחייבות מכך. אין בדבר כדי לשלול את הזכות המהותית מעיקרה.

פרק י"א: תיקון כתב טענות

ההוראות הקיימות היום פושטו וקוצרו. לא נמצא צורך לקבוע הסדר מיוחד לצירוף או מחיקה של בעלי דין, שכן מדובר במקרה פרטי של תיקון כתב הטענות. עם זאת, תיקון כתב טענות אינו מקנה, לפי המוצע, זכות אוטומטית לתיקון נגדי ואין עוד מקום שהצד שמנגד יוכל לתקן את כתב טענותיו ללא הגבלה, ככל העולה על רוחו. כיוון שהעובדות הכלולות בתיקון נחשבות מוכחשות, לא תמיד יש צורך לתיקון נגדי ולרוב הדבר מנוצל להכביד על ניהול ההליך. לפי המוצע נדרש לקבל רשות של בית המשפט לתיקון נגדי, בהיקף ובתנאים שבית המשפט יקבע.

פרק י"ב: קדם משפט

מוצע להרחיב את ההוראות הקיימות היום, תוך יצירת הדרישה שלפיה על הצדדים להגיש את רשימת עדיהם לפני ישיבת קדם המשפט הראשונה ורשימת המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה. סמכותו הרחבה של בית המשפט בהליך מקדמי חשוב זה נותרה על כנה, תוך מתן דגש לצורך בקביעת סדרי הדיון, כשרות הראיות והסדרת שלב הראיות על ידי קביעת מדדי זמן והיקפי טיעון. קדם המשפט מהווה נדבך מרכזי בהכנת המשפט לשמיעה יעילה ורציפה וכבר היום אינו נחשב הליך אדברסרי.

פרק י"ג: המצאות

כאמור לעיל, עיקר התכלית העומדת בבסיס המצאת המסמכים המשפטיים היא בהבאת תוכנם לידיעת הנמען. לפיכך, ההסדר המוצע קובע כי הנמען ייחשב כמי שיודע את תוכנו של מסמך אם הוא הומצא לו בהתאם לתקנות או אם הוכח כי הוא יודע את מלוא תוכנו בדרך סבירה אחרת. ההמצאה מהווה אפוא חזקת ידיעה.

נוכח ההתפתחות הטכנולוגית המאפיינת את התקופה שבה אנו חיים, קובע ההסדר המוצע חובת המצאה באמצעים אלקטרוניים. מסגרת זו עשויה לסייע אף בצמצום העלות, הטרחה, חוסר היעילות והנזק הרב הנגרמים כתוצאה מהדרישה הקיימת היום להמצאת מסמכים בעותק קשיח ובמשלוח בדואר או באמצעות שליח. ראוי להדגיש כי מקום שבו מדובר בבעל דין אשר אינו מיוצג, מאפשרת המסגרת המוצעת המצאה בדרכים אחרות, הכול על מנת להקל ולפשט את הגישה לבית המשפט ולא למנוע את האפשרות לכך ממי שידו אינה משגת. חובת ההמצאה האמורה אינה חלה גם על כתב טענות המוגש ראשון בתיק ועל כתב תביעה (אם אינו המסמך הראשון) ועל כתב הגנה.

באשר להמצאה מחוץ לתחום השיפוט, ההסדר המוצע מותיר את עיקרי המצב הקיים על כנו, בכפוף לקיומם של שלושה הבדלים עיקריים: ראשית, בוטל הצורך בבקשה לקבלת היתר להמצאה מחוץ לתחום (שכיום רובן ככולן מתקבלות), אך בסמכותו של בית המשפט לקבוע את דרך ביצוע ההמצאה האמורה, לרבות את אופן הגשת כתבי הטענות, והוא אף רשאי למנוע את ההמצאה אם הוא סבור שהיא אינה ראויה. בכך מתקיימת הבקרה המתאימה למניעת פגיעה בריבונות של מדינות אחרות. שנית, מלבד עילות ההמצאה המוכרות שנותרו על מכונן, מוצע להוסיף את האפשרויות לבצע המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט גם בנסיבות אלו: אם נקבע בחיקוק או בהסכם, כי בית המשפט הישראלי מוסמך לדון בסוגיה; אם מתבקש סעד לגבי מעשה, מחדל או נזק שניתן היה לצפותו מראש, שנעשה, עומד להיעשות או צריך היה להיעשות בתחום המדינה; ואם האדם שמחוץ לתחום השיפוט הוא בעל דין בתובענה שלגבי אחת מעילותיה יש זיקה מהזיקות המפורטות בתקנה זו. שלישית, כאשר הנתבע בוחר לכפור בסמכות בית המשפט הישראלי, והוא או נציגו מגיעים למדינה לצורך כך, מבקש ההסדר המוצע למנוע את אפשרות ההמצאה במצב זה עד 14 יום לאחר מועד ההחלטה בעניין. בכך תוקנה תקלה ניסוחית המופיעה בתקנות הנוכחיות, המאפשרת, דה פקטו, את ההמצאה בשלב מתן ההחלטה.

פרק י"ד: סעדים זמניים

מטרת הסעד הזמני היא להבטיח את קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין. ההסדר הקיים – שתוקן מן היסוד בשנת 2001 במסגרת תיקון מספר 6 לתקנות – נחשב עדכני ומוצלח יחסית, ולכן אינו דורש שינוי עומק. ההסדר המוצע תיקן נקודתית את סמכותו של בית המשפט להחליט האם להגביל את סכום ההתחייבות העצמית עליה חותם מבקש הסעד הזמני, את הצורך לנהל את הדיון בבקשה למתן סעד זמני או בקשה לביטולו בהקדם האפשרי וללא דיחוי, ואת חיוניות ההחלטה השיפוטית בעניין זה מיד עם תום הדיון בבקשה.

בנוסף, מוצע לבצע שינוי ניסוחי, על מנת לפשט את ההוראות הנוגעות לסעדים הזמניים עצמם. כמו כן הוסף במפורש סעד זמני שהוא "צו מניעה", שמשום מה נשמט בתקנות היום, וחודדה גם ההבחנה בין סעד זמני ובין סעד זמני ארעי. סעד זמני ניתן לאחר דיון במעמד שני הצדדים, בעוד שסעד זמני ארעי ניתן במעמד צד אחד בלבד. ההכוונה היא למעט במתן סעד זמני ולתיתו רק כאשר הדבר נדרש באופן ברור. סעד זמני ארעי הוא נדיר ביותר, למקרים קיצוניים ממש.

פרק ט"ו: דיון מהיר

כאמור לעיל, על אף שההסדר המוצע מחייב את פתיחתם של כל ההליכים באופן אחיד וזהה, קיים צורך לנהל עניינים מסוימים במסגרת דיון מהיר, וזאת נוכח אופיים וטיבם. ההסדר הקיים היום נחשב למוצלח, על כן מוצע שלא לשנותו באופן מהותי. בנוסף מוצע לכלול במסגרת פרק זה את ההוראות המיוחדות הנוגעות לתביעות לפינוי מושכר.

פרק ט"ז: הדיון

כחלק מניהול נכון של ההליך, המשפט צריך להישמע ברצף, אף אם לא יום אחר יום. הכוונה היא שהמשך דיוני ההוכחות, אם יידרשו, יהיו במועד סמוך לשמיעה וכך הלאה עד לסיום פרשת הראיות. ככלל, אין מקום לדחות מועדים, זולת במקרים מוצדקים מיוחדים. נושא זה הוא עניין של תרבות דיונית ומן הראוי לשנות מהמצב הקיים. לפי נתונים שהתקבלו בהנהלת בתי המשפט, כמות הבקשות לדחייה והדחיות של דיונים בכלל ושל הליכים אזרחיים בפרט, חורגים מכל פרופורציה והם באופן משמעותי מעל ומעבר למקובל במדינות ששיטת המשפט שלהן דומה לזו שלנו.

כיום מרבים בתי המשפט להורות על הגשת עדויות בתצהירים. גישה זו מן הראוי לשנות, על כן נקבע שככלל עדויות תשמענה בעל-פה. הגשת תצהירים לוקה בכמה מישורים: העדות מנוסחת על ידי עורך הדין ולא על ידי העד עצמו, בכך נשמטת האפשרות להתרשמות מהחקירה הראשית והדברים אינם משקפים בהכרח את דברי העד. נוהג זה גם גורם לזילות חשיבותה של העדות והדיוק בדברים; החקירות הנגדיות מתארכות הרבה מעל ומעבר לנדרש לחקירה עניינית והוגנת; זמן הגשת התצהירים הוא ארוך וגורם להארכה שלא לצורך של זמני שמיעת התיק; ריבוי ניירת שלא לצורך; שינוי ממתכונת הגשת הראיות ועוד כהנה וכהנה. אכן יש מקרים שבהם הגשת תצהיר מתאימה יותר, למשל, לצורך הגשת מסמכים או נושאים טכניים דומים. לפיכך מוצע לשמור לבית המשפט את האפשרות להורות על הגשת עדויות בתצהירים, אולם זאת במקרים מתאימים בלבד.

ההסדר המוצע כולל גם אפשרות לשמוע עדות בדרך של היוועדות חזותית, זאת כאשר אין באפשרותו של העד להגיע לבית המשפט והעדות חיונית לבירור השאלות שבמחלוקת. תנאי לשמיעת העדות בהיוועדות חזותית הוא התאמת הציוד הנדרש לכך. בהסדר זה יש כדי לסייע בהנגשת ההליך בבית המשפט ולסייע בחקר האמת.

ההסדר הקיים של עדות מוקדמת, כאשר קיים חשש סביר שלא יהיה ניתן לשמוע את העד בזמן ההוכחות, נשמר בעיקרו, אלא ששמיעת העדות תעשה לפי המוצע רק על ידי משפטן (עוזר משפטי או מתמחה). בעבר לא היו במערכת המשפט די משפטנים, על כן נקבע בתקנות הנוהגות כיום שגם פקיד יכול לשמוע את העדות. עתה מצויים במערכת מספיק משפטנים כדי לבצע גם מטלה זו. במסגרת העדות המוקדמת מוצעת עילה נוספת לשמיעה, "אם הצדדים, המיוצגים כולם על ידי עורכי דין, הסכימו לכך". זוהי אפשרות חדשה לקיים בהסכמה מעין הליך של Deposition במסגרת הכלי של עדות מוקדמת ובלבד שכל הצדדים המסכימים מיוצגים כאמור על ידי עורכי דין.

התקנות המוצעות מבקשות להפסיק את הנוהג שהשתרש של סיכומים בכתב. חלק לא מבוטל מפיגורי הכתיבה של פסקי דין מקורו בסיכומים בכתב. אלה מוגשים זמן רב אחרי סיום הראיות ואם אין הגבלה של עמודים, הם מחזיקים היקפים בלתי מתקבלים על הדעת וגורמים לאובדן זמן וחוסר יעילות משוועים. התפיסה שלפיה סיכומים בכתב הם רציניים ואילו סיכומים בעל פה הם אינם רציניים, אינה במקומה. סיכומים בעל פה יכולים להישמע בסמוך לסיום הראיות (גם בישיבה נפרדת ומיוחדת), כאשר ניתן עדיין לזכור את תוכן הראיות, ומשכך מתנהל דיאלוג לעניינים שבאמת טעונים ליבון ובירור ובית המשפט יכול לכתוב את פסק הדין תוך זמן קצר בהרבה. כיוון שכך, ברירת המחדל המוצעת היא של סיכומים בעל פה, תוך שלבית המשפט מוקנית סמכות לקבוע את היקף הטיעון. עם זאת, בדומה לתצהירים, כיוון שלעיתים שמיעת סיכומים בכתב היא המתאימה יותר, מוצע להקנות לבית המשפט שיקול דעת בעניין למקרים המתאימים בלבד.

פרק י"ז: עדים

בפרק זה הושם דגש על יצירת מסגרת ראויה להזמנת עדים ולהבאתם לעדות. נקודת המוצא היא של יחס נאות ומכובד כלפי מי שמגיע ליתן עדות, תוך התחשבות בזמנו, בפרנסתו ובעיסוקיו. מכאן הצורך להודיע לעד על הזמנתו זמן סביר לפני קיום עדותו, מתן ההתחייבות לכיסוי הוצאותיו, וקיום חובתו להתייצב להשלמת עדותו רק כשהוזמן לעשות כן ולא באופן אוטומטי.

פרק י"ח: מומחים

בהסדר המוצע נשמרה זכותו של בעל דין להביא חוות דעת של מומחה לצורך הוכחת עניין שבמומחיות. את חוות דעת המומחים יש לצרף כבר לכתב הטענות (כפי ההסדר הנוהג היום בתביעות לנזקי גוף ובדיון מהיר), על מנת שלפני בית המשפט יונחו כל המסמכים הנדרשים כבר בישיבת קדם המשפט. בנוסח המוצע בוטלה ההבחנה בין מומחה ובין מומחה רפואי. ההבחנה שנעשתה היא בין מומחה המוכר ככזה על פי כל דין (כמו מומחה רפואי) ובין מומחה שאין דין הקובע את מומחיותו, שאז די אם הוא בעל ניסיון וידע בתחום. כמו כן נוספה לסמכותו של בית המשפט היכולת למנות לא רק מומחה מטעמו אלא אף מספר מומחים או צוות של מומחים, שיקיימו היוועצות ביניהם, אם ראה שהדבר נדרש בנסיבות העניין. מינוי של מומחה מטעם בית המשפט ייעשה בהתחשב בשווי נושא התביעה, עניינה והיקף וסוג המחלוקת שבין הצדדים או שבין המומחים מטעם הצדדים. עוד מוצע לקבוע חובת הצהרה של המומחה מטעם בית המשפט בדבר העדר ניגוד עניינים.

פרק י"ט: פסק דין והחלטה אחרת

בהסדר המוצע הושם דגש על הצורך שבמתן פסק דין בהקדם האפשרי, קרוב ככל האפשר למועד סיום שמיעת הראיות, כמו גם על החשיבות הטמונה במתן פסק הדין ממצה וקצר.

פרק כ': הערעור

ההסדר המוצע נועד לייעל את אופן ההגשה, הדיון וההכרעה בהליכים ערעוריים – ערעור בזכות ובקשת רשות לערער. כיום התקנות קובעות שלושה מועדים להגשת הליכים ערעוריים: עשרים יום להגשת ערעור על החלטה אחרת של רשם שאינו בכיר; שלושים יום להגשת בקשת רשות ערעור; ארבעים וחמישה יום להגשת ערעור בזכות. השוני בין המועדים גורם לבלבול ולטעויות וגוזל משאבים רבים שלא לצורך. לפיכך, מוצע לקבוע מועד אחיד להגשת כל ההליכים הערעוריים – ארבעים וחמישה יום.

בתקנות המוצעות הורחבו דרכי ההכרעה בערעור. על ערעורים בזכות הוחל ההסדר החל כיום על בקשות רשות ערעור, בשינויים המחויבים. בכלל זה מוצע לבטל את המתכונת שלפיה מוגש כתב ערעור ולאחריו מוגשים עיקרי טיעון או סיכומים בכתב, ובמקום זאת לקבוע כי כתב הטענות שיוגש בערעור יהיה ערוך מלכתחילה בדרך של סיכומים בכתב. כמו כן מוצע לאפשר לבית המשפט לדחות את הערעור אף בלא לבקש תשובה, אם מצא שהערעור חסר סיכוי או על סמך הכתובים בלבד (וזאת בלא לגרוע מסמכותו לקיים דיון במקרים שהוא רואה לעשות כן).

מוצע כי תיק המוצגים יוגש יחד עם כתב הערעור. הצעה זו אומנם תגדיל את העלויות של מגיש הערעור, אך תחסוך בזמן שיפוטי ותקל על בית המשפט. היא תאפשר לדחות ערעור מיד עם הגשתו, אם בית המשפט סבר שהערעור חסר סיכוי, בדומה לאופן שנעשה כיום לגבי בקשות רשות ערעור.

מוצע לבטל את האפשרות להגיש ערעור שכנגד. השאלה אימתי ערעור שכנגד הוגש כדין מצריכה משאבים שיפוטיים לא מבוטלים, וחלק מהערעורים הללו מוגשים כצעד טקטי בלבד. נראה שמוטב כי כל בעל דין שמעוניין בכך יגיש ערעור עצמאי.

פרק כ"א: הוצאות משפט

הוצאות מוגדרות בפרק ההגדרות כ"שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט". תכלית הוצאות משפט היא לשפות בעל דין על הוצאותיו בהליך בהתאם לתוצאותיו, למשאבים שנדרשו ולהתנהלות הצדדים, בבחינת הכוונת התנהגות. החלטת בית המשפט בעניין פסיקת ההוצאות ושיעורן צריכה לבטא את האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין.

בפרק זה הושם דגש על הצורך של בית המשפט להתאים את קביעתו בעניין ההוצאות לטיבו של כל הליך והליך. מוצע כי בית המשפט יהא רשאי מטעמים מיוחדים בלבד להימנע מלחייב את מי מבעלי הדין בהוצאות. ואולם, אם החליט לחייבם כאמור, יעשה כן תוך קביעת הוצאות סבירות והוגנות, והוא יתחשב, בין השאר, בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו ובין הסכום הנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש.

מוצע לקבוע ששיעור ההוצאות שייפסק כאשר ניתן פסק דין בהעדר הגנה יהיה אחיד (שיעור שכר הטרחה בהתאם לתעריף המינימאלי המומלץ שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין), זולת אם מטעמים מיוחדים בית המשפט הורה אחרת.

עוד הושם דגש על הצורך לקיים טיעון מפורש בעניין ההוצאות והנמקה של בית המשפט באשר לסכום ההוצאות שנקבע.

פרק כ"ב: הוראות כלליות

בפרק זה מאוגדות מספר הוראות נוהל. העיקריות שבהן עוסקות במסגרת הזמנים והפעולות שנקבעו לעניין פסלות שופט ולעניין עריכת תצהיר. בשני אלו נשמרו עיקרי ההוראות הקיימות, תוך קיצורם ופישוטם של ההליכים הנוגעים בדבר.

בסימן ג' נקבעו סמכויות שונות של גורמים שונים: מנהל בתי המשפט, סמכות כללית של בית המשפט סמכות הרשם וסמכות העוזר המשפטי.

התקנות המוצעות כוללות מדדי זמן וכמויות. ברור שיהיו מקרים שמדדים אלה לא יוכלו להתקיים, לפיכך מוצע ליתן לבית המשפט סמכות להורות על סטייה מהם.

סמכויות העוזר המשפטי הן נגזרת של סמכויות מזכיר משפטי. כיוון שכיום המנ"ת הוא חלק ממערכת המחשוב נט המשפט, העוזר המשפטי של השופט ממלא את הפונקציה של מזכיר משפטי.

תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מתקינה תקנות אלה:

חלק א': עקרונות יסוד

מטרות התקנות

 1. 1.

מטרות תקנות סדר הדין האזרחי הן לקבוע סדר דין לניהול ההליכים האזרחיים בבית המשפט, יצירת ודאות דיונית, מניעת שרירותיות והגשמת העקרונות החוקתיים העומדים ביסודו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, כדי לאפשר להגיע לתוצאה נכונה וצודקת.

הליך שיפוטי ראוי והוגן

 1. 2.

הליך שיפוטי ראוי והוגן מתקיים במערכת שיפוטית עצמאית ובלתי תלויה שהוקמה לפי דין, נגישה לציבור, מקיימת דיון על פי כללי הצדק הטבעי, מכריעה תוך זמן סביר על יסוד הטענות ההדדיות המובאות לפניה, מנהלת את ההליך ופוסקת בו באופן שוויוני, מידתי ויעיל ומנמקת את החלטתה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ניהול המשפט וחובת בעלי הדין

 1. 3.
 1. (א) על בית המשפט מוטלת האחריות על ניהול ההליך השיפוטי, להגשמת המטרות שביסוד תקנות אלה; לשם כך עליו ליטול יוזמה, ככל שנדרש, כדי להבטיח את קיומן והוא רשאי לקבל כל החלטה בהתאם לתקנות אלה, שיש בה כדי לקדם את התנהלותו של הליך ראוי והוגן.
 2. (ב) חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי תקנות אלה, וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית, לרבות העמדת הפלוגתות האמיתיות שבמחלוקת בין הצדדים, מיקודן, בירורן והכרעה בהן.

שימוש לרעה בהליך השיפוטי

 1. 4.

לא יעשה בעל דין או בא כוחו שימוש לרעה בהליכי משפט ובכלל זאת פעולה בהליך שכוונתה או תוצאתה לשבשו, להשהותו או להטריד בעל דין, לרבות פעולה בלתי מידתית ביחס לאופי הדיון, לעלותו או למורכבותו.

חלק ב': סדרי דין כלליים

פרק א': הגדרות

הגדרות

 1. 5.

בתקנות אלה –

"הוצאות" – שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט;

"החלטה" – פסק דין, פסק דין חלקי וכל החלטה אחרת של בית משפט;

"כתב טענות" – מסמך המוגש על ידי בעל דין המשמש לטיעון בהליך לפי תקנות אלה;

"כתובת דואר אלקטרוני" – כתובת דואר המאפשרת העברת מסרים בין מחשבים דרך רשת שרתים, אשר בעליה מפעיל אמצעים סבירים לצורך הגנה על תיבת הדואר שבה מפני שיבוש בעבודתה העלול לפגוע במהימנות המידע שבה;

"מנגנון ליישוב סכסוך" – דרך לפתרון הסכסוך בהסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט שהיא, בין השאר, אחת מאלה: ניהול משא ומתן, פישור, גישור, הערכה מוקדמת, קבלת חוות דעת מומחה ובוררות;

"מסמך" – כל כתב לפי תקנות אלה, לרבות החלטת בית המשפט והזמנת עד;

"מספר זהות" –

 1. (1) לגבי יחיד – אם הוא תושב ישראל, מספר זהותו במרשם האוכלוסין; אם אינו תושב ישראל, שם המדינה שבה הוצא הדרכון ומספרו; באין אלה – פרטי זיהוי מספיקים אחרים, ככל שישנם;
 2. (2) לגבי תאגיד – מספר הרישום שלו על-פי דין; ואם הוא תאגיד זר, גם שם המדינה שבה הוא רשום;

"מען" – כתובת של אדם לפי סעיפים 2(א)(11) ו-(11א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, ובהיעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר, ואם מדובר בתאגיד, הכתובת הרשומה על פי הדין; כמו כן מספר טלפון, מספר פקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני;

"נכס" – לרבות כל חוב, בין אם הגיע מועד פירעונו ובין אם לאו, וכל זכות, בין אם הגיע מועד מימושה ובין אם לאו;

"עילת תביעה" – מסכת העובדות הנחוצות כדי לזכות את התובע בקבלת הסעד שלו הוא עותר;

"תובענה" – ההליך המתנהל לפי תקנות אלה, הנפתח בהגשת כתב תביעה;

"תצהיר" – תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, לרבות הצהרה בכתב בדבר אמיתות הדברים שנכתבו בה ושניתנה מחוץ לישראל, באחת מן הדרכים האלה:

 1. (1) בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל;
 2. (2) לפי דין המקום שבו ניתנה ואושרה בידי נציג כאמור;
 3. (3) לפי הסדר שנקבע מכוח הסכם בין מדינת ישראל לבין מדינת חוץ;
 4. (4) בפני נוטריון המוסמך על פי דין מדינת החוץ שבה ניתנה ההצהרה לאמת את החתימה על ההצהרה, ובלבד שצורף להצהרה אישור נוטריוני של תעודה מזהה של החותם וכן תעודה מאותה מדינה לפי האמנה כהגדרתה בתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשל"ז-1977, אשר מאמתת את חתימת הנוטריון על גבי ההצהרה ומאשרת כי הוא אכן נוטריון על פי דיני אותה מדינה.

"תקנות האגרות" – תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007.

פרק ב': פעולות מקדמיות לפני הגשת כתב תביעה

מטרת הפעולות המקדמיות

 1. 6.

מטרת הפעולות המקדמיות לפני הגשת כתב תביעה היא להביא לידי כך שהצדדים ייערכו היטב לקראת ההליך המשפטי וילבנו את יריעת המחלוקת עוד לפני שננקטו הליכים משפטיים, תוך גילוי הדדי ושקיפות מלאה בין הצדדים, בכפוף לכל דין, ובאופן שיאפשר להם להיות מוכנים כראוי לתחילת המשפט וכן לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.

מכתב דרישה טרם הגשת כתב תביעה

 1. 7.

ראה אדם כי יש בידיו מידע מספיק לביסוסה של עילת תביעה (להלן – הפונה) נגד אדם אחר, יפנה אליו במכתב דרישה שבו יודיע על כוונתו להגיש כתב תביעה נגדו ויוודא את קבלתו; מכתב הדרישה יכלול פירוט של עילת התביעה וכן מסמכים מהותיים המהווים חלק ממנה, לרבות כתב ויתור על סודיות רפואית בעילת תביעה לנזק גוף, טענות הפונה והסעדים המבוקשים.

מכתב תשובה

 1. 8.
 1. (א) הצד שכנגד ישיב למכתב הדרישה במכתב תשובה אשר יכלול, בין השאר, התייחסות מפורטת לעובדות, לטענות שהעלה הפונה במכתב הדרישה ולסעדים המבוקשים על ידו, לרבות טענות סף, ציון מפורש של העניינים השנויים במחלוקת וכן מסמכים רלבנטיים המבססים את טענותיו.
 2. (ב) נדרש צד שכנגד למידע חיוני, לרבות מסמכים מהותיים נוספים, לצורך מכתב התשובה רשאי הוא לפנות לפונה בדרישה להמצאתו; הפונה ישיב לדרישה בתוך ארבעה עשר יום מיום שהומצאה לו או יפרט מדוע אין להיענות לדרישה כאמור.
 3. (ג) מכתב התשובה יומצא לפונה בתוך ארבעה עשר יום מיום שהומצא מכתב הדרישה לצד שכנגד או מיום שקיבל לידיו מידע נוסף, לפי המאוחר, זולת אם אישר הפונה לצד שכנגד להשיב בתוך פרק זמן ארוך יותר.

דיון מקדמי בין הצדדים

 1. 9.

לאחר חלופת המכתבים בין הצדדים, ינהלו ביניהם הפונה והצד שכנגד דיון מקדמי , בין השאר, בעניינים הבאים:

 1. (1) הפלוגתות שנותרו שנויות במחלוקת;
 2. (2) האפשרות לפתור את נושאי המחלוקת במשא ומתן בין הצדדים או באמצעות מנגנון מתאים ליישוב הסכסוך בהסכמה; הפונה יציע את המנגנון הנראה לו מתאים וינמק זאת, ואם לא הסכים הצד שכנגד למנגנון שהציע הפונה, יציע מנגנון חלופי וינמק עמדתו או ייתן טעם מדוע אין מנגנון מתאים בנסיבות העניין;
 3. (3) החליטו הצדדים שלא ניתן למנוע הליך שיפוטי בעניין הסכסוך שביניהם, יבחנו, לכל הפחות, את האפשרות להסכים על הצעדים שיש לנקוט על מנת לצמצם ולייעל ככל האפשר את ההליך המשפטי, לרבות הקדמה של העמדת נושא חוות הדעת, אדם או חפץ, לבדיקה בידי מומחה מטעם הצד שכנגד או מינוי של מומחה מוסכם.

פגישת מהו"ת

 1. 10.
 1. (א) בתקנה זו –

"מגשר" – כהגדרתו בסעיף 79ג(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, שנכלל ברשימה שמנהל בתי המשפט יקבע;

"ממונה" – שופט שנשיא בית המשפט הסמיך לממונה לנושא פגישת מהו"ת באותו מחוז וערכאה;

"פגישת מהו"ת" – פגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישב את הסכסוך בגישור.

 1. (ב) הסתיים הדיון המקדמי בין הצדדים או חלף המועד לעשיית פעולה על ידי הצד שכנגד בהתאם לפרק זה והפעולה לא בוצעה או בתום ארבעים וחמישה יום מעת קבלת מכתב הדרישה לפני הגשת תביעה, לפי המוקדם, יפנה הפונה לממונה ויצרף את מכתב הדרישה והתשובות, ככל שניתנו, לצורך קביעת פגישת מהו"ת.
 2. (ג) על אף האמור, חובת הפנייה לממונה לא תחול על סכסוך ששווי נושאו לפי התביעה הצפויה נמוך מ-40,000 שקלים חדשים.
 3. (ד) הזמנה לפגישת מהו"ת תומצא לצדדים בתוך שבעה ימים ממועד הפנייה לממונה; דינה של הזמנה לפגישת מהו"ת כדין הזמנה לבית המשפט.
 4. (ה) פגישת המהו"ת תתקיים ללא עלות, לא יאוחר משלושים יום מעת הפניה לממונה.
 5. (ו) בפגישת המהו"ת יסביר המגשר לצדדים את עקרונות פגישת המהו"ת, את הליך הגישור ואת היתרונות הגלומים ביישוב הסכסוך בגישור, ויבחן עמם את הנושאים העיקריים שבמחלוקת ואת האפשרות ליישב את הסכסוך בגישור.
 6. (ז) בתוך ארבעה עשר יום מעת פגישת המהו"ת, יודיע המגשר לממונה אם הצדדים מסכימים להעביר את הסכסוך לגישור.
 7. (ח) בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת, מקומה או זהות המגשר, שנתגלעה לגביו מחלוקת, רשאי המגשר או אחד הצדדים להביא את העניין להכרעת הממונה.
 8. (ט) לפגישת מהו"ת יתייצבו הצדדים, ורשאים הם להתייצב עם עורכי דינם; בעל דין המתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ולא נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת באמצעות מיופה כוחו, כל עוד אין בכוונתו לכפור בסמכות בית המשפט או לטעון שהפורום הוא בלתי נאות; היה אחד הצדדים המדינה או תאגיד, יתייצב לפגישת מהו"ת נציג מטעמו שהוא בעל תפקיד הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך להחליט בדבר העברת הסכסוך לגישור.
 9. (י) לא התייצב מי מהצדדים לפגישת מהו"ת, יראו אותו כמי שלא משתף פעולה במסגרת ההליכים לפי פרק זה; מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאי הממונה לחייבו בהוצאות המגשר ובהוצאות הצדדים שהתייצבו לפגישה.

הגשת כתב תביעה

 1. 11.

אדם יהא רשאי להגיש כתב תביעה בהתקיים אחד מאלה:

 1. (1) הושלמו הפעולות המקדמיות בהתאם להוראות פרק זה;
 2. (2) הצד שכנגד לא התייצב לפגישת המהו"ת;
 3. (3) חלפו ארבעה חודשים מיום שהצד שכנגד קיבל את מכתב הדרישה;
 4. (4) נשיא בית המשפט או שופט שמונה על ידו לכך התיר מטעמים מיוחדים את הגשת כתב תביעה, אף אם לא התקיימו כל התנאים הנדרשים בפרק זה.

אי מילוי הכללים

 1. 12.
 1. (א) בית המשפט יורה לבעל דין שהפר הוראות פרק זה למלאן, זולת אם מצא טעמים מיוחדים שלא לעשות כן; הפר התובע הוראות אלה, רשאי בית המשפט, מבלי לגרוע מיתר סמכויותיו, להתלות את ההליך עד שהן ימולאו על ידו כנדרש ואף למחוק את כתב התביעה.
 2. (ב) ראה בית המשפט כי בעל דין לא מילא אחר הוראות פרק זה במלואן או בחלקן ולא הייתה סיבה מוצדקת להתנהלותו, יחייבו בהוצאות לאלתר ולא יאוחר מתום ישיבת קדם המשפט האחרונה, אף אם לאחר מכן מילא אחר ההוראות, זולת אם מצא טעמים מיוחדים להימנע מכך.
 3. (ג) בית המשפט יפסוק את שיעור ההוצאות בהתחשב, בין השאר, בחומרת התנהגותו של בעל הדין בעניין אי מילוי הפעולות המקדמיות לפני הגשת כתב התביעה וחוסר תום לבו, ובכלל זאת:
 1. (1) לא השיב לפנייה מקדמית של צד שכנגד במועד שנקבע לכך בתקנות אלה;
 2. (2) לא גילה לצד שכנגד די מידע שהיה עליו לגלות;
 3. (3) פעילותו בהליך הייתה מועטה ביחס למורכבות המחלוקת בין הצדדים או לא הייתה כנה;
 4. (4) נמנע מלהודות בעובדה או בכל דבר אחר שהיה עליו להודות בו;
 5. (5) לא פעל כראוי וכנדרש מבעל דין הוגן;
 6. (6) נכונותו לתקן את ההפרה.

אי תחולת הוראות הפרק

 1. 13.
 1. (א) הוראות פרק זה לא יחולו על –
 1. (1) הליך שהוגש בהסכמה;
 2. (2) הליך שהייתה הצדקה להגישו במעמד צד אחד או בקשה לסעד זמני, שמטרתו תסוכל אם תיעשה פנייה מקדימה לצד שכנגד;
 3. (3) תביעה שכנגד, תביעה לפינוי מושכר, תביעה בענייני משפחה, תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים ותובענות שעליהן חל סדר דין מיוחד;
 4. (4) מקרה שבו עילת התביעה צפויה להתיישן תוך פרק הזמן הנדרש לביצוע הפעולות המקדמיות לפני הגשת כתב תביעה.
 1. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בית המשפט רשאי בכל עת להורות לצדדים לפעול לפי הוראות פרק זה, לרבות הפניית הצדדיים לקיום פגישת מהו"ת.

פרק ג': הגשת כתבי טענות

כתב תביעה וכתב הגנה – כללי

 1. 14.
 1. (א) כתב תביעה וכתב הגנה יכללו שלושה חלקים:
 1. (1) כותרת;
 2. (2) גוף כתב הטענות: בכתב התביעה – פירוט תמציתי של עילות התביעה והסעדים; בכתב ההגנה – פירוט תמציתי של טענות מקדמיות, טענות ההגנה וטיעונים לעניין הסעד המבוקש;
 3. (3) תצהיר, לשם פירוט העובדות המבססות את טענות בעל הדין.
 1. (ב) חלקו השני של כתב הטענות לא יעלה על שלושה עמודים וחלקו השלישי, התצהיר, לא יעלה על חמישה עמודים אם הוגש לבית משפט שלום, ולא יעלה על שמונה עמודים אם הוגש לבית המשפט המחוזי.
 2. (ג) עורך דין, המייצג בעל דין, יצרף לכתב הטענות הראשון את ייפוי הכוח מטעם בעל הדין.

כתב תביעה – כותרת

 1. 15.

כתב תביעה יכלול בחלקו הראשון את הפרטים הבאים בלבד ולפי הסדר המפורט להלן –

 1. (1) הערכאה השיפוטית ושם המחוז שאליהם מוגש כתב התביעה ושם בית המשפט שהתובע מעדיף שהעניין ידון בו;
 2. (2) שמו של התובע ומספר זהותו;
 3. (3) פרטי עורך דינו של התובע אם הוא מיוצג, לרבות מספר רישיונו;
 4. (4) שמו של הנתבע ומספר זהותו, אם ניתן לבררו;
 5. (5) פרטי מען להתקשרות של התובע ועורך דינו ושל הנתבע ועורך דינו – אם ניתן לבררם;
 6. (6) העובדה שמי מבעלי הדין הוא פסול דין או קטין, כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 או תאגיד ודרך התאגדותו;
 7. (7) סוג התביעה ונושאה, בהתאם לרשימה שמנהל בתי המשפט יקבע;
 8. (8) רשימת כל הסעדים המבוקשים ושווי נושא התביעה;
 9. (9) סכום אגרת בית המשפט שיש לשלם תוך הפניה לפריט בתוספת לתקנות האגרות שלפיו יש לגבות אגרה; תובע הפטור מאגרה יפנה לחיקוק הפוטר אותו מתשלום האגרה;
 10. (10) בתביעה לנזק גוף – כתב ויתור על סודיות רפואית, ערוך לפי טופס 1;
 11. (11) הזמנת הנתבע לדין, בנוסח המפורט בטופס 2.

מועד הגשת כתב הגנה

 1. 16.

כתב הגנה יוגש בתוך שישים יום ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע.

כתב הגנה – כותרת

 1. 17.

כתב הגנה יכלול בחלקו הראשון את הפרטים הבאים בלבד ולפי הסדר המפורט להלן –

 1. (1) הערכאה השיפוטית ושם המחוז שאליהם הוגש כתב התביעה;
 2. (2) שם התובע ופרטיו כפי שהם מופיעים בכתב התביעה ושמו של הנתבע ומספר זהותו;
 3. (3) פרטי עורך דינו של הנתבע אם הוא מיוצג, לרבות מספר רישיונו;
 4. (4) פרטי מען להתקשרות של הנתבע ועורכי דינו;
 5. (5) העובדה שהנתבע הוא פסול דין או קטין או תאגיד ודרך התאגדותו;
 6. (6) רשימת הטענות המקדמיות שיש בהן כדי לסלק את התביעה, כולה או מקצתה.

גוף כתב התביעה

 1. 18.

בגוף כתב התביעה יפרט בעל דין את העניינים הבאים בלבד והם יופיעו לפי הסדר המפורט להלן –

 1. (1) תיאור של בעלי הדין;
 2. (2) פירוט הסעד המבוקש באופן תמציתי;
 3. (3) תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה ואימתי נולדה;
 4. (4) התייחסות לטענות הגנה היורדות לשורשו של העניין כפי שהעלה אותן הנתבע במסגרת הפעולות המקדמיות לפני הגשת כתב תביעה;
 5. (5) פירוט העובדות המקנות סמכות לבית המשפט.

גוף כתב ההגנה

 1. 19.
 1. (א) בגוף כתב ההגנה יפרט בעל דין את העניינים הבאים בלבד והם יופיעו לפי הסדר המפורט להלן –
 1. (1) טענות מקדמיות שיש בהן כדי לסלק את התביעה, כולה או מקצתה, על הסף; טענה מקדמית שלא פורטה בכתב ההגנה לא תועלה בשלב מאוחר יותר, זולת אם התגלתה לבעל הדין במועד שלאחר הגשת כתב ההגנה ולא ניתן היה לגלותה קודם;
 2. (2) תמצית טענות ההגנה אשר יפורטו לפי סדר עילות התביעה;
 3. (3) טיעונים לעניין הסעד המבוקש.
 1. (ב) כל הטענות בכתב התביעה ייחשבו כמוכחשות, ובלבד שהנתבע הגיש כתב הגנה ולא הודה בהן מפורש.

תצהיר המצורף לכתב תביעה ולכתב הגנה

 1. 20.
 1. (א) התצהיר המהווה את חלקו השלישי של כתב הטענות יהיה ערוך בידי בעל הדין או אורגן בתאגיד, ויכלול את העניינים הבאים:
 1. (1) פירוט הפעולות המקדמיות לפני הגשת כתב התביעה שבהן נקט בעל הדין;
 2. (2) פירוט העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות וכל מידע נוסף למיטב הידיעה, שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת נשוא התביעה ובמיקוד הפלוגתות שבמחלוקת בין הצדדים; תצהיר המצורף לכתב ההגנה יכלול גם עובדות המפורטות בכתב התביעה שהנתבע מודה באמיתותן.
 1. (ב) לתצהיר יצורפו כנספחים מסמכים אלה:
 1. (1) העתק מכתבי הפנייה והתשובה, כפי שהוחלפו בין הצדדים, ככל שהצד השני לא צירף אותם;
 2. (2) העתק של מסמכים מהותיים המבססים את עילת התביעה או  ההגנה; היה מסמך כאמור שלא ברשותו, יציין המצהיר בידי מי או היכן למיטב ידיעתו הוא מצוי;
 3. (3) תצהיר גילוי מסמכים המאמת את רשימת כל המסמכים הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של בעל הדין ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה; אם המסמך אינו מצוי עוד  ברשותו או בשליטתו, יפרט את הנסיבות הקשורות לכך;
 4. (4) חוות הדעת של כל המומחים שבכוונת בעל הדין להסתמך עליהן במהלך המשפט, כמפורט בפרק המומחים בתקנות אלה.
 1. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט, לבקשת נתבע ובמקרים חריגים בלבד, ליתן ארכה להגשת התצהיר בהתקיים אחד מתנאים אלה:
 1. (1) קיים סיכוי ממשי לקבלת הטענות המקדמיות שהעלה הנתבע, אשר יש בהן כדי לסלק את התביעה על הסף;
 2. (2) על הנתבע להשקיע משאבים רבים ביותר על מנת להתגונן לגופם של דברים, באופן שאינו מידתי בהתחשב בנסיבות העניין;
 1. (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), בעל דין רשאי לצרף תצהיר של אדם אחר, ובלבד שיפרט בתצהיר מטעמו מדוע העובדות שבכתב התביעה או בכתב ההגנה אינן בידיעתו.
 2. (ה) בית המשפט רשאי בכל עת להורות לבעל דין להגיש תצהיר משלים לתצהיר המצורף לכתב הטענות.

שאלון בתביעה שעניינה נזק גוף

 1. 21.

בתביעה שעניינה נזק גוף ימציא התובע לנתבע, יחד עם כתב התביעה, תצהיר שיכלול מענה לשאלות המפורטות בטופס 3, מבלי להעביר העתק לתיק בית המשפט; הנתבע יוכל להגיש את התצהיר או חלק ממנו במהלך שמיעת הראיות.

תשובה וכתב תשובה

 1. 22.
 1. (א) כל הטענות המהותיות שנטענו בכתב ההגנה יש לראותן כמוכחשות על ידי התובע, ובלבד שהתובע לא הודה בהן במפורש.
 2. (ב) לא יוגש כתב תשובה לכתב הגנה אלא ברשות בית המשפט; רשות כאמור לא תינתן אלא לשם הבאתם של עובדות ונימוקים חדשים שלא נזכרו בכתב התביעה, הנדרשים במענה לטענות הנתבע ושאינם נימוק תביעה חדש.
 3. (ג) נעתר בית המשפט לבקשה להגשת כתב תשובה, יגישו התובע על דרך של תצהיר תוך ארבעה עשר יום מיום שניתנה רשות בית המשפט; התובע רשאי לצרף תצהיר של אדם אחר ובלבד שיפרט בתצהיר מדוע העובדות שבכתב התשובה אינן בידיעתו.
 4. (ד) כתב התשובה לא יעלה על שלושה עמודים.

בקשת רשות להתגונן בחיקוק

 1. 23.
 1. (א) נקבע בחיקוק שיש לראות הליך בבית המשפט כבקשת רשות להתגונן, לא יתגונן נתבע זולת אם ניתנה הרשות.
 2. (ב) בית המשפט יחליט בבקשת הרשות להתגונן על יסוד הבקשה וחקירת המצהיר, ואולם רשאי הוא ליתן רשות להתגונן או לדחות את הבקשה על יסוד האמור בה בלבד.
 3. (ג) בשעת בירור בקשת הרשות להתגונן, רשאי בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, לקיים את הדיון במחלוקת לגופה.
 4. (ד) בית המשפט רשאי להתנות רשות להתגונן בתנאים, לרבות בדבר הפקדת כספים בקופת בית המשפט, מתן ערובה וקביעת סדרי הדיון בתובענה.
 5. (ה) ניתנה רשות להתגונן, יראו את המסמך שהוגש על ידי המשיב ככתב תביעה ואת התצהיר שהוגש בתמיכה לבקשת הרשות להתגונן ככתב הגנה.
 6. (ו) ניתנה רשות להתגונן, יהא בית המשפט רשאי ליתן כל הוראה בדבר כתבי טענות, פלוגתות והליכים נוספים שייראו סבירים או נחוצים וכן רשאי הוא להורות על קיום קדם משפט.

פרק ד': כתב תביעה שכנגד

תביעה והגנה שכנגד

 1. 24.
 1. (א) עם הגשת כתב ההגנה רשאי הנתבע להגיש תביעה שכנגד, נגד מי מבעלי הדין בתובענה.
 2. (ב) תביעה שכנגד שאינה בין בעלי הדין שבכתב התביעה יכולה להיות מוגשת רק ברשות בית המשפט; בית המשפט ישקול, בין השאר, את התועלת שבניהול התביעה שכנגד במאוחד עם התביעה אל מול החשש שבירורן יחדיו יסבך או יאריך את הדיון באופן בלתי מידתי; נעתר בית המשפט לבקשה, יומצאו כל כתבי הטענות שהוגשו עד לאותו שלב לכל מי שאינם בעלי דין בתביעה המקורית.
 3. (ג) נתבע בתביעה שכנגד יגיש כתב הגנה שכנגד בתוך שלושים יום; לא עשה כן – דינו כדין נתבע שלא הגיש כתב הגנה.
 4. (ד) דין תביעה שכנגד כדין כתב תביעה לכל דבר ועניין והיא אינה תלויה בהמשך קיומה של התביעה העיקרית; הוראת התקנות בדבר הגשת כתב תביעה וכתב הגנה יחולו, בשינויים המחויבים, על כתב תביעה שכנגד ועל כתב הגנה שכנגד.
 5. (ה) בית המשפט יורה על עיתוי שמיעת התביעה שכנגד וסדר ניהולה.

פרק ה': הודעה לצד שלישי

הודעה לצד שלישי

 1. 25.
 1. (א)נתבע רשאי ליתן הודעה לצד שלישי לאדם שהוא בעל דין בתובענה, במקרים שבהם הוא זכאי ממנו להשתתפות, לשיפוי או לביצוע פעולה ביחס לסעד הנתבע ממנו או כאשר מתקיים קשר עובדתי או משפטי משותף בסוגיה שבינו ובין הצד השלישי, הכרוכה בנושא התובענה, ומן הראוי לבררה במשותף.
 2. (ב) הודעה לצד שלישי לאדם שאינו בעל דין בתובענה תוגש ברשות בית המשפט; רשות זו אינה נדרשת אם הנתבע זכאי להשתתפות או לשיפוי מהצד השלישי על יסוד התחייבות מפורשת בכתב.

תוכן ההודעה ודינה

 1. 26.
 1. (א) הודעה לצד שלישי תכלול פירוט תמציתי של עילותיה ואת הסעדים המבוקשים ויצורפו אליה העתקים מכתבי הטענות שהוגשו בתובענה, אם לא הומצאו קודם לכן; ההודעה לצד שלישי שאינה טעונה רשות תוגש בתוך הזמן שנקבע להגשת כתב ההגנה.
 2. (ב) דין צד שלישי שהומצאה לו הודעה, כדין נתבע לכל דבר, אולם הוא אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד.
 3. (ג) רצה צד שלישי לחלוק על כתב התביעה שהוגש נגד בעל הדין שנתן את ההודעה או על ההודעה כלפיו, יגיש כתב הגנה תוך שלושים יום מהיום שההודעה הומצאה לו.
 4. (ד) הוראות התקנות בדבר הגשת כתב תביעה וכתב הגנה יחולו, בשינויים המחויבים, על הודעה לצד שלישי ועל כתב הגנה של צד שלישי להודעה כלפיו.
 5. (ה) בית המשפט יורה על עיתוי שמיעת ההודעה לצד שלישי וסדר ניהולה.

פרק ו': כתבי טענות ומסמכים – הוראות שונות

מיצוי בהליך אחד

 1. 27.

תובע ירכז בהליך אחד את כל תביעותיו כלפי נתבע או בשל אותה עילת תביעה.

תביעת מלוא הסעד וכל הסעדים המבוקשים בשל עילה אחת

 1. 28.
 1. (א) תובע יכלול בכתב התביעה את מלוא הסעד שלטענתו הוא זכאי לו בשל עילת התביעה ולא יוכל להגיש תביעה בשל החלק שלא תבע.
 2. (ב) תובע יכלול בכתב התביעה את כל הסעדים המבוקשים בשל עילת תביעה אחת, זולת אם בית המשפט או הדין מתיר שלא לתבעו במסגרת אותה תביעה; רשות מבית המשפט לא תינתן אלא במסגרת בקשה לפיצול סעדים, שנכללה ברשימת הבקשות; בית המשפט יכריע בבקשה עד תום קדם המשפט.

איחוד עילות תביעה

 1. 29.

תובע רשאי לאחד בכתב תביעה אחד כמה עילות תביעה נגד נתבע אחד ואם קיימת שאלה עובדתית או משפטית משותפת, גם נגד כמה נתבעים יחד; בהתקיים שאלה עובדתית או משפטית משותפת, רשאים תובעים אחדים לאחד לכתב תביעה אחד כמה עילות תביעה, בין אם נגד נתבע אחד ובין אם נגד כמה נתבעים יחד.

בעלי דין בתובענה

 1. 30.
 1. (א) מותר לצרף בכתב תביעה אחד, כתובע או כנתבע, כל אדם לצורך בירורה התביעה, ובלבד שהתביעה מעוררת שאלה עובדתית או משפטית משותפת לכל הצדדים.
 2. (ב) תובע שיש לו ספק באשר לזהות אדם שממנו הוא זכאי לסעד, רשאי לצרף מספר נתבעים, כדי ששאלת החבות והיקפה ביחס לכל אחד מהם תתברר במהלך הדיון.

הסתמכות על עובדות שונות

 1. 31.

בעל דין אינו רשאי להעלות בכתבי הטענות טענות שבעובדה סותרות או חלופיות, זולת אם הצהיר כי העובדות כהווייתן אינן ידועות לו.

טענות חוסר סמכות או פורום בלתי נאות

 1. 32.

בעל דין יעלה טענת חוסר סמכות או פורום בלתי נאות בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת כתב התביעה; הייתה טענת חוסר סמכות עניינית נוגעת לסמכות ייחודית של ערכאה או טריבונל מחוץ למערכת בתי המשפט, תועלה טענה כאמור עד הישיבה הראשונה של שמיעת הראיות.

ציון מועד ההגשה האחרון

 1. 33.

הגיש בעל דין כתב טענות לבית המשפט, יפרט בשולי כותרת המסמך את המועד האחרון שעליו להגיש את כתב הטענות בהתאם לתקנות אלה או בהתאם להחלטת בית המשפט, ואם הוא משיב או מגיב למסמך אחר – מהו המועד שאותו מסמך הומצא אליו.

צורת כתב טענות

 1. 34.

מנהל בתי המשפט יקבע הוראות טכניות בדבר צורת כתב טענות, מצורפיו ומבנהו.

אי קבלת מסמך

 1. 35.
 1. (א) מסמך שמבקשים להגיש לבית המשפט יועבר למזכיר משפטי לשם אישור קבלתו; מזכיר משפטי לא יקבל מסמך אשר אינו ממלא אחר הדרישות הקבועות בתקנות אלה או שנקבעו על ידי בית המשפט, ויפרט את הטעמים לכך תוך הפניה לתקנה או להחלטה שלא מולאו; היה בעל דין לא מיוצג, יפרט המזכיר המשפטי גם את הפעולות שבהן בעל הדין נדרש לנקוט על מנת לרפא את הפגם.
 2. (ב) אם טרם חלף המועד להגשת המסמך, ניתן לתקן את הפגם תוך פרק הזמן שנותר להגשה או בתוך ארבעה עשר יום, לפי המוקדם;
 3. (ג) הרואה עצמו נפגע מאי קבלתו של מסמך רשאי, בתוך ארבעה עשר יום ממועד קבלת ההודעה, להגיש פנייה בכתב כדי שהעניין יועבר לבדיקתו של שופט בית המשפט, שנשיא בית המשפט קבע לעניין זה; השופט רשאי להחליט בפנייה על יסוד טענות הפונה בלבד ומבלי צורך לקיים דיון.
 4. (ד) מועד ההגשה של מסמך לבית המשפט, לכל עניין, יהיה המועד שבו הוגש לבית המשפט וקבלתו אושרה; אי קבלת מסמך כמוה כאי הגשה מלכתחילה.
 5. (ה) קובל מסמך, לא תעלה טענה כי לא היה מקום לקבלו מלכתחילה; ברם אין בכך כדי לרפא את הפגם או למנוע העלאת טענות לעצם קיומו.
 6. (ו) בתקנות אלה "מזכיר משפטי" – עורך דין שימונה על ידי נשיא בית המשפט בהסכמת מנהל בתי המשפט.

פרק ז': סמכות מקומית

מקום השיפוט

 1. 36.
 1. (א) בית המשפט המוסמך לדון בתובענה יהא בית משפט המצוי במחוז שיפוט שעליו הוסכם בין הצדדים, ובאין הסכמה – במחוז שיפוט לפי אחד מאלה:
 1. (1) מקום מגוריו או מקום עסקו של נתבע;
 2. (2) מקום שבו מצויים המקרקעין שבעניינם מוגש כתב התביעה.
 1. (ב) כתב תביעה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט יוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או התובע; הוגשה התביעה על ידי בעל העסק, תוגש במקום עסקו או מקום מגוריו של הנתבע בלבד.
 2. (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), היו לעסקו של התובע מספר סניפים, והיה אחד מהם במחוז השיפוט שבו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, בית המשפט המוסמך יהיה זה המצוי במחוז השיפוט האמור.
 3. (ד) בית המשפט המוסמך לדון בתביעה הכוללת מספר נתבעים הוא בית משפט המוסמך לדון נגד אחד מהם על פי תקנות משנה (א)-(ג).

מקום שיפוט במקרים אחרים

 1. 37.

תביעה שאין מקום שיפוט המתאים לה לפי תקנות אלה או לפי כל דין אחר, תוגש לבית המשפט בירושלים שבסמכותו העניינית לדון בה, אולם רשאי בית המשפט בירושלים להורות אחרת, אם ראה שלפי נסיבות העניין יהיה הדיון בבית משפט אחר מתאים יותר לבעלי הדין.

פרק ח': בקשות ורשימת בקשות

בקשות

 1. 38.
 1. (א) עד למועד שנקבע לישיבת קדם המשפט הראשונה לא תוגשנה בקשות כלשהן, זולת בקשה לסעדים זמניים, בקשה לעדות מוקדמת, בקשה לבדיקה על-ידי מומחה מטעם צד, בקשה לצירוף צד להליך, בקשת רשות להגיש הודעה לצד שלישי, כתב תשובה או כתב תביעה שכנגד; בקשות אלה, זולת בקשה לסעדים זמניים ובקשה לעדות מוקדמת, יוגשו לא יאוחר משלושים יום ממועד הגשת כתב הטענות האחרון.
 2. (ב) בעל דין יגיש רשימה, לא יאוחר מארבעה עשר יום לפני המועד שנקבע לישיבת קדם המשפט הראשונה, שבה ימנה את הבקשות שבהן הוא מבקש שבית המשפט ידון.
 3. (ג) בעל דין לא יהיה רשאי למנות ברשימה או להגיש בקשה לבית המשפט, אלא אם פנה לצד שכנגד לפחות שבעה ימים מראש והודיעו על הכוונה להגיש בקשה בעניין.
 4. (ד) ברשימת הבקשות יציין בעל הדין את סוג הבקשה ויפרט בתמצית את עניינה של כל בקשה, לרבות את הטענות שהוא מבקש לטעון במסגרתה ואת הראיות שהוא מבקש להביא בתמיכה לה, ככל שכאלה קיימות, ויבהיר מתי ובאיזו מתכונת הוא מבקש לדון בה; הפירוט לא יעלה על עמוד אחד לכל בקשה; בעל הדין שכנגד לא ישיב בכתב לרשימת הבקשות, אך יהיה מוכן ליתן תגובה ראשונית בעל פה לכל בקשה במהלך קדם המשפט.
 5. (ה) במועד ישיבת קדם המשפט יקבע בית המשפט את דרכי הדיון בבקשות המנויות ברשימת הבקשות; בית המשפט רשאי, בין השאר, לקבוע כי בקשות מסוימות ידונו בעל פה במועד ישיבת קדם המשפט או במועד מאוחר יותר שיקבע, או שידונו על דרך של בקשה בכתב ורשאי הוא ליתן כל הוראה אחרת ביחס לסדרי הדיון בבקשה, לרבות לעניין היקף הטיעון, בכתב או בעל פה.
 6. (ו) בקשה שלא נכללה ברשימת הבקשות, לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר אלא ברשות בית המשפט, למעט בקשות המוגשות לאחר מתן פסק הדין; רשות כאמור לא תינתן, אלא אם שוכנע בית המשפט כי לא ניתן היה למנות את הבקשה ברשימת הבקשות או כי לבעל הדין הצדק סביר למחדלו; אישר בית המשפט הגשת בקשה במועד מאוחר יותר, רשאי הוא לקבוע את דרך הדיון בה.
 7. (ז) בקשה שלא נקבעה דרך להגשתה על ידי בית המשפט, תוגש בכתב; משהוגשה הבקשה, רשאי בית המשפט להורות כי היא תידון בעל פה.
 8. (ח) מועד שנקבע לדיון בבקשה לא יחשב כמועד ישיבת קדם משפט לעניין תקנות אלה.

הגשת בקשה בכתב והדיון בה

 1. 39.

על בקשה שיש להגיש בכתב, יחולו הוראות אלה:

 1. (1) המבקש יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לבקשה תצהיר לשם אימות העובדות שביסודה;
 2. (2) המשיב רשאי להשיב לבקשה תוך ארבעה עשר יום מיום שהומצאה לו, או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות שביסוד התשובה;
 3. (3) הבקשה והתשובה לא יעלו בהיקפן על ארבעה עמודים; התצהירים המצורפים לא יעלו בהיקפם על שלושה עמודים;
 4. (4) בית המשפט רשאי להחליט על יסוד הבקשה והתשובות בלבד, או אם הדבר נדרש, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם, ורשאי הוא לדחות את הבקשה אף ללא צורך בתשובה.

דיון בעל פה בבקשה

 1. 40.
 1. (א) קבע בית המשפט כי בקשה תידון בעל פה, ייתן הוראות לגבי היקף וסדר טענות הצדדים, חקירת עדים והגשת מסמכים במסגרת הדיון בה.
 2. (ב) ביקש בעל דין לתמוך את בקשתו בראיות יקבע בית המשפט מועד להגשתן ואם לא קבע כאמור יוגש התצהיר לא יאוחר מארבעה עשר יום לפני המועד שנקבע לדיון.
 3. (ג) בדיון בעל פה בבקשה יפתח המבקש והמשיב יהיה רשאי להשיב לטיעוניו של המבקש, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

הוצאות הבקשה

 1. 41.

בתום הדיון בכל בקשה יפסוק בית המשפט את הוצאות הבקשה ועל מי הן חלות, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי, זולת אם החליט שנסיבות העניין מצדיקות שלא לחייב בהוצאות.

פניות

 1. 42.

פניות להארכת מועדים לרבות בקשות טכניות לניהול שוטף של ההליך, יוגשו לבית המשפט בצירוף עמדת הצד שכנגד, זולת אם לא ניתן לצרפן כתוצאה מהתנהלותו של הצד שכנגד או בשל נסיבות אחרות שלפונה לא הייתה שליטה עליהן ושצוינו בפנייה.

פרק ט': איחוד תובענות

איחוד תובענות

 1. 43.

בית המשפט רשאי להורות על איחוד תובענות התלויות ועומדות באותה ערכאה ובאותו מחוז שיפוט, אם סבר שיש בו כדי לייעל ולפשט את ההליכים ולמניעת תוצאות סותרות; דן שופט אחר בתיק שמבקשים לאחדו, ניתן לקיים את האיחוד רק בהסכמתו או באישור נשיא בית המשפט.

פרק י': סילוק כתבי טענות

מחיקת כתב תביעה

 1. 44.
 1. (א) בית המשפט רשאי להורות על מחיקת כתב תביעה בכל עת על יסוד אחד מנימוקים אלה:
 1. (1) כתב התביעה אינו מראה עילת תביעה;
 2. (2) מכתב התביעה עולה כי התביעה היא טרדנית או קנטרנית;
 3. (3) התובע מתמיד, באופן שאינו מניח את הדעת, להימנע מלקיים את הוראות תקנות אלה או נמנע מלקיים החלטה או הוראה של בית המשפט, שניתנה כדי להבטיח את קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן;
 4. (4) התובע לא התייצב לדיון.
 1. (ב) מחיקת כתב תביעה אינה מהווה מעשה בית דין.

דחיית תביעה במקרים מיוחדים

 1. 45.

בית המשפט רשאי לדחות תביעה בכל עת בשל קיומו של מעשה בית דין, התיישנות או מכל נימוק אחר, שעל פיו הוא סבור כי ראוי ונכון לדחות את התביעה בנוגע לאותו נתבע.

הפסקת תובענה

 1. 46.
 1. (א) בית המשפט רשאי, לבקשת תובע, להפסיק תובענה, כולה או מקצתה ואף רשאי להתנות זאת בתנאים, ובין השאר, להורות כי הדיון בתביעה החדשה שתוגש יחל מהשלב שבו הופסקה הנוכחית.
 2. (ב) הפסקת תובענה תהיה על דרך של מחיקת כתב התביעה.

מחיקה מחמת שימוש לרעה בהליכי משפט

 1. 47.

ראה בית המשפט שבעל דין עשה שימוש לרעה בהליכי משפט רשאי הוא, מטעם זה בלבד, ובנסיבות מיוחדות למחוק את כתב טענותיו כולו או מקצתו.

מחיקה מנהלית מחוסר מעש

 1. 48.
 1. (א) תביעה או בקשה שלא נעשה בה כל מעש מצד בעל דין במשך שישה חודשים ללא הצדקה לכך, תינתן התראה לבעל הדין על ידי מזכירות בית המשפט לפחות ארבעה עשר יום מראש, והוא יתבקש ליתן טעם מדוע לא יימחק ההליך; לא ניתן טעם תוך פרק הזמן האמור – יימחק ההליך ללא צורך בהחלטה שיפוטית, ניתן טעם כאמור – תינתן החלטה שיפוטית בעניין.
 2. (ב) קבע בית המשפט שעל תובע או מבקש לעשות דבר שבסדרי דין או שבנוהג בתוך מועד או זמן, והתובע או המבקש לא עשה כן, בלא שהוארך המועד מראש, יימחק כתב הטענות הנוגע בדבר, כמפורט בתנאים המפורטים בתקנת משנה (א).
 3. (ג) בעל דין רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לביטול המחיקה המנהלית תוך ארבעה עשר יום מעת שנודע לו על המחיקה ובית המשפט רשאי לבטלה מטעמים מיוחדים.

פרק י"א: תיקון כתב טענות

הוראה לתיקון כתב טענות

 1. 49.
 1. (א) בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי יתוקן כל עניין בכתב טענות או כי יצורף או ימחק שמו של בעל דין מכתב התביעה, לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בין השאר, בהתנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה, והמטרה שהתיקון המבוקש צפוי להשיג.
 2. (ב) כתב טענות מתוקן יוגש תוך ארבעה עשר יום.

תשובה לכתב טענות מתוקן

 1. 50.

הגיש בעל דין כתב טענות מתוקן, רשאי בעל הדין שכנגד לתקן את כתב טענותיו אם בית המשפט הרשה לו זאת, בהתאם לתנאים ולמועדים שקבע; לא תיקן בעל הדין שכנגד את כתב טענותיו תוך הזמן האמור, יוכל להסתמך על כתב טענותיו המקורי ועל הכחשת המפורט בתיקון.

תצהיר לתיקון טענה עובדתית

 1. 51.

תיקון של טענה עובדתית או הוספתה על ידי מי מבעלי הדין, טעונים הגשת תצהיר תמציתי המאמת את העובדות האמורות בלבד, בהיקף ובתנאים שיורה בית המשפט.

פרק י"ב: קדם משפט

עיון במסמכים לפני קדם המשפט

 1. 52.
 1. (א) עד שלושים יום לפני המועד שנקבע לקדם המשפט הראשון ישלימו הצדדים את העיון במסמכים הנוגעים לעניין הנדון ויאפשרו צד למשנהו לצלמם על חשבון הצד שביקש את העיון, ככל שלא ניתן למוסרם סרוקים במדיה דיגיטלית.
 2. (ב) טענות מי מהצדדים בנוגע להליך העיון או בקשה לגילוי מסמך פלוני תועלנה ברשימת הבקשות.
 3. (ג) הליכי גילוי ועיון נאותים מהווים תנאי בסיסי לקיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן; ראה בית המשפט שצד להליך לא קיים כראוי את חובתו, רשאי הוא לחייבו באופן מידי בהוצאות ובמקרים מיוחדים אף למחוק את כתב טענותיו.

מועד לקיום קדם משפט

 1. 53.
 1. (א) ישיבת קדם המשפט תקבע לאחר שהוגש כתב הגנה וחלף המועד להגשת כתב ההגנה האחרון.
 2. (ב) בית המשפט רשאי לקבוע שבעלי הדין יתייצבו בעצמם; היה בעל דין המדינה או תאגיד, יתייצב נציג המוסמך לקבל החלטות לגבי תוצאות ההליך.
 3. (ג) בית המשפט רשאי לקיים ישיבת קדם משפט גם בהיוועדות חזותית, בשיחת ועידה או בכל אמצעי אלקטרוני אחר.

מסמכים להגשה לקראת קדם המשפט

 1. 54.

התובע יגיש עד ארבעה עשר יום לפני ישיבת קדם המשפט הראשונה והנתבע יגיש עד עשרה ימים לפני ישיבה זו מסמכים אלה וכל מסמך נוסף שעליו יורה בית המשפט:

 1. (1) רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות, לשם הצגת מסמכים או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה ציבורית, כמשמעותן בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971; הרשימה תכלול בצד כל עד פירוט תמציתי של הצורך והמטרה של העדתו; בעל הדין רשאי לבקש פטור מפירוט שמו של עד אם קיים חשש ממשי להשפעה על העד או אם קיים טעם מספק אחר;
 2. (2) רשימת המסמכים מתוך תצהיר גילוי המסמכים, שבכוונת הצד להגיש כראיה במהלך המשפט.

ישיבת קדם המשפט וסמכות בית המשפט בקדם משפט

 1. 55.
 1. (א) ככלל, ראוי שבית המשפט ישאף כי שלב קדם המשפט לא יעלה על שתי ישיבות בבית משפט השלום ועל שלוש ישיבות בבית המשפט המחוזי.
 2. (ב) בישיבת קדם המשפט יקבע בית המשפט את דרכי הדיון בתובענה במטרה לייעלו, לפשטו ולהחישו; בכלל זה רשאי הוא מיוזמתו או לבקשת בעל דין –
 1. (1) לקבוע את שלבי הדיון בתובענה והמועדים לקיומם;
 2. (2) לקבוע את דרך ועיתוי שמיעת הודעות לצד שלישי ותביעות שכנגד;
 3. (3) להורות על אופן ההגשה ועל דרכי הדיון בבקשות המנויות ברשימת הבקשות;
 4. (4) לפצל את הדיון וליתן כל הוראה דיונית באשר לדרך ליבון המחלוקות;
 5. (5) לקבוע את מתכונת ניהול ההליך, משך זמן הוכחת הטענות וכשרותן של הראיות;
 6. (6) לקבוע את סדר העדים שיתייצבו לדיון או יציגו מסמכים ואת משך זמן החקירות וכן לקבוע שחקירת עד מסוים היא מיותרת ואינה נדרשת;
 7. (7) להורות על שמיעת עדות מוקדמת, עדות מחוץ לכותלי בית המשפט או בהיוועדות חזותית וכן על הפקדת ערובה להבטחת הוצאות העדים;
 8. (8) למנות מומחה לשם בירור מחלוקת שבין בעלי הדין;
 9. (9) להורות לצדדים להגיש לבית המשפט תיק מוצגים מאוחד או נפרד אשר יכלול את המוצגים של כל בעלי הדין;
 10. (10) להורות על צירוף בעלי דין ומחיקתם;
 11. (11) להורות על תיקון כתבי הטענות, מחיקת כל דבר שאינו דרוש לעניין ובירור רשימת השאלות השנויות במחלוקת ועריכת הפלוגתות;
 12. (12) לתת סעד זמני;
 13. (13) לשמוע על אתר עדות של כל הנוכח באולם בית המשפט, על עובדה שבמחלוקת ולקבל מענה לשאלות בעניינים הנוגעים לסכסוך נשוא התביעה;
 14. (14) להורות לבעל הדין להשיב בתצהיר על שאלות שונות או על עניינים שונים;
 15. (15) למחוק את כתב התביעה או לדחות את התובענה או ליתן פסק דין אם לנתבע אין הגנה מפני התביעה;
 16. (16) להציע לצדדים הצעת פשרה או מנגנון ליישוב הסכסוך.
 1. (ג) אין באמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) כדי לגרוע מסמכות בית המשפט ליתן החלטות הנוגעות לניהול ההליך גם לפני ישיבת קדם המשפט.
 2. (ד) בישיבת קדם המשפט המסכמת יקבע בית המשפט את סדרי הדיון בתובענה ובכלל זה, יקבע את מועדי שמיעת העדים והסיכומים ויקצוב את משך העדות, זמני החקירות ומשך הסיכומים של כל אחד מהם.

פרק י"ג: המצאות

מטרת ההמצאה והמצאה כדין

 1. 56.
 1. (א) מטרת ההמצאה היא להביא לידיעת הנמען את תוכנו של מסמך אשר נדרש שיהיה בידיעתו, ולעניין כתב הטענות הראשון המוגש – גם להחיל על הנתבע את מרות בית המשפט.
 2. (ב) הנמען ייחשב כמי שיודע את תוכנו של מסמך אם הוא הומצא לו בהתאם לתקנות אלה או אם הוכח כי הוא יודע את מלוא תוכנו בדרך סבירה אחרת.
 3. (ג) בתקנות אלה "המצאה" – מסירת מסמך לידי הנמען או הגשתו לבית המשפט.

חובת המצאה

 1. 57.

הומצא מסמך לבית המשפט על ידי בעל דין המיוצג על ידי עורך דין, ימציא עורך הדין את העתקו לבעל הדין שכנגד ללא דיחוי ולא יאוחר משלושה ימים ממועד ההמצאה לבית המשפט או זמן סביר לפני מועד הדיון שנקבע, לפי המוקדם; היה בעל הדין לא מיוצג על ידי עורך דין, יגיש את המסמך למזכירות בית המשפט, אשר תפעל להמצאתו.

דרכי המצאה ומועדיה

 1. 58.

אלה הן דרכי ההמצאה ומועדיה:

 1. (א) המצאה אלקטרונית –
 1. (1) המצאה אלקטרונית של מסמך לנמען תהיה באמצעות מערכת נט המשפט או לכתובת הדואר האלקטרוני שהוא ציין בכתב טענותיו;
 2. (2) צפה בעל דין במסמך המופיע במערכת נט המשפט באמצעות מנגנון הזדהות, יראוהו כמסמך שהומצא כדין ובלבד שאינו המסמך הראשון המוגש בתיק (להלן – צפייה בנט המשפט);
 3. (3) המועד שצוין באישור המסירה האלקטרוני או באישור הצפייה האלקטרוני יהיה מועד ההמצאה, ואולם אם היה המועד אחרי השעה 17:00 בימים א' עד ה' בשבוע או ביום ו' או ביום מנוחה שנקבע בחיקוק, יחשב המסמך כאילו הומצא ביום החול שלאחריו.

       (4) בתקנות אלה –

"אישור מסירה אלקטרוני" – אישור המופק על-ידי מערכת ממוכנת של השולח בדבר יום ושעת ההגעה של מסר אלקטרוני לכתובת הנמען;

"אישור צפייה אלקטרוני" – אישור המופק על-ידי מערכת נט המשפט בדבר יום ושעת הצפייה הראשונה במסמך המופיע בה;

"המצאה אלקטרונית" או "המצאה באמצעי אלקטרוני" – המצאה באמצעות תקשורת בין מחשבים שדרכה ניתן להעביר או לקבל מסמך אלקטרוני;

"מנגנון הזדהות" – מנגנון מאובטח המשלב אמצעי חומרה ותוכנה, הניתן לשליטתו הבלעדית של בעליו והמאפשר את זיהויו באופן ייחודי;

"מסמך אלקטרוני" – מסמך שהוא מסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, הניתן לשמירה אלקטרונית ולהפקה כפלט ואולם –

(א) אם היה המסמך תצהיר –

  1. (1) יכול שייחתם בחתימת יד של המצהיר ושל מקבל התצהיר, ובלבד שהוצמדה לו חתימה אלקטרונית של המגיש אותו;
  2. (2) יכול שייחתם בחתימת יד של המצהיר וחתימה אלקטרונית של מקבל התצהיר.

(ב) אם היה המסמך בחתימת יד פקיד בית משפט, יראוהו כמסמך משפטי חתום כנדרש אם הודפסו בו שמו ותפקידו של הפקיד.

"מערכת נט המשפט" – מערכת מחשבים שבאמצעותה פועלים בתי המשפט ומתנהלים הליכים משפטיים.

  1. (ב) המצאה בפקסימיליה –
  1. (1) המצאה של מסמך בפקסימיליה תהיה למספר הפקסימיליה שציין הנמען בכתב טענותיו או בנייר המכתבים המשרדי של עורך הדין המייצג אותו.
  2. (2) המצאה בפקסימיליה מוגבלת למסמך בהיקף של עד חמישה עשר עמודים והיא אינה חלה על המצאת המסמך הראשון המוגש בתיק ועל כתב תביעה וכתב הגנה;
  3. (3) יראו את המועד שצוין באישור משלוח הפקסימיליה כמועד ההמצאה ובלבד שבוצע וידוא טלפוני כי המסמך התקבל ואולם –
  1. (א) מסמך שהומצא כאמור אחרי השעה 15:00 בימים א' עד ה' בשבוע או ביום ו' או ביום מנוחה שנקבע בחיקוק, יראוהו כאילו הומצא ביום החול שלאחריו;
  2. (ב) היה השולח בית המשפט ולא בוצע וידוא טלפוני, לא תיחשב השליחה כהמצאה כדין רק אם הגיש הנמען תצהיר בדבר אי קבלת המסמך בפקסימיליה.
  1. (ג) המצאה בדואר

משלוח באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה לכתובת שציין הנמען בכתב טענותיו או למענו; באין אפשרות להמציא כאמור – לכתובת הידועה לשולח של מגוריו או עסקו של הנמען; יראו את מועד המסירה שצוין באישור המסירה כמועד ההמצאה; מסמך שהומצא למען שהנמען ציין בכתב טענותיו ולא נדרש, יראוהו כמסמך שהומצא כדין.

  1. (ד) המצאה במסירה אישית –

ההמצאה תהיה על ידי מסירת המסמך לידי הנמען על ידי עורך דין או אדם שבית המשפט או מנהל בתי המשפט הסמיכו לכך ויראו את המועד שצוין בהודעת אימות המסירה כמועד ההמצאה; מסמך שהנמען סירב לקבלו או לאשר את קבלתו בכתב, יראוהו כמסמך שהומצא כדין, אם הוא הונח במקום נראה לעין בסמוך לדלת ביתו או עסקו של הנמען

  1. (ה) בתקנות אלה "הודעת אימות המסירה" –

הודעה שנערכה בידי מוסר המסמך סמוך ככל האפשר לאחר המצאתו, הכוללת פרטים אודות אופן ההמצאה, ובכלל זה מקום, מועד ושעת ההמצאה ושמו של האדם שהמסמך נמסר לידיו.   

חובת המצאה באמצעי אלקטרוני

  1. 59.
  1. (א) המצאה לפי תקנות אלה תהיה אלקטרונית, אולם מותר להמציא בנוסף לכך גם בדרכי ההמצאה האחרות הקבועות בתקנות אלה.
  2. (ב) חובת ההמצאה באמצעי אלקטרוני לא תחול במקרים אלה –
  1. (1) אם היה זה המסמך הראשון המוגש בתיק, כתב תביעה או כתב הגנה, כי אז הוא יומצא בדואר או במסירה אישית, זולת אם ההמצאה היא בין עורכי דין או אם הייתה הסכמה אחרת בכתב של הנמען;
  2. (2) על בעל דין שאינו מיוצג על ידי עורך דין ועל המצאה אליו, זולת אם הייתה הסכמה אחרת בכתב של הנמען הלא מיוצג;
  3. (3) על מסמך שבשל טיבו לא ניתן להמציאו באמצעי אלקטרוני;
  4. (4) על המצאה של מסמך לבית המשפט העליון;
  5. (5) אם מנהל בתי המשפט פרסם הודעה שלפיה קיימת מניעה טכנית להמציא מסמך לבית המשפט באמצעי אלקטרוני.
  1. (ג) אם הומצא המסמך על ידי בעל דין באמצעי אלקטרוני יוודא המשגר את קבלתו בידי הנמען;

ביצוע ההמצאה

  1. 60.
  1. (א) ההמצאה תהא ככל האפשר לנמען עצמו; היה הנמען מיוצג על ידי עורך דין או מינה לשם ההמצאה מורשה מטעמו – ניתן להמציא להם במקומו, בדרך שנקבעה בתקנות אלה.
  2. (ב) באין אפשרות למצוא את הנמען, די בהמצאת המסמך בביתו לאחד מבני משפחתו הגרים עמו שם ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים.
  3. (ג) התגורר הנמען מחוץ לתחומי המדינה ויש לו בתחומי המדינה נציג מטעמו המייצג אותו באופן קבוע בקשר לעסקיו בישראל, מותר להמציא לנציג אם התביעה נוגעת לאותו העסק; הוראות תקנה 66 יחולו בשינויים המחויבים גם על תקנת משנה זו.
  4. (ד) היה הנמען המדינה, יומצא המסמך למשרד פרקליט המחוז שבו נמצא מקום מושבו של בית המשפט הדן בתובענה; אם התובענה היא בבית המשפט העליון – יומצא למשרד פרקליטות המדינה.
  5. (ה) היה הנמען תאגיד, יומצא המסמך בהנחת הכתב במשרד או במען הרשום של התאגיד, ולתאגיד שהוקם בחוק – בהנחת הכתב במשרדו של מנהל התאגיד.
  6. (ו) היה הנמען רשות מקומית, יומצא המסמך למשרד הראשי או למשרד היועץ המשפטי של הרשות.
  7. (ז) היה הנמען חסוי יומצא המסמך לאפוטרופוס שנתמנה לו כדין.
  8. (ח) היה הנמען כלוא בבית סוהר, יומצא המסמך באמצעות מחלקת האסיר בשירות בתי הסוהר.
  9. (ט) היה הנמען מדינת חוץ או מחלקה, נציגות או סוכנות של מדינת חוץ, או עובד בהן שהוא בעל חסינות דיפלומטית או קונסולרית, יומצא המסמך באמצעות משרד החוץ.

תחליף המצאה

  1. 61.
  1. (א) נוכח בית המשפט שאי אפשר להמציא מסמך לנמען בדרך שנקבעה, רשאי הוא להורות על המצאתו בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין.
  2. (ב) בקשה להוראה על תחליף המצאה תוגש בכתב ויצורף לה תצהיר לאימות הסיבה המונעת את ביצוע ההמצאה בדרך שנקבעה ויחולו ההוראות שלהלן:
  1. (1) אם הנמען הוא תושב ישראל שאין לו מען ידוע, יציין המבקש בתצהיר כי למיטב ידיעתו הנמען נמצא בישראל ולא ידוע לו היכן בדיוק הוא מתגורר, ויצרף תדפיס של הנמען ממרשם האוכלוסין;
  2. (2) אם הנמען הוא תושב ישראל ויש לו מען בתחומי מדינת ישראל אך לא ניתן היה להמציא לו את המסמך, יציין המבקש בתצהיר כי למיטב ידיעתו הוא נמצא בישראל ויצרף תדפיס ממרשם האוכלוסין; כמו כן יציין בתצהיר את הפעולות שבהן נקט כדי להמציא לו את המסמך;
  3. (3) אם הנמען איננו תושב ישראל אך נמצא בתחומי המדינה, יציין המבקש בתצהיר כי למיטב ידיעתו הנמען נמצא בישראל ויצרף ראיה על כך, וכן יציין את הפעולות שבהן נקט כדי להמציא לו את המסמך.

הוראות כלליות להמצאה

  1. 62.
  1. (א) אישור המסירה האלקטרוני, אישור המשלוח בפקסימיליה, אישור המסירה בדואר והודעת אימות המסירה יישמרו בידי השולח והעתקם יוגש לבית המשפט בהתאם לצורך או לפי החלטת בית המשפט.
  2. (ב) מנהל בתי המשפט רשאי לפרסם הוראות טכניות בעניין אופן הגשת מסמך אלקטרוני ובין השאר בדבר מאפייני מסמך אלקטרוני ומצורפיו, דרישות חומרה ותוכנה, דרישות צורניות וכן בדבר דרכי תשלום אגרת בית משפט או כל תשלום שיש לשלם לבית המשפט, והכל לצורכי פרק זה.

המצאה אל מחוץ לתחום המדינה

  1. 63.

בעל דין רשאי להמציא כתב טענות אל מחוץ לתחום המדינה בהתקיים אחת מאלה ובכפוף לתקנות 64-65:

  1. (1) נקבע בחיקוק שמבחינה בינלאומית בית משפט בישראל מוסמך לדון בהליך פלוני או אם הוסכם בין הצדדים על סמכות כאמור;
  2. (2) מבוקש סעד נגד אדם שמקום מושבו הוא בתחום המדינה;
  3. (3) נושא התובענה הוא מקרקעין המצויים בתחום המדינה;
  4. (4) התובענה היא בקשר לחוזה, ומתקיים אחד מהמקרים האלה:
  1. (א) החוזה, כולו או מקצתו, נעשה או הופר בתחום המדינה או שנשללה האפשרות לקיימו בתחומה;
  2. (ב) על החוזה חלים דיני מדינת ישראל.
  1. (5) מבוקש סעד לגבי מעשה, מחדל או נזק שניתן היה לצפותו מראש, שנעשה, עומד להיעשות או צריך היה להיעשות בתחום המדינה;
  2. (6) מבוקש צו מניעה לגבי דבר הנעשה או עומד להיעשות בתחום המדינה, או מבוקש למנוע או להסיר מטרד בתחום המדינה, בין אם מבוקשים דמי נזק בקשר לכך ובין אם לאו;
  3. (7) מבוקש לאכוף פסק-חוץ, כמשמעותו בחוק אכיפת פסקי-חוץ, התשי"ח-1958, או פסק-בוררות-חוץ כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;
  4. (8) מבוקש לבטל פסק בוררות חוץ כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, שניתן נגד תושב ישראל, אם שוכנע בית המשפט כי אין למבקש אפשרות לזכות בדין צדק בבית המשפט של המדינה שבה ניתן הפסק;
  5. (9) מוגשת תביעה על פי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969;
  6. (10) האדם שמחוץ לתחום המדינה הוא בעל דין דרוש או נכון בתביעה שהוגשה כהלכה נגד אדם אחר, שהומצאה לו הזמנה כדין בישראל;
  7. (11) האדם שמחוץ לתחום השיפוט הוא בעל דין בתובענה שלגבי אחת מעילותיה יש זיקה מהזיקות המפורטות בתקנה זו.

הליך ההמצאה מחוץ למדינה

  1. 64.
  1. (א) בעל הדין המעוניין להמציא כתב טענות אל מחוץ לתחום המדינה, יגיש לבית המשפט בקשה לשם קביעת דרך ביצוע ההמצאה ויצרף לה תצהיר שלא יעלה על שלושה עמודים, שבו יפורטו העובדות המבססות את עילת התביעה, העובדות המבססות את עילת ההמצאה אל מחוץ לתחום המדינה ופירוט המקום שבו נמצא הנמען או ייתכן שנמצא.
  2. (ב) בית המשפט יקבע את דרך ביצוע ההמצאה, לרבות הגשת כתבי הטענות, והוא רשאי לקבוע שבנסיבות העניין אין להמציא את המסמכים אל מחוץ לתחום המדינה.

בקשה לבטל צו המצאה אל מחוץ לתחום המדינה

  1. 65.

הומצא לבעל דין כתב טענות אל מחוץ לתחום המדינה, רשאי הוא לכפור בסמכות בית המשפט לדון בתובענה או לטעון כי הפורום הישראלי אינו הפורום הנאות לדון בתובענה; רצה הנתבע לכפור או לטעון כאמור, יגיש בקשה בכתב תוך פרק הזמן הקבוע להגשת כתב ההגנה; עשה כן, ימנה המועד להגשת כתב הגנה מיום ההחלטה בבקשה.

המצאה לנתבע שכפר בסמכות

  1. 66.

כפר הנתבע בסמכותו הבינלאומית של בית המשפט, טען להיותו של הפורום הישראלי לפורום בלתי נאות או מינה עורך דין בישראל לשם כך, לא יהיה ניתן להמציא לו את כתבי הטענות בתחום המדינה, אם הגיע לישראל והוא שוהה בה לצורך הדיון; כמו-כן לא יהיה ניתן לבצע את ההמצאה לעורך הדין המייצג אותו, ולא יראו בכל פעולה שלו או של עורך דינו ויתור על הכפירה בסמכותו הבינלאומית של בית המשפט, זאת עד ארבעה עשר יום לאחר מתן החלטה בטענות הנתבע בעניין זה, או מועד אחר כפי שייקבע על ידי בית המשפט בעת מתן ההחלטה.

פרק י"ד: סעדים זמניים

סימן א': כללי

מטרת הסעד הזמני

  1. 67.

מטרת סעד זמני היא להבטיח את קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין.

בקשה לסעד זמני

  1. 68.
  1. (א) הוגשה תביעה, רשאי בית המשפט לתת סעד זמני אם שוכנע על בסיס ראיות מספקות בדבר קיומה של עילת תביעה לכאורה, בהתקיימותם של התנאים למתן הסעד כאמור בפרק זה ובנחיצותו של הסעד הזמני להגשמת מטרתו.
  2. (ב) במקרים דחופים ומיוחדים רשאי בית המשפט ליתן סעד זמני ארעי במעמד צד אחד בלבד וכן הוא רשאי ליתן סעד זמני או ארעי גם בטרם הגשת כתב תביעה.
  3. (ג) בהחלטתו אם ליתן סעד זמני, וכן בקביעת סוג הסעד, היקפו ותנאיו, ישקול בית המשפט, בין השאר:
  1. (1) את הנזק שעלול להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שעלול להיגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק העלול להיגרם לאדם אחר או לעניין ציבורי;
  2. (2) אם אין סעד אחר, שפגיעתו במשיב קלה יותר, המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני;
  3. (3) את תום ליבו של המבקש, הן בקשר לגוף העניין והן בקשר להגשת התביעה ובקשת הסעד הזמני, והאם לא השתהה יתר על המידה בנסיבות העניין בהגשת כתב התביעה או בהגשת הבקשה לסעד הזמני.

התחייבות עצמית וערובה

  1. 69.
  1. (א) סעד זמני יותנה בהתחייבות עצמית של המבקש לפיצוי כמפורט בתקנת משנה (ב), וכן בערובה כמפורט בתקנת משנה (ג); לעניין תקנה זו "ערובה" – הפקדת סכום כסף בקופת בית המשפט, מתן ערבות צד שלישי לרבות ערבות של מוסד פיננסי, והכל בתנאים ובסכום שיקבע בית המשפט.
  2. (ב) התחייבות עצמית של מבקש תהיה ערוכה בהתאם לטופס 4; התחייבות עצמית לא תהיה מוגבלת בסכום, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.
  3. (ג) הערובה תבטיח כל פיצוי שיוטל על המבקש לפצות את המשיב בשל כל נזק שיגרם לו עקב מתן הסעד הזמני אם פקע הסעד הזמני או צומצם היקפו, ואולם בית המשפט רשאי מטעמים מיוחדים לפטור את המבקש מהמצאת ערובה, אם ראה שהדבר צודק וראוי בנסיבות העניין; בית המשפט רשאי להתנות את מתן הסעד הזמני במספר ערובות; הסעד הזמני יכנס לתוקפו רק עם הפקדת מלוא הערובות שקבע בית המשפט, זולת אם בית המשפט הורה אחרת מטעמים מיוחדים.

הגשת הבקשה

  1. 70.

בקשה לסעד זמני תוגש בכתב ובכפוף להוראות פרק זה.

הדיון בבקשה

  1. 71.
  1. (א) בקשה למתן סעד זמני תידון במעמד הצדדים, ואולם רשאי בית המשפט ליתן סעד זמני ארעי על פי צד אחד, אם שוכנע, על בסיס ראיות מספקות, כי קיים חשש סביר שההשהיה בקיום הדיון במעמד הצדדים או הבאת הבקשה לידיעת המשיב תסכל את מטרת הסעד הזמני או תגרום למבקש נזק חמור.
  2. (ב) הסעד הזמני הארעי יעמוד בתוקפו בהתאם לאמור בו או עד למתן החלטה אחרת.
  3. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), יידונו בקשות לצו עיקול זמני וצו לתפיסת ראיות במעמד צד אחד, זולת אם סבר בית המשפט כי אין בקיום דיון במעמד הצדדים כדי לסכל את מטרת הצו.
  4. (ד) ניתן סעד זמני ארעי במעמד צד אחד, יומצאו העתק הצו, העתק הבקשה והמסמכים המצורפים אליה והעתק כתב הערבות במסירה אישית למשיב ללא דיחוי ולא יאוחר משלושה ימים, זולת אם בית המשפט קבע, מטעמים מיוחדים, פרק זמן אחר; לבקשת המחזיק יורה בית המשפט למבקש להמציא למחזיק בהקדם האפשרי העתק מהבקשה ומהמסמכים המצורפים אליה; נקבע דיון במעמד הצדדים, תימסר הודעה על מועד הדיון למשיב ולמחזיק, אם ישנו, עם המצאת הצו המעניק את הסעד זמני.
  5. (ה) בהחלטה המעניקה סעד זמני ארעי, למעט צו עיקול זמני או צו לתפיסת ראיות, יקבע בית המשפט מועד לדיון במעמד הצדדים במועד המוקדם ביותר האפשרי ולא יאוחר מארבעה עשר יום מיום מתן הסעד הארעי הזמני, כאשר ימי פגרה יובאו במניין הימים; בית המשפט רשאי לקבוע מועד מאוחר יותר לדיון, אם מצא טעמים מיוחדים לכך.
  6. (ו) ניתן צו עיקול זמני או צו לתפיסת ראיות, במעמד צד אחד, רשאי המשיב, והמחזיק, אם ישנו, לבקש את ביטול הצו בתוך שלושים יום ממועד המצאתו; הוגשה בקשה לביטול הצו יקיים בית המשפט דיון במעמד הצדדים, במועד המוקדם ביותר האפשרי ולא יאוחר מארבעה עשר יום מיום הגשת הבקשה לביטול, כאשר ימי פגרה יובאו במניין הימים; בית המשפט רשאי לקבוע מועד מאוחר יותר לדיון, אם מצא טעמים מיוחדים לכך.
  7. (ז) בית המשפט ינהל את הדיון בבקשה למתן סעד זמני או לביטולו ללא דיחוי; במידת האפשר יקיים את הדיון באותו היום וישמע את סיכום טענות בעלי הדין בעל פה מיד לאחר סיום הבאת הראיות.
  8. (ח) בית המשפט הדן בבקשה לסעד זמני ייתן את החלטתו עם תום הדיון בבקשה, ולכל המאוחר ארבעה עשר יום לאחר תום הדיון; לא נתן את החלטתו במועד האמור, ייתן על כך הודעה מנומקת בכתב לנשיא בית המשפט.

עיון מחדש

  1. 72.

לבקשת בעל דין רשאי בית המשפט לעיין מחדש בסעד זמני שניתן, או בתנאיו, אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שנתגלו מאז מתן הצו או חלוף הזמן או כי יש מקום לשנות את היקפו או התנאים שבהם ניתן.

שמיעת התובענה במקום דיון בסעד הזמני

  1. 73.

בית המשפט רשאי להורות על הקדמת מועד הדיון בתובענה, חלף מתן סעד זמני, אם ראה כי יהיה בכך כדי לייעל את הדיון ולא יהיה בדבר כדי לפגוע באופן בלתי מידתי בצדדים.

פקיעת הסעד הזמני

  1. 74.

סעד זמני יפקע –

  1. (1) בתום המועד שנקבע בו או עם סיום התובענה; ואולם אם זכה התובע בתובענה, כולה או מקצתה, ימשיך לעמוד הסעד הזמני בתוקפו עשרים ואחד יום זולת אם בית המשפט הורה אחרת;
  2. (2) אם הצו ניתן במעמד צד אחד ולא הומצא למשיב כאמור בתקנה 71(ד) זולת אם בית המשפט הורה אחרת, מטעמים מיוחדים;
  3. (3) אם הצו ניתן לפני הגשת התביעה ולא הוגש כתב התביעה בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו או ממועד אחר שקבע בית המשפט;
  4. (4) עם ביטולו על ידי בית המשפט או לפי כל דין.

מימוש ערובות או השבתן

  1. 75.

אם לא הוגשה לבית המשפט תביעה או בקשה לפיצויים בשל נזק שנגרם עקב מתן הסעד הזמני, בתוך תשעים יום ממועד פקיעת הסעד הזמני, יוחזר למבקש כתב ההתחייבות העצמית ויבוטלו שאר הערובות; בית המשפט רשאי להאריך מעת לעת את התקופה האמורה, אם מצא טעמים מיוחדים לכך.

סימן ב': עיקול זמני

צו עיקול זמני

  1. 76.
  1. (א) בתביעה לסכום כסף רשאי בית המשפט להטיל עיקול זמני על נכסים של המשיב שברשותו או ברשות המבקש או ברשות מחזיק, ובתביעה לדבר שבעין רשאי בית המשפט לצוות על עיקול הנכס הנתבע, והכל אם שוכנע כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין; בסימן זה – "מחזיק" – אדם, זולת המשיב בבקשה לסעד זמני, אשר ברשותו מצויים נכסים שלגביהם נתבקש או ניתן סעד זמני.
  2. (ב) הומר נכס שעוקל בערובה של המשיב או של צד שלישי, יחולו על הערובה הוראות סימן זה.

רישום בפנקסי מקרקעין

  1. 77.

ניתן צו עיקול על מקרקעין, יורה בית המשפט על רישום הערה בפנקס המקרקעין, והמבקש יודיע על כך לרשם המקרקעין.

הודעה למחזיק

  1. 78.
  1. (א) ניתן צו עיקול על נכסי המשיב שבידי מחזיק, יודיע בית המשפט למחזיק, עם הטלת העיקול, כי עליו להשיב בכתב, תוך שלושים יום או בתוך מועד אחר שנקבע בהודעה, אם הנכסים מצויים בידו, אם הם שייכים למשיב ואם יש למחזיק טענה לזכות בהם; בהודעה למחזיק יצוינו פרטי המבקש ובא כוחו; תשובתו של המחזיק תוגש לבית המשפט והעתק ממנה ימציא המחזיק, במישרין, למבקש; הודה מחזיק בתשובתו כי מצויים בידו נכסי המשיב או כי הם שייכים למשיב, לא יחזור בו מהודאתו זולת אם בית המשפט נתן לו רשות לכך מטעמים מיוחדים.
  2. (ב) לבקשת המחזיק ימציא לו המבקש, תוך שבעה ימים מיום בקשתו, העתק מבקשת העיקול והתצהיר.
  3. (ג) המחזיק רשאי, עד לא יאוחר משלושים יום מיום שהומצא לו העתק מבקשת העיקול והתצהיר, להגיש בקשה לביטול צו העיקול או להגבלתו, בנימוק שהנכס מושא צו העיקול אינו שייך למשיב, כולו או מקצתו.
  4. (ד) הודה המחזיק שהנכס שייך למשיב, יורה בית המשפט כיצד לנהוג לגביו.

מחזיק שלא הודה

  1. 79.
  1. (א) לא הודה המחזיק כי נכסי המשיב מצויים בידו, או התנגד מכל טעם אחר לאישור העיקול או לא השיב כלל בתוך המועד שנקבע לו, יהא המבקש רשאי בתוך ארבעה עשר יום מיום שהומצאה לו תשובת המחזיק או מתום המועד הנזכר בתקנה 78(א), להגיש לבית המשפט בקשה מנומקת בכתב לאישור העיקול; לא ביקש המבקש את אישור העיקול יהא העיקול בטל בתום ארבעה עשר הימים האמורים, לגבי כל נכס שהמחזיק לא הודה שהוא מצוי בידו.
  2. (ב) דינה של בקשה כאמור כדין כתב תביעה; ודינו של מחזיק לעניין אישור העיקול כדינו של נתבע, בשינויים המחויבים לפי העניין.
  3. (ג)הדיון בבקשה כאמור יכול שיהיה בכל שלב של הדיון בתובענה, ואף לאחר שניתן בה פסק דין, כפי שבית המשפט יורה.

עיקול זמני לטובת תובע שזכה בתביעתו

  1. 80.

זכה התובע בתביעתו, ימשיך העיקול הזמני לעמוד בתוקפו עד שפסק הדין יבוצע או עד להוראה אחרת של בית המשפט; בפסק הדין רשאי בית המשפט לתת הוראות ביחס לעיקול הזמני ולפסוק הוצאות בקשר אליו.

החלת חוק ההוצאה לפועל

  1. 81.

הוראות חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יחולו על ביצוע עיקול זמני לפי סימן זה, ואם זכה התובע בתביעתו, ימשיכו בפעולות לפי אותו חוק, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

המצאה למדינה

  1. 82.

המצאה למדינה של צו לפי סימן זה תהא בהמצאתו לחשב המשרד שבידיו נמצא הנכס אשר אליו הצו מתייחס.

סימן ג': צו מניעה זמני

צו מניעה זמני

  1. 83.

בית המשפט רשאי להורות למשיב להימנע מלעשות או להוסיף ולעשות, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, פעולה כלשהי, אם שוכנע כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין.

תחולה על צו מניעה זמני

  1. 84.

תקנות 77 ו- 80 יחולו על צו מניעה זמני בשינויים המחויבים.

סימן ד': כינוס נכסים זמני

מינוי כונס נכסים זמני

  1. 85.
  1. (א) בית המשפט רשאי למנות כונס נכסים זמני (להלן – כונס) על נכסים מסוימים של המשיב שברשותו או ברשות מחזיק, אם שוכנע כי קיים חשש ממשי לפגיעה ניכרת בערכם של הנכסים או ביכולת מימושם או לכך שהמשיב או אדם אחר מטעמו עומד להעלים את הנכסים או להשמידם או כי הנכסים הופקו תוך ביצוע המעשה או המחדל נושא התביעה או שימשו לביצועו, וכי אי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין.
  2. (ב) בית המשפט הדן בבקשה למינוי כונס יביא בחשבון את סכום החוב הנתבע, את הסכום שהכונס יכול להשיג לפי המשוער ממכירת הנכסים או ניהולם, את העלויות המשוערות הכרוכות במינויו ובביצוע תפקידו, ואת הנזק העלול להיגרם לנתבע עקב מכירת הנכסים או ניהולם בידי כונס, ורשאי הוא להורות על עריכת בדיקה או חקירה בכל עניין הקשור לכך.

סייגים למינוי כונס

  1. 86.
  1. (א) בבקשה למינוי כונס יציע המבקש, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב), מועמד לשמש ככונס, ויצרף את הסכמת המועמד בכתב למינוי.
  2. (ב) בית המשפט לא ימנה אדם ככונס אם יש בינו לבין מי מבעלי הדין קשר אישי או מקצועי, זולת אם הסכימו בעלי הדין למינוי, או אם סבר, מטעמים מיוחדים, שיש בכך צורך ולא יהיה בדבר כדי לפגוע בביצוע יעיל והוגן של הצו או כדי לפגוע באופן בלתי הוגן במשיב.

סמכות הכונס

  1. 87.
  1. (א) בית המשפט רשאי להסמיך כונס לעשות, בין השאר, את הפעולות האלה, כולן או מקצתן-
  1. (1) לחפש ולאתר את מקום המצאם של הנכסים;
  2. (2) להיכנס לחצרים לשם איתורם ותפיסתם;
  3. (3) לגבי נכסים שהם מסמכים או מידע האגור במדיה אלקטרונית – לצלמם או להעתיקם;
  4. (4) לתפוס את הנכסים, להחזיק בהם, לשמור עליהם, לנהלם ולהשביחם;
  5. (5) להפעיל לגבי הנכסים כל סמכות, כוח או זכות הנתונים לבעל הנכסים או למחזיק בהם, לרבות ניהול הליכים משפטיים ביחס אליהם וחתימה על כל מסמך בקשר אליהם.
  1. (ב) בית המשפט רשאי להורות בצו לאדם לאפשר לכונס כניסה לחצרים שהוא מחזיק בהם לשם ביצוע הפעולות המפורטות בצו שניתן על פי תקנת משנה (א) (להלן – צו כניסה לחצרים) וכן להורות לאדם להימנע מכל פעולה העלולה להפריע או לעכב את ביצוע הצו על ידי הכונס.

כניסה לחצרים

  1. 88.

בטרם כניסתו לחצרים ימסור הכונס לאחראי על החצרים, לאדם שנגדו ניתן הצו או לאדם בגיר אחר האחראי מטעמו, את צו הכניסה לחצרים והודעה המסבירה את משמעות הצו, הערוכה בהתאם לטופס 5, וכן יידע אותו בדבר זכותו להתייעצות טלפונית עם עורך דין, במידת האפשר, ובדבר זכותו להגיש הודעת הצטרפות להליך בתוך עשרים ימים; לבקשת האחראי על החצרים, יסביר לו הכונס בשפה ברורה את משמעות הצו, וכי סירוב לאפשר את ביצועו מהווה ביזיון בית משפט ועשוי לשמש ראיה במסגרת ההליך המשפטי.

כניסה, חיפוש ותפיסה

  1. 89.
  1. (א) כניסה לחצרים, חיפוש, צילום, העתקה או תפיסה של נכסים על פי פרק זה ייעשו בידי הכונס בנוכחות האחראי על החצרים, ובנוכחות שני עדים, זולת אם אישר האחראי על החצרים בכתב כי אינו מעוניין בנוכחות עדים או אם בית המשפט הורה אחרת; לא ישמש עד, לצורך תקנה זו, מי שיש בינו לבין מי מבעלי הדין קשר אישי או מקצועי – זולת אם הסכים לכך בעל הדין שכנגד.
  2. (ב) לא הצליח הכונס לאתר את האחראי לחצרים או ליצור איתו קשר על אף שפעל בשקידה ראויה וסבירה או שהאחראי סרב לשתף פעולה עם הכונס לצורך ביצוע הצו, רשאי בית המשפט לתת לכונס הוראות שיאפשרו את ביצוע תפקידו.

חיפוש בחומר מחשב

  1. 90.

הכונס לא יבצע חיפוש ותפיסה של מחשב, חומר מחשב או פלט כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, אלא בהתקיים תנאים אלה:

  1. (1) בית המשפט כלל בצו היתר מפורש לחיפוש ותפיסה כאמור;
  2. (2) בית המשפט מינה בעל תפקיד מיומן לביצוע החיפוש, זולת אם האחראי על החצרים הסכים לבצע את החיפוש בעצמו;
  3. (3) מבצע החיפוש יוודא תחילה כי במהלך החיפוש לא תתאפשר קבלת מידע מתקשורת בין מחשבים, זולת אם מבצע את החיפוש האחראי על החצרים.

מתן דין וחשבון

  1. 91.
  1. (א) הכונס יגיש לבית המשפט דין וחשבון על ביצוע הפעולות, חתום בידי הנוכחים בביצוע, בתוך שבעה ימים ממועד הביצוע, וימציא העתק ממנו למי שאליו מופנה צו הכניסה לחצרים ולבעלי הדין.
  2. (ב) הדין וחשבון יכלול, בין השאר, רשימה של הנכסים שנתפסו בעת החיפוש, והערות של האחראי על החצרים שנכח בעת ביצוע הצו.

הוראות בדבר הנכסים התפוסים

  1. 92.
  1. (א) בית המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת הכונס, בעל הנכסים או בעל דין, להורות מה ייעשה בנכסים התפוסים; הסתיים הדיון בתובענה, יורה בית המשפט מה ייעשה בנכסים שטרם נקבע מה ייעשה בהם.
  2. (ב) פקע צו כינוס נכסים זמני שניתן לפי פרק זה, ולא הורה בית המשפט מה ייעשה בנכסים התפוסים, יוחזרו הנכסים אל החצרים שמהם נלקחו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים ממועד פקיעת הצו.

שמירת סודיות

  1. 93.
  1. (א) הכונס לא יעשה שימוש בנכסים, במידע או במסמכים שהגיעו אליו עקב תפקידו, ולא יגלה מידע או מסמכים כאמור לאחר, אלא כפי שיורה בית המשפט.
  2. (ב) הכונס ינקוט אמצעים, ככל הדרוש, כדי להבטיח שהעובדים בשירותו והנוכחים בעת ביצוע הפעולות, ישמרו על סודיות כאמור בתקנת משנה (א).
  3. (ג)נטענה טענת חיסיון לגבי נכסים או מסמכים מסוימים, יכניס הכונס את הנכסים או המסמכים, לפי העניין, לחבילה בלי שיעיין בהם, יסגור את החבילה, יסמן אותה באופן הניתן לזיהוי, וימסור אותה לבית המשפט, בהקדם האפשרי; הטוען רשאי, בתוך שבעה ימים ממועד מסירת החבילה, להגיש לבית המשפט בקשה להחליט בטענת החיסיון, ולפרט בה את טענותיו; בית המשפט יחליט בבקשה בתוך שבעה ימים מיום שהוגשה הבקשה, ולצורך כך הוא רשאי לעיין בנכס או במסמך; הדיון בבקשה לפי תקנת משנה זו יהיה בדלתיים סגורות; בתקנה זו, "חבילה" – מעטפה או כלי קיבול אחר.

זכויות מחזיק וצד שלישי

  1. 94.
  1. (א) ניתן צו כינוס לגבי נכס שבידי מחזיק, יימסר לו העתק מצו הכינוס בתוך שלושה ימים ממועד נתינתו, זולת אם בית המשפט הורה אחרת על מנת שלא לסכל או להפריע לביצוע הכינוס.
  2. (ב) המחזיק רשאי להגיש לבית המשפט הודעת הצטרפות להליך בתוך עשרים יום ממועד שהומצא לו צו הכינוס או מיום שנודע לו על מתן הצו.
  3. (ג) טוען צד שלישי לזכויות בנכס שניתן לגביו צו כינוס לפי סימן זה, רשאי הוא להגיש לבית המשפט הודעת הצטרפות להליך בתוך ארבעה עשר יום מיום שנודע לו על מתן הצו.
  4. (ד) התברר לבית המשפט כי לצד שלישי עשויות להיות זכויות בנכס שניתן לגביו צו כינוס, יודיע לו בית המשפט על זכותו להגיש הודעת הצטרפות להליך בתוך ארבעה עשר יום ממועד המצאת ההודעה; הוכח כי הצד השלישי ידע על צו הכינוס לפני מועד המצאת ההודעה ולא הגיש הודעת הצטרפות בתוך ארבעה עשר יום ממועד שנודע לו על הצו, יהיה הצד השלישי רשאי להגיש הודעת הצטרפות רק ברשות בית המשפט שתינתן מטעמים מיוחדים.
  5. (ה) דין המצטרף כדין משיב בבקשה לסעד הזמני, ודין הודעת ההצטרפות כדין תשובה לבקשה בכתב, בשינויים המחויבים.
  6. (ו) הוגשה הודעת הצטרפות על ידי מחזיק או צד שלישי, יקיים בית המשפט דיון במעמד המצטרף בהקדם האפשרי ולא יאוחר מארבעה עשר יום מיום קבלת הודעת ההצטרפות.

שכר כונס נכסים

  1. 95.

בית המשפט רשאי לקבוע את שכר שירותיו של הכונס וכיצד ועל מי לשלמו; היה הכונס עובד מדינה, ישולם שכרו לאוצר המדינה.

חובותיו של כונס נכסים

  1. 96.

כונס שנתמנה –

  1. (1) ייתן כל ערובה שתיראה לבית המשפט להבטחת אחריותו לנכסים שהוא ממונה עליהם ולכל אשר יגיע לידו בקשר לנכסים; הערובה תהא בכתב ערבות הערוך בהתאם לטופס 6;
  2. (2) יגיש את חשבונותיו בפרקי זמן ובצורה שיורה עליהם בית המשפט;
  3. (3) ישלם את הסכום המגיע ממנו ככל שיורה בית המשפט.

סימן ה': תפיסת ראיות

תפיסת ראיות

  1. 97.
  1. (א) בית המשפט רשאי למנות אדם כממונה על תפיסת ראיות לשם ביצוע חיפוש, צילום, העתקה או תפיסה של ראיות המצויות בידי המשיב או בשליטתו אם שוכנע כי קיים חשש ממשי שהמשיב או אדם אחר מטעמו עלול להעלים את הראיות, לערוך בהן שינויים או להשמידן, וכי הדבר יכביד באופן ממשי על קיום ההליך.
  2. (ב) בית המשפט רשאי להורות בצו לכל אדם לאפשר למתמנה כניסה לחצרים שהוא מחזיק בהם, לשם ביצוע הפעולות המפורטות בצו שניתן על פי תקנת משנה (א).
  3. (ג) בתקנה זו, "ראיות" – מסמכים, לרבות מידע האגור במדיה דיגיטאלית או אלקטרונית, וחפצים אשר יש יסוד סביר להניח כי ישמשו ראיות בתובענה או הדרושים לשם בירורה.
  4. (ד) על המתמנה על תפיסת הראיות לפי תקנה זו, יחולו תקנות 86 עד 96 בשינויים המחויבים.

סימן ו': עיכוב יציאה מן הארץ

צו עיכוב יציאה מן הארץ

  1. 98.
  1. (א) בית המשפט רשאי ליתן צו עיכוב יציאה מן הארץ ולהורות על הפקדת הדרכון או תעודת המעבר של המשיב או להתנות תנאים ליציאתו, אם שוכנע כי קיים חשש סביר שהוא עומד לצאת מן הארץ לתקופה ממושכת או לצמיתות, והיעדרו מהארץ עלול לסכל את ביצוע פסק הדין; הייתה התביעה למזונות או לנזק גוף – די אם בית המשפט השתכנע שהיעדרו של המשיב מן הארץ עלול להכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין.
  2. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעיל, לא יינתן צו עיכוב ליציאה מן הארץ אם –
  1. (1) המשיב הוא תושב חוץ, זולת אם מצא בית המשפט שקיימים טעמים מיוחדים לכך;
  2. (2) אם שווי התביעה אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים, למעט אם התביעה היא למזונות וזולת אם בית המשפט שוכנע שקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.
  1. (ג) צו עיכוב יציאה מן הארץ יינתן לשנה אחת בלבד, לכל היותר; ואולם, בית המשפט רשאי להאריך את עיכוב היציאה מן הארץ על ידי מתן צו חדש שלא יעלה על שנה בכל פעם.

בקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ

  1. 99.

בבקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ יציין המבקש גם את שמו ואת שם משפחתו של המשיב באותיות לטיניות, וכן מענו, מספר הזהות שלו ומספר הדרכון, ואם אלה אינם ידועים למבקש – פרטים אחרים שיש בהם, לדעת בית המשפט, כדי לזהותו; בית המשפט רשאי לדרוש פרטים נוספים כדי למנוע טעות בזיהוי.

התחייבות עצמית וערובה של המבקש

  1. 100.

התחייבות עצמית וערובה שימציא המבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ, תהא גם לפיצוי כל נזק שייגרם לאדם שאיננו המשיב עקב עיכוב יציאתו על סמך הצו, מחמת שהמבקש מסר פרטים לא נכונים או לא מספיקים לזיהוי המשיב.

עירבון של המשיב

  1. 101.

בצו עיכוב היציאה מן הארץ יורה בית המשפט, שאם יופקד בקופת בית המשפט סכום שייקבע על ידו כעירבון לתביעה יפקע הצו; חזר המשיב לפני מתן פסק הדין, או לאחר שפקע הצו, יוחזר לו העירבון לפי דרישתו; לא חזר עד שניתן פסק דין לזכות המבקש ישמש העירבון לסיפוק התביעה, והעודף על הסכום שבפסק הדין ועל הוצאות הוצאה לפועל יוחזר למשיב לפי דרישתו.

צו עיכוב וצו גירוש

  1. 102.
  1. (א) ניתן על אדם צו עיכוב יציאה, וכן צו גירוש לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, או צו הסגרה לפי חוק ההסגרה, התשי"ד-1954, יבטל בית המשפט את צו העיכוב, אם ביקש זאת היועץ המשפטי לממשלה.
  2. (ב) הגיש היועץ המשפטי לממשלה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), ימציא הודעה מספקת על כך לצד אשר לפי בקשתו ניתן צו עיכוב היציאה.

סימן ז': סעד זמני להבטחת ביצועו של פסק דין במדינת חוץ

סעד זמני להבטחת ביצועו של פסק דין במדינת חוץ

  1. 103.

בית המשפט רשאי ליתן צו עיקול זמני, צו מניעה זמני או צו כינוס נכסים זמני, גם מבלי שהוגשה תביעה עיקרית בישראל, על נכסים המצויים בישראל או פעולות האמורות להתבצע בישראל, להבטחת ביצועו של פסק דין שניתן לטובת המבקש במדינת חוץ, אם שוכנע כי –

  1. (1) התקיימו כל התנאים לאכיפת פסק הדין בישראל על פי חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958, למעט התנאי הקבוע בסעיף 3(2) לחוק;
  2. (2) לא עומדת למשיב טענת הגנה מפני אכיפה כאמור באותו החוק;
  3. (3) קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין.

פרק ט"ו: דיון מהיר

תחולת ההוראות

  1. 104.
  1. (א) הוראות פרק זה יחולו על כל תביעה, באחד ממקרים אלה:
  1. (1) תביעה שסכומה או שווי נושאה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים, זולת תביעה שהוגשה בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית, תביעה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;
  2. (2) תביעה לפינוי מושכר כאשר אין חל חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972.
  1. (ב) בית המשפט רשאי לקבוע כי תביעה המוגשת לבית משפט השלום, שאינה תביעה הנדונה במסלול דיון מהיר, תידון כתביעה במסלול כאמור, אם סבר כי היא מתאימה לכך.

מועדים מיוחדים

  1. 105.
  1. (א) בית המשפט יקבע מועד לישיבת קדם משפט בדיון מהיר, לא יאוחר משלושים יום ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון; בדיון מהיר ראוי שתתקיים ישיבה אחת בלבד של קדם משפט.
  2. (ב) בית המשפט יקבע מועד לדיון במסלול דיון מהיר שלא יהיה מאוחר משישה חודשים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.
  3. (ג) החלטה בבקשה שהוגשה במסלול דיון מהיר תינתן בתוך שבעה ימים ממועד הדיון בה, או ממועד הגשת תשובת המשיב לבית המשפט, לפי העניין.
  4. (ד) הדיון בתובענה במסלול דיון מהיר יסתיים בתוך יום אחד; ראה בית המשפט כי יש צורך בכך, רשאי הוא לקבוע ימי דיונים נוספים, ככל הניתן ברציפות עד גמר חקירת העדים; לא יידחה המועד לדיון בתביעה ביותר מארבעה עשר יום מיום הדיון האחרון בה, אלא באישור נשיא בית המשפט או סגנו שהסמיך לכך.
  5. (ה) בעלי הדין רשאים להגיש לבית המשפט, עד ארבעה עשר יום לפני המועד שנקבע לדיון, רשימת אסמכתאות משפטיות ועיקרי טיעון בכתב; סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה ביום הדיון בתובענה לאחר סיום הבאת הראיות, ככל שבית המשפט לא הורה אחרת מטעמים מיוחדים.

תביעה לפינוי מושכר – הוראות מיוחדות

  1. 106.
  1. (א) תביעה לפינוי מושכר לפי פרק זה לא תכיל סעדים נוספים והתובע יהא רשאי לתבוע בהליך נפרד, ובלא צורך בקבלת רשות מבית המשפט, סעדים נוספים בשל אותה עילה; התובע יודיע לבית המשפט אם הוגשה תביעה נוספת ויפרט אם היא מקיימת בפני עצמה את תנאי הדיון מהיר.
  2. (ב) כתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר יוגש תוך ארבעה עשר יום ממועד המצאת כתב התביעה.
  3. (ג) נתבע בתביעה לפינוי מושכר לא יהא רשאי להגיש תביעה שכנגד, או הודעה לצד שלישי.
  4. (ד) בתביעה לפינוי מושכר לא תתקיים ישיבת קדם משפט, וההוראות לעניין ישיבה כאמור לא יחולו על הליך מסוג זה.
  5. (ה) בית המשפט יקבע מועד לדיון בתביעה לפינוי מושכר למועד שלא יהיה מאוחר משלושים יום ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

העברה למסלול דיון רגיל

  1. 107.

בית משפט רשאי בכל עת, להורות כי תביעה או תביעה שכנגד במסלול דיון מהיר תועבר למסלול דיון רגיל, אם מצא כי היא אינה מתאימה להתנהל בדיון מהיר.

פסק הדין בתובענה

  1. 108.
  1. (א) עם תום הדיון בתובענה ולכל המאוחר בתוך ארבעה עשר יום, ייתן בית המשפט פסק דין, זולת אם נשיא בית המשפט אישר ליתן את פסק הדין במועד מאוחר יותר.
  2. (ב) פסק הדין יהיה מנומק באופן תמציתי, זולת אם סבר בית המשפט כי יש צורך בהנמקה מפורטת משום שיש בפסק הדין חידוש או חשיבות מיוחדת לציבור או מטעמים מיוחדים אחרים.

פרק ט"ז: הדיון

רציפות הדיון

  1. 109.
  1. (א) לאחר ישיבת קדם המשפט המסכמת יתקיים דיון במועדים שבית המשפט יקבע, ואשר במסגרתו יובאו ראיות הצדדים.
  2. (ב) הדיון בהליך שבו החלה שמיעת הראיות יתקיים ברצף והמשך הדיון במועד נדחה יתקיים בתוך ימים ספורים, והכל זולת אם נסיבות העניין מחייבות אחרת.

שינוי מועדי דיון

  1. 110.
  1. (א) ככלל יש לקיים כל דיון הקבוע בבית המשפט במועד שנקבע.
  2. (ב) ביקש בעל הדין לשנות את מועד הדיון, יציין בכותרת הפנייה את המועד שאותו הוא מבקש לשנות ויצרף את המסמכים המאמתים את העובדות המפורטות בפנייתו.
  3. (ג) טעמים כגון שיקולי נוחות, הסכמת הצדדים, עומס עבודה, קיום משא ומתן לפשרה או הליך גישור לא יהוו, ככלל, עילה מספקת לשינוי מועד הדיון.
  4. (ד) בפנייה לשינוי מועד דיון שביסודה נסיבות אישיות של בעל דין או בא-כוחו יבחן בית המשפט האם ניתן היה למצוא פתרון סביר אחר שיאפשר את קיום הדיון או את הקדמתו.
  5. (ה) פנייה לשינוי מועד הדיון מחמת קיומם של מספר דיונים באותו מועד תוגש מיד עם היוודע קיומו של דיון מקביל; פנייה שלא תוגש כאמור יכול שתידחה מטעם זה בלבד; שינוי מועד דיון בשל קיומו של דיון מקביל ייעשה רק אם מתברר כי לא ניתן לקיים את שני הדיונים במועדם תוך מיצוי אמצעים סבירים אחרים.
  6. (ו) בכל החלטה בפנייה לשינוי מועד דיון יבחן בית המשפט את מספר הפניות הקודמות שהוגשו בתיק ואת משך הזמן שבו התיק תלוי ועומד.
  7. (ז) בית המשפט יחייב את מבקש הדחייה בהוצאות לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה, אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת.

סדר הטיעון

  1. 111.

באין קביעה אחרת המתחייבת מנסיבות העניין, בתחילה תבוא פרשת התביעה ולאחריה פרשת ההגנה; הבאת ראיות מפריכות טעונה רשות מבית המשפט.

דרך הבאת הראיות

  1. 112.
  1. (א) ככלל עדויות תישמענה בעל פה.
  2. (ב) בית המשפט רשאי, במקרים מתאימים בלבד, להורות לבעל דין כי עד שיובא על ידו יקדים ויגיש את חקירתו הראשית בתצהיר או שעובדה פלונית תוכח בתצהיר.
  3. (ג) לאחר שהוזהר העד כדין, בעל הדין שזימן את העד יחקור אותו בחקירה ראשית, בעל הדין שכנגד רשאי לחקור את העד בחקירה שכנגד, ובעל הדין שזימן את העד רשאי לחזור ולחקור אותו בחקירה חוזרת, לגבי עניינים הנובעים מהחקירה שכנגד שנותרה בהן אי בהירות; לעניין תקנת משנה זו "בעל דין שכנגד" – כל בעל דין המצוי בחזית מחלוקת מהותית עם בעל הדין שזימן את העד או שבית המשפט התיר לו לחקור את העד בחקירה נגדית.

התנגדות לשאלות

  1. 113.

הייתה התנגדות לשאלה שהוצגה לעד, יציין המתנגד את נימוקי התנגדותו ובעל הדין המבקש להציג את השאלה ישיב להתנגדות; בית המשפט יכריע בדבר השאלה וקבילותה מיד בתום טיעוני הצדדים בדבר ההתנגדות.

סמכות בית המשפט בחקירה

  1. 114.
  1. (א) בית המשפט רשאי לזמן כל אדם ליתן עדות, לדרוש מכל אדם הנוכח באולם בית המשפט להעיד ולשוב ולזמן לעדות נוספת עד שכבר נחקר.
  2. (ב) בית המשפט רשאי ליתן כל הוראה במסגרת חקירת עד ובכלל זה, רשאי הוא להציג לעד כל שאלה שתיראה לו או להורות לו להציג כל מסמך המצוי ברשותו או בשליטתו.

הצגת מסמכים ומוצגים על ידי בעל דין

  1. 115.

בעל דין המבקש להציג כראיה במדיה אלקטרונית או דיגיטאלית, יודיע לבית המשפט על כוונתו לעשות כן לא יאוחר משלושה ימים לפני מועד הדיון; הראיה תוגש במתכונת שמנהל בתי המשפט יקבע ובאין קביעה כאמור – לפי קביעת נשיא בית המשפט.

היוועדות חזותית

  1. 116.
  1. (א) בית המשפט רשאי להתיר שמיעת עדות בדרך של היוועדות חזותית בתוך שטחה של מדינת ישראל ומחוץ לה, אם השתכנע כי התקיימו התנאים הבאים –
  1. (1) אין באפשרותו של העד להגיע לבית המשפט שבו נדונה התובענה שבעניינה הוא נדרש להעיד;
  2. (2) עדותו של העד חיונית לשאלות השנויות במחלוקת.
  1. (ב) היוועדות חזותית תתאפשר אם המקום שבו ימסור העד את עדותו ואולם בית המשפט שבו נדונה התובענה יכללו, בין השאר –
  1. (1) מכשור המאפשר לעד לראות ולשמוע במהלך עדותו את המתרחש באולם בית המשפט שבו נדונה התובענה שבעניינה הוא נדרש להעיד, ככל שבית המשפט מצא שהדבר דרוש בנסיבות העניין;
  2. (2) מצלמה המאפשרת צילום תקריב של מסמכים;
  3. (3) מסך צפייה מרכזי באולם בית המשפט וכן מסך צפייה אישי לשופט.
  1. (ג) מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע דרישות טכניות לעניין האמצעים הנדרשים לשמיעת העדות בהיוועדות חזותית.

עדות מוקדמת

  1. 117.
  1. (א) בית המשפט רשאי בכל עת להורות על גבית עדות מוקדמת, כל עוד קיים חשש סביר שלא יהיה ניתן לשמוע את העד או אם הצדדים, המיוצגים כולם על ידי עורכי דין, הסכימו לכך.
  2. (ב) העדות המוקדמת תיגבה בדרך שגובים עדות בבית המשפט ודינה כדין עדות שנשמעה בבית המשפט לכל דבר ועניין, אולם יכול שהיא תישמע על-ידי עוזר משפטי או מתמחה.
  3. (ג) אם העדות המוקדמת לא נשמעה בפני שופט או לא הוקלטה – היא תיקרא לפני העד, ואם הודה בנכונותה – יחתום עליה, וכן יחתום עליה גובה העדות כאמור.
  4. (ד) אם בשעת גביית עדות כאמור הובעה התנגדות לשאלה מסוימת, יש לרשום את השאלה, ההתנגדות, הנימוקים בעד ונגד ואת התשובה; בסמוך לאחר קבלת הפרוטוקול יכריע בית המשפט אם יש לקבל את ההתנגדות או לנהוג בתשובה בדרך אחרת.
  5. (ה) העדות המוקדמת תצורף לפרוטוקול תיק בית המשפט.

דרך סיכום טענות

  1. 118.
  1. (א) סיכומי טענות בעלי הדין ישמעו בעל פה בהקדם ככל האפשר לאחר סיום הבאת הראיות; בית המשפט רשאי במקרים המתאימים בלבד להורות שסיכומי הטענות יוגשו בכתב, על הפרשה כולה או על שאלה מסוימת שקבע.
  2. (ב) בית המשפט יקבע את סדר סיכומי הטענות, משך הטענות שבעל פה או היקף הטענות שבכתב.
  3. (ג) דין אי הגשת סיכומי הטענות בכתב במועד, כדין אי התייצבות למשפט.

אי התייצבות לדיון

  1. 119.

לא התייצב בעל הדין ולא ניתן טעם סביר לאי ההתייצבות, יחולו הוראות אלה:

  1. (א) לא התייצב התובע, ימחק בית המשפט את כתב התביעה או ידחה את התביעה, אם מצא הצדקה מיוחדת לכך.
  2. (ב) לא התייצב הנתבע והתובע התייצב, רשאי התובע להוכיח את תביעתו, ואז יהא זכאי לסעד שהוכח.

הפרדת הדיון

  1. 120.

בית המשפט רשאי בכל עת לפצל את הדיון ולדון בתחילה בחלק מהמחלוקות, העילות או הסעדים, ככל שיראה ליעיל ולנכון.

המשך דיון בפני מותב אחר

  1. 121.

נמנע משופט, מכל סיבה שהיא, לסיים את הדיון, רשאי שופט אחר להמשיך מן השלב שבו הפסיק קודמו.

פרק י"ז: עדים

הזמנת עדים

  1. 122.
  1. (א) בעל דין יודיע לעד המופיע ברשימת העדים שהגיש או כפי שתוקנה ברשות בית המשפט, על כוונתו להזמינו לעדות או להצגת מסמכים; הודעה כאמור תימסר לעד זמן מספיק לפני מועד מתן העדות והיא תכלול את המקום והמועד שבו הוא נדרש להתייצב; לא התייצב העד לעדות על פי הודעת בעל הדין, לא תשמש אי היענותו עילה לדחיית הדיון אלא מטעמים מיוחדים.
  2. (ב) בעל דין רשאי, במקום או בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), להגיש לבית המשפט בקשה להזמנת עד תוך ארבעה עשר יום מעת קביעת מועד הדיון ובכל מקרה לא פחות מארבעה עשר יום לפני מועד הדיון.
  3. (ג) הוגשה בקשה להזמנת עד, רשאי בית המשפט להמציא לעד הזמנה למתן עדות בהתאם לפרטים שמסר בעל הדין ורשאי הוא להורות לו לבצע את ההמצאה על ידי בא כוחו או מי מטעמו, שאינו בעל הדין; נתבקש בעל הדין להשלים פרטים הדרושים להמצאה ולא עשה כן, יראוהו כמי שמוותר על ההזמנה באמצעות בית המשפט.
  4. (ד) עובד ציבור לא יידרש ליתן עדות בעל פה, אם ניתן לגבות את עדותו באמצעות תעודה של עובד הציבור או תעודה ציבורית כמשמעותן בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

ערובה להוצאות העדים

  1. 123.

בעל דין המבקש מבית המשפט להזמין עד יתחייב בבקשה לכסות את הוצאותיו כפי שייפסקו על ידי בית המשפט, ורשאי בית המשפט להתנות את הזמנתו בהפקדת ערובה או עירבון בסכום שייקבע.

התייצבות לעדות

  1. 124.
  1. (א) עד שהוזמן למתן עדות בהתאם לתקנות אלה, יתייצב לכל ישיבה שאליה יוזמן.
  2. (ב) מי שהוזמן להציג מסמך, רשאי לגרום להבאתו או להצגתו, אף אם לא התייצב בעצמו לדיון.

שכר עדים והוצאותיהם

  1. 125.

נענה אדם להזמנה להעיד בבית משפט, רשאי בית המשפט לצוות על בעל דין שביקש להזמינו, לשאת בהוצאותיו כפי שייקבעו.

פרק י"ח: מומחים

הגדרות

  1. 126.

לעניין תקנות אלה, "מומחה" – מי שמוכר כמומחה לפי כל דין ובאין דין כאמור, בעל ניסיון וידע בעניין שבמדע, במחקר, באמנות או במקצוע, למעט בעניין שבמשפט.

מומחים מטעם בעלי הדין

  1. 127.
  1. (א) רצה בעל דין להביא עדות בעניין שבמומחיות, יצרף לכתב טענותיו חוות דעת של מומחה בתחום מומחיותו, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971; אל חוות הדעת תצורף רשימת האסמכתאות אשר המומחה מסתמך עליהן; אסמכתאות אשר לא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.
  2. (ב) רצה בעל דין לחלוק על חוות דעת מומחה שצורפה לכתב טענות, רשאי הוא לשלוח לבעל הדין שכנגד דרישה בכתב להעמיד את נושא חוות הדעת, אדם או חפץ, לבדיקה בידי מומחה מטעמו וחוות הדעת תומצא לצד שכנגד גם אם לא הוגשה לבית המשפט; היה התובע בעל הדין האמור, רשאי הוא להגיש את חוות הדעת הנגדית מטעמו תוך שלושים יום מהיום שבעל הדין שכנגד הסכים לבדיקה.
  3. (ג) נדרש בעל דין שכנגד, כאמור בתקנת משנה (ב), ייעתר לדרישה ללא דיחוי, זולת אם קיימת הצדקה לסירוב.
  4. (ד) בית המשפט רשאי, אם מצא הצדקה לכך, לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת לכתב הטענות או לדחות את מועד הגשתה; התובע יבקש את הפטור או את הדחייה בבקשה בכתב ולכל המאוחר עם הגשת כתב התביעה, אולם כל דיון בתביעה או בבקשות אחרות לגביה מותנה בהחלטה של בית המשפט בבקשה למתן הפטור או הדחייה; נתבע יכול לבקש את הפטור או את הדחייה גם בכתב ההגנה.
  5. (ה) בעל דין המגיש חוות דעת של מומחה מטעמו ידאג להתייצבותו לחקירה בבית המשפט, זולת אם בעל דין שכנגד הודיע שהוא מוותר על חקירתו.

מומחה מטעם בית המשפט

  1. 128.
  1. (א) בית המשפט רשאי בכל עת למנות מטעמו מומחה, מספר מומחים או צוות של מומחים למתן חוות דעת בעניין שבמומחיות, וליתן מעת לעת הוראות והנחיות בנוגע למילוי התפקיד.
  2. (ב) בהחלטתו למנות מומחה מטעם בית המשפט ישקול בית המשפט, בין השאר, את שווי נושא התביעה, עניינה והיקף וסוג המחלוקת שבין הצדדים או שבין המומחים מטעם הצדדים.

היעדר ניגוד עניינים

  1. 129.

מומחה מטעם בית המשפט יצהיר מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו כי אין לו ניגוד עניינים לגבי מתן חוות הדעת; ההצהרה תהיה ערוכה בהתאם לטופס 7.

סמכותו של מומחה מטעם בית המשפט

  1. 130.

מומחה מטעם בית המשפט רשאי לדרוש מבעל דין להעמיד לבדיקה את נושא חוות הדעת; הוא רשאי לדרוש מבעל דין לאפשר לו לשמוע את דעתו של מומחה שנתן חוות דעת מטעם בעל דין ולקבל מכל אדם או מוסד את העתקי רשומות הנוגעות לנושא הבדיקה כאמור.

חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

  1. 131.
  1. (א) מומחה מטעם בית המשפט יגיש את חוות דעתו תוך ארבעים וחמישה יום מיום מינויו.
  2. (ב) חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט תוגש בצירוף רשימת האסמכתאות אשר הוא הסתמך עליהן בחוות דעתו; אסמכתאות אשר לא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.
  3. (ג) בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט לשלוח למומחה שאלות הבהרה ביחס לחוות דעתו, לא יאוחר מארבעה עשר יום מיום קבלת חוות הדעת; המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בתוך שלושים יום מיום קבלת החלטת בית המשפט ויראו את תשובותיו כחלק בלתי נפרד מחוות דעתו.
  4. (ד) בעל דין רשאי לחקור מומחה מטעם בית המשפט ובלבד שהודיע על כך לבית המשפט ולבעלי הדין וביקש את הזימון לא יאוחר מישיבת קדם המשפט המסכמת; באין חוות דעת מומחה כאמור, יודיע עד ארבעים וחמישה יום לפני המועד הקבוע לשמיעת הראיות או בתוך שבעה ימים מיום קבלת חוות הדעת, לפי המאוחר.

שכרו והוצאותיו של מומחה מטעם בית המשפט

  1. 132.
  1. (א) בית המשפט רשאי לקבוע למומחה מטעם בית המשפט את שכרו והוצאותיו ואת אופן תשלומם, לרבות לעניין מענה לשאלות ההבהרה והחקירה בבית המשפט ולהטילם על בעלי הדין או על מי מהם.
  2. (ב) בית המשפט רשאי להורות בכל עת לבעלי הדין או למי מהם, להפקיד בקופת בית המשפט סכום שייראה לו, לתשלום שכרו והוצאותיו של המומחה מטעם בית המשפט או לשלמם למומחה במישרין, ובגמר המשפט יחליט בית המשפט מי יישא בשכר ובהוצאות אלה.

אי קיום הוראות

  1. 133.
  1. (א) בעל דין שלא צרף חוות דעת לכתב טענותיו ובית המשפט לא פטר אותו מכך, לא יהיה רשאי להשמיע עדות של מומחה ולא יוכל להוכיח עניין שבמומחיות מטעמו לעניין הנדון, זולת אם בית המשפט ראה לנכון לאפשר לו לעשות כן מטעמים מיוחדים.
  2. (ב) בעל דין שלא נענה לדרישה או הוראה של בית המשפט לפי פרק זה או שלא נענה במידה מספקת, ואי ההיענות הייתה ללא הצדק סביר, לא ייזקק בית המשפט להוכחה של עניין שבמומחיות מטעמו לעניין הנדון, וזאת בנוסף לכל הסמכויות של בית המשפט לפי תקנות אלה.

פרק י"ט: פסק דין והחלטה אחרת

פסק דין או החלטה אחרת

  1. 134.
  1. (א) בתום הדיון בהליך ייתן בית המשפט בהקדם האפשרי את החלטתו.
  2. (ב) ההחלטה תכלול פירוט קצר של המחלוקות, ממצאי בית המשפט לגבי העובדות והשאלות המשפטיות הטעונות הכרעה ותמצית הנימוקים.

פסק דין בהעדר הגנה

  1. 135.

נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או ליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.

ביטול החלטה על פי צד אחד

  1. 136.

ניתנה החלטה על פי צד אחד, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים יום מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו.

סעד בעת מתן פסק הדין או בתכוף לו

  1. 137.

בית המשפט רשאי ליתן סעד להבטחת ביצוע פסק הדין בעת מתן פסק הדין או בתכוף לאחריו; הבקשה בעת מתן פסק הדין יכולה להיות בעל פה.

פסיקתה

  1. 138.
  1. (א) בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין, לערוך פסיקתה, שתכיל את מספר התיק, מועד ההחלטה, שמות בעלי הדין ומענם, הסעד או ההכרעה האחרת שניתנו והוצאות המשפט שנפסקו.
  2. (ב) בעל הדין ישלח העתק של הבקשה למתן פסיקתה כאמור בתקנת משנה (א), לבעל הדין שכנגד, זולת אם ההחלטה ניתנה במעמד צד אחד.
  3. (ג) בעל הדין שכנגד רשאי להשיב לבקשה בתוך ארבעה עשר יום מהיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט.
  4. (ד) השופט החותם על הפסיקתה יהיה, ככל האפשר, זה שנתן את ההחלטה נושא הפסיקתה; ניתנה ההחלטה על-ידי הרכב שופטים, יחתום ראש ההרכב על הפסיקתה.
  5. (ה) הומצאה פסיקתה לבעל דין, רואים כאילו הומצאה לו ההחלטה גופה.

פרק כ': הערעור

הגשת ערעור או בקשת רשות לערער

  1. 139.
  1. (א) ערעור או בקשת רשות לערער (בפרק זה – ערעור) יחולק לשני חלקים של כותרת וגוף הערעור בהתאם להוראות האלה:
  1. (1) הכותרת תכלול את הפרטים הבאים:
  1. (א) פרטים שנכללו בכותרת כתב התביעה, בשינויים המחויבים;
  2. (ב) סוג ההליך – ערעור או בקשת רשות לערער, לפי העניין;
  3. (ג) שם הערכאה שנתנה את ההחלטה שעליה מערערים, סוג ההליך ומספר התיק שבו ניתנה ותאריך ההחלטה;
  4. (ד) המועד שבו הומצאה ההחלטה שעליה מערערים;
  5. (ה) המותב המוסמך לדון בערעור וציון סעיף החיקוק המסמיך כאמור.
  1. (2) גוף הערעור יכלול את הפרטים הבאים:
  1. (א) הסעד שניתן או שהתבקש ולא ניתן בהחלטה שעליה מערערים;
  2. (ב) עיקרי ההחלטה שעליה מערערים;
  3. (ג) נימוקי ההתנגדות להחלטה והפנייה למובאות משפטיות התומכות בכל נימוק אשר תרשמנה לצדו.
  1. (3) גוף הערעור לא יעלה על שישה עמודים, אם הוגש לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי, ועל עשרה עמודים, אם הוגש לבית המשפט העליון.
  1. (ב) המערער יצרף לערעור מסמכים אלה בלבד:
  1. (1) העתק ההחלטה שעליה מערערים;
  2. (2) העתקי המסמכים שהוגשו והתקבלו כדין בערכאה הקודמת שהמערער מבקש להסתמך עליהם בערעור.

הבטחת הוצאות המשיב

  1. 140.
  1. (א) עם הגשת הערעור וכתנאי להגשתו יפקיד המערער בטוחה להבטחת הוצאותיו של כל משיב בערעור.
  2. (ב) סוג הבטוחה, סכומה, המועד להפקדתה וכן עניינים שלא תינתן בהם בטוחה ייקבעו בצו של שר המשפטים ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון; צו כאמור יקבע כי בית המשפט רשאי להורות על מתן בטוחה בהליך שלפניו, לקבוע בטוחה אחרת או לפטור מבטוחה אם השתכנע כי יש לכך הצדקה באותו עניין.
  1. (ג) לא קיים המערער הוראה בדבר הבטוחה במועד שנקבע לכך, יורה בית המשפט על מחיקת הערעור.

משיבים בערעור

  1. 141.
  1. (א) כל מי שהיה בעל דין בתובענה לפני הערכאה הקודמת ואינו מערער יהיה משיב בערעור.
  2. (ב) בית המשפט רשאי להורות שלא יומצא ערעור למי מהמשיבים שאינו נוגע בדבר; הייתה הבקשה מטעם המערער, תומצא הודעה לאותם משיבים, זולת אם ההמצאה תגרום להכבדה ניכרת על המערער.

מועדים

  1. 142.
  1. (א) המועד להגשת ערעור על החלטה הוא ארבעים וחמישה יום מעת המצאתה.
  2. (ב) המועד להגשת ערעור על החלטה שניתנה במעמד צד אחד שהוגשה לגביה בקשת ביטול לפי תקנה 136, יימנה מיום ההמצאה של ההחלטה בבקשת הביטול.

הודעה על הגשת ערעור לערכאה שנתנה את ההחלטה שעליה מערערים

  1. 143.
  1. (א) הגשת ערעור על החלטה אחרת לא תעכב את המשך ההליך העיקרי, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.
  2. (ב) המערער יגיש לבית המשפט שנתן את ההחלטה העתק של הערעור, ללא נספחיו, בסמוך לאחר הגשתו.

דיון בערעור

  1. 144.

בית המשפט שלערעור רשאי:

  1. (1) לדחות את הערעור בלא צורך בתשובה, אם סבר שאין לערעור סיכוי להתקבל.
  2. (2) להורות על הגשת תשובה בכתב אם החליט שהערעור מצריך תשובה, בכלל או לגבי עניין מסוים; עשה כן, יומצא הערעור למשיב, ובלבד שהמערער קיים את ההוראות בדבר מתן בטוחה להוצאות המשיב.
  3. (3) לקיים דיון מקדמי בערעור בהתאם לסמכות שופט בקדם משפט ובשינויים המחויבים.
  4. (4) לדון בערעור על יסוד החומר המצוי לפניו, זולת אם החליט לקיים דיון בעל פה אשר בעניינו תחול תקנה 110; לא התייצב בעל הדין ולא ניתן טעם סביר לאי ההתייצבות יחולו הוראות אלה:
  1. (א) לא התייצב המערער, ימחק בית המשפט את הערעור.
  2. (ב) לא התייצב המשיב והמערער התייצב, יברר בית המשפט את הערעור על סמך טיעוני המערער בלבד.

רשות ערעור על החלטה בעניין סעד זמני

  1. 145.

ערעור על החלטה הדוחה בקשה למתן סעד זמני, שניתנה על פי צד אחד ושלא נדחה בלא צורך בתשובה, יידון במעמד צד אחד, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

תשובה בכתב

  1. 146.

הורה בית המשפט על הגשת תשובה בכתב לערעור יחולו הוראות האלה:

  1. (1) התשובה תוגש תוך ארבעים וחמישה יום ממועד ממתן ההחלטה והיא לא תעלה על שישה עמודים, אם הוגשה לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי, ועל עשרה עמודים, אם הוגשה לבית המשפט העליון.
  2. (2) לתשובה יצורפו העתקים של המסמכים שהוגשו והתקבלו כדין בערכאה הקודמת שהמשיב מבקש להסתמך עליהם, זולת המסמכים שצורפו לערעור.
  3. (3) הורה בית המשפט על הגשת תשובה בעניין מסוים, תכלול התשובה התייחסות לעניין זה בלבד.
  1. (א) דין אי הגשת תשובה בכתב במועד כדין אי הגשת סיכומים בכתב, בשינויים המחויבים.

בקשה בערעור

  1. 147.

בקשה בערעור תוגש בכתב.

תיקון ערעור או תשובה בכתב

  1. 148.

בית המשפט רשאי להתיר תיקון של ערעור או תשובה בכתב, לפי העניין, בתנאים שיקבע; הוראות תקנות אלה בדבר תיקון כתבי טענות יחולו בשינויים המחויבים על בקשה לתיקון כאמור.

איחוד ערעורים

  1. 149.

הוראות תקנות אלה לגבי איחוד תובענות יחולו בשינויים המחויבים עם על ערעור.

ראיות חדשות בערעור

  1. 150.

בעל דין אינו רשאי להגיש ראיות חדשות לבית המשפט שלערעור; אולם בית המשפט רשאי להתיר הגשת ראיות חדשות אם שוכנע שהן עשויות להשפיע על תוצאות הערעור, וכן שמתקיים אחד מאלה:

  1. (1) לא ניתן היה לאתר את הראיה בשקידה סבירה ולהגישה בערכאה הראשונה בעת המתאימה לכך.
  2. (2) הגשת הראיה דרושה כדי למנוע עיוות דין.

עיכוב ביצוע

  1. 151.
  1. (א) הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים.
  2. (ב) בית המשפט רשאי להורות על עיכוב ביצועה של החלטה שנתן, וכן על מתן סעד זמני בנוגע להחלטה כאמור, בתנאים שייראו לו, וזאת כל עוד לא הוגש ערעור במועד הגשת הבקשה לעיכוב ביצוע; בקשה לפי תקנה זו אפשר שתידון בעל פה אם התבקשה בעת הדיון, מיד לאחר שימוע ההחלטה.
  3. (ג) הוגש ערעור, רשאי בית המשפט שלערעור להורות על עיכוב ביצועה של החלטה שעליה מערערים, וכן על מתן סעד זמני בנוגע להחלטה כאמור, בתנאים שייראו לו.
  4. (ד) תקנה 69 תחול על בקשה לפי תקנה זו, בשינויים המחויבים.

סעד בערעור

  1. 152.

בית המשפט שלערעור רשאי –

  1. (א) ליתן כל החלטה שצריך היה לתתה.
  2. (ב) לאשר את ההחלטה שעליה מערערים מאותו נימוק או מנימוק שונה.
  3. (ג) לבטל את ההחלטה שניתנה ולהורות על דיון חדש.
  4. (ד) להחזיר את העניין לערכאה שנתנה את ההחלטה לבירור משלים.
  5. (ה) ליתן החלטה נוספת או אחרת ככל שיחייב העניין.
  6. (ו) בית המשפט רשאי להורות כאמור אף אם הערעור מתייחס רק לחלק מההחלטה, וכן לטובת המשיבים או בעלי הדין האחרים, כולם או מקצתם, אף אם לא הגישו ערעור.

פסק הדין בערעור

  1. 153.
  1. (א) תקנות 134 ו-136-138 יחולו על פסק הדין בערעור, בשינויים המחויבים.
  2. (ב) על אף האמור בתקנה 134(ב), בית משפט שהחליט לדחות ערעור רשאי לכלול בנימוקיו רק את קביעתו בדבר דחיית הערעור, ובלבד שלדעתו מתקיימים תנאים אלה לגבי ההחלטה שעליה מערערים:
  1. (1) אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בה;
  2. (2) הממצאים שנקבעו בה תומכים במסקנה המשפטית;
  3. (3) אין לגלות בה טעות שבחוק.

בקשת רשות לערער – הוראות מיוחדות

  1. 154.

ההוראות הבאות יחולו על בקשת רשות לערער:

  1. (א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 139, בבקשת רשות ערעור יפרט המבקש, בפתח הבקשה את הנימוקים שבשלם יש ליתן רשות לערער וזאת במסגרת מנין העמודים הקבוע.
  2. (ב) מבלי לגרוע מיתר סמכויותיו, בית המשפט הדן בבקשה לרשות ערעור רשאי
  1. (1) ליתן רשות לערער, אם בכלל או לגבי עניין מסוים שפירש; ניתנה רשות ערעור, יראו את נימוקי הבקשה לרשות ערעור כנימוקי הערעור;
  2. (2) לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה;
  3. (3) להורות כי הבקשה תידון לפני הרכב.
  1. (ג) נתנה הערכאה שמבוקש לערער על החלטתה רשות ערעור, יצוין הדבר בכותרת הערעור בנוסף לכל הפרטים האחרים הנדרשים.
  2. (ד) הוגשה בקשה לרשות ערעור במקום שהמבקש רשאי לערער בזכות, רשאי בית המשפט לדון בבקשה כבערעור, בתנאים שיקבע.

השגה על החלטות שאינן פסק דין

  1. 155.

לא ערער בעל דין על החלטה שאינה פסק דין והיא ניתנת לערעור ברשות בלבד, או שביקש רשות לערער עליה והבקשה נדחתה בלא שניתנה רשות ערעור, אין בכך כדי לפגוע בזכותו להשיג על אותה החלטה בבואו לערער על פסק הדין במשפט; האמור בתקנת משנה זו לא יחול על החלטה בעניין סמכות מקומית ועל החלטה לפי סעיף 5 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

פרק כ"א: הוצאות משפט

תכלית ההוצאות

  1. 156.
  1. (א) חיוב בתשלום הוצאות נועד לשפות בעל דין על הוצאותיו בהליך בהתאם לתוצאותיו, למשאבים שנדרשו ולהתנהלות הצדדים.
  2. (ב) החלטת בית המשפט בעניין פסיקת ההוצאות ושיעורן תבטא את האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין.
  3. (ג) ראה בית המשפט שבעל דין עשה שימוש לרעה בהליכי משפט, רשאי הוא  לחייבו בהוצאות לטובת הנפגע או לטובת המדינה ובנסיבות מיוחדות אף את בא כוחו.

פסיקת הוצאות

  1. 157.

בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות; בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים בלבד, שלא לחייב בהוצאות כאמור.

שיעור ההוצאות

  1. 158.
  1. (א) סכום שכר טרחת עורך דין שיפסוק בית המשפט לטובת בעל הדין שזכה בהליך לא יפחת מן התעריף שנקבע לעניין שכר טרחת עורך דין בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימאלי המומלץ), התש"ס-2000, זולת אם הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים, על תשלום סכום נמוך יותר מהסכום האמור.
  2. (ב) בית המשפט יכלול בשכר טרחת עורך הדין, סכום השווה למס ערך מוסף מקום שבו הזוכה שילם או מחויב לשלם מס ערך מוסף לעורך דינו, זולת אם ראה כי הזוכה רשאי לנכות את מס התשומות בשכר טרחת עורך דינו, ובלבד שלא יפסוק סכום כאמור כרכיב נפרד.
  3. (ג) בקביעת שיעור ההוצאות יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש.
  4. (ד) בהחלטה יפרט בית המשפט את השיקולים שהנחו אותו בקביעת שיעור ההוצאות.

פסק דין בהעדר הגנה

  1. 159.

ניתן פסק דין בהעדר הגנה ובית המשפט פסק הוצאות, יהא שיעור שכר הטרחה בהתאם לתעריף המינימאלי המומלץ שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין כאמור, זולת אם מטעמים מיוחדים בית המשפט הורה אחרת.

הוצאות משפט

  1. 160.
  1. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו במפורש ובמפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.
  2. (ב) סכום הוצאות המשפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיקבע בית המשפט.
  3. (ג) הוצאות המשפט ייקבעו על ידי השופט שנתן את ההחלטה, זולת אם הדבר נבצר ממנו.

הארכת הליך שלא לצורך

  1. 161. 7

ראה בית המשפט כי בעל דין האריך את הדיון בכל הליך שלא לצורך, על ידי טענות סרק או בכל דרך אחרת, רשאי הוא, באותו הליך או בפסק הדין, וללא קשר עם תוצאות המשפט, להטיל עליו את הוצאות ההליך בשיעור שימצא לנכון בנסיבות העניין, לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה, או לטובת שניהם.

ערובה לתשלום הוצאות

  1. 162. 8
  1. (א) בית המשפט רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום הוצאותיו של נתבע.
  2. (ב) לא ניתנה הערובה תוך המועד שנקבע, ימחק כתב התביעה; בית המשפט רשאי לבטל את המחיקה בתנאים שייראו לו, אם נוכח שסיבה מספקת מנעה מהתובע ליתן את הערובה כנדרש.

פרק כ"ב: הוראות כלליות

סימן א': עורכי דין

ייפוי כוח לעורך דין

  1. 163.

כל פעולה בבית משפט הנדרשת מבעל דין או המותרת לו על פי דין, רשאי הוא לעשותה בעצמו או על ידי עורך דין שמונה על ידו כדין, והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת בכל דין.

רשימת עורכי הדין

  1. 164.
  1. (א) משרד עורכי דין שבו עורכי דין המייצגים בבית המשפט, ימציא לבית המשפט את רשימת עורכי הדין שבמשרד המייצגים בבית המשפט ואת מספר הרישיון של כל אחד מהם וכן את שם עורך הדין במשרד אשר יורשה להוסיף לרשימה או לגרוע ממנה;
  2. (ב) הוראות תקנה זו יחולו בהתאמה על פרקליטות המדינה, על פרקליטויות המחוז ועל לשכות משפטיות.
  3. (ג) מנהל בתי המשפט רשאי לפרסם הנחיות למילוי תקנה זו.

בעל דין רשאי להחליף עורך דינו

  1. 165.

בעל דין שמייצגו עורך דין רשאי לבטל את ייפוי הכוח של עורך דינו, ובלבד שנמסרה הודעה על כך לבית המשפט ולכל שאר הצדדים; עורך דין רשאי להפסיק את הייצוג ברשות בית המשפט בלבד.

סימן ב': טענת פסלות

בקשה לפסלות שופט

  1. 166. 1
  1. (א) בקשה לפסלות שופט לפי סעיף 77א לחוק בתי המשפט תוגש בכתב או אם הועלתה במהלך הדיון תשמע בעל פה, מיד לאחר שנודע לבעל הדין על עילת הפסלות ולפני כל טענה אחרת.
  2. (ב) החליט בית המשפט לדחות את טענת הפסלות, ימשיך את הדיון כסדרו, זולת אם הורה אחרת.

ערעור על החלטה בדבר פסלות שופט

  1. 167. 1
  1. (א) ערעור על החלטה בדבר פסלות שופט יוגש בכתב לנשיא בית המשפט העליון תוך ארבעה עשר יום ממועד קבלת ההחלטה; הערעור יפרט את עיקרי נימוקי התנגדותו של בעל הדין להחלטה, ויצורפו לו תצהיר המאמת את העובדות שביסודה, עותק מבקשת הפסלות, פרוטוקול הדיון בבקשה, וההחלטה נשוא הערעור.
  2. (ב) עותק מהערעור על מצורפיו יומצאו לכל שאר בעלי הדין בו ביום.
  3. (ג) בעלי הדין האחרים רשאים להשיב לערעור.
  4. (ד) הוראות תקנות אלה לגבי בקשה בכתב יחולו בשינויים המחויבים גם על ערעור לפי תקנה זו.
  5. (ה) נשיא בית המשפט העליון רשאי לבקש מהשופט אשר על החלטתו הוגש הערעור להעיר את הערותיו.
  6. (ו) הוחלט בערעור להעביר את הדיון בתובענה לשופט אחר, רשאי הוא לדון בה מן השלב שאליו הגיע השופט הקודם או מכל שלב אחר שייראה לו נכון וצודק בנסיבות העניין.

סימן ג': שונות

סמכות מנהל מערכת בתי המשפט

  1. 168.
  1. (א) מנהל בתי המשפט יקבע את הזמן הראוי לביצועו של כל שלב משלבי המשפט בסוגי התיקים השכיחים ויפרסמו.
  2. (ב) מקום שבו הוסמך מנהל בתי המשפט לקבוע כללים או הוראות, יעשה כן בהסכמת שר המשפטים, ואלה יפורסמו בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט.

סמכות כללית של בית המשפט למתן הוראות

  1. 169.
  1. (א) בית המשפט רשאי ליתן בכל עת הוראות לכל עניין שבסדרי הדין וכן לתקן כל פגם או טעות בכל הליך, ככל שייראה לנכון לשם הגשמת מטרת תקנות אלה.
  2. (ב) נקבע בתקנות אלה או בכל חיקוק זמן לעשיית דבר או להימנע מעשיית דבר או מדד להיקף כתבי טענות, יחול האמור כל עוד בית המשפט לא הורה אחרת מטעמים מיוחדים.
  3. (ג) מועד שקבע בית המשפט לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן.

רשם וסמכויותיו

  1. 170.

בתקנות אלה המונח "בית המשפט" הוא לרבות "רשם", ואולם לעניין סמכויות הרשם, בנוסף לסמכויותיו על-פי כל דין, יחולו תקנות אלה בלבד –

23, ‎44(א)(1)-(2), 46(א), 50-49, 61, 64(ב) לעניין דרך ביצוע ההמצאה בלבד,  80-76, 102-98, 117(א), 120, 123, 125, 127(ד), 132(ב) לעניין מתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד, 141(ב) לעניין ההמצאה למי מהמשיבים שאינו נוגע בדבר בלבד, 162, 169(ג).

סמכות עוזר משפטי

  1. 171.

עוזר משפטי של שופט רשאי באישור השופט ליתן החלטות בעניינים המפורטים בתקנה 5(ב) לתקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה), התשס"ב-2002.

תצהיר

  1. 172.
  1. (א) תצהיר יהא ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להעיד מתוך ידיעתו הוא; בתצהיר המצורף לכתב טענות רשאי הוא להצהיר גם לפי מיטב ידיעתו או אמונתו ובלבד שיציין את הנימוקים לכך.
  2. (ב) דין מצהיר בתצהיר חלף עדות ראשית כדין עד במשפט, אולם התצהיר ייחשב כראיה רק אם המצהיר התייצב לחקירה נגדית.
  3. (ג) נמנע המצהיר מלהתייצב לחקירה על תצהיר שצורף לכתב טענות – לא ישמש תצהירו ראיה לטובת בעל הדין אשר הגיש אותו, אלא ברשות מיוחדת מאת בית המשפט.
  4. (ד) בית המשפט רשאי בכל עת לדרוש מיזמתו את ההתייצבות של מצהיר לשם חקירה.

מנין הימים

  1. 173.
  1. (א) המועד הקובע לתחילת מנין הימים לפרק הזמן שנקבע הינו יום המצאת המסמך כמפורט בתקנות אלה; אם ניתנה החלטה במעמד הצדדים, יימנה המועד ממועד הדיון.
  2. (ב) תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במניין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית המשפט, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

ביטול

  1. 174.
  1. (א) התקנות בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 – בטלות, זולת אלו הכלולות בחלק ג'1 וחלק ג'2 וכן תקנה 131(ג).
  2. (ב) במקום תקנות "סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984" יבוא "תקנות סדר הדין האזרחי (עניינים מיוחדים), התשמ"ד- 1984".

תחולת התקנות

  1. 175.
  1. (א) חלק א' לתקנות אלה יחול על כל עניין אזרחי המובא לפני בית משפט.
  2. (ב) חלק ב' לתקנות אלה יחול על כל עניין אזרחי המובא לפני בית משפט, זולת אם נקבעו בעניין פלוני סדרי דין מיוחדים אחרים.

הוראות מעבר ותחילה

  1. 176.

תחילתן של תקנות אלה בתוך שישה חודשים מיום פרסומן והן יחולו בשינויים ובהתאמות המחויבים על כל הליך תלוי ועומד, בהתאם לשלב שבו הוא נמצא.

טופס 1

(לפי תקנה 15)

יצורף בהמשך. טופס 2

(לפי תקנה 15)

הזמנה לדין

הואיל ו ___________________ הגיש למחוז שיפוט זה כתב תביעה נגדך, המצורף בזאת, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה תוך שישים ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו.

אם לא תעשה כן, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.

טופס 3

(לפי תקנה 21)

תובע בתביעה לנזק גוף יאמת בתצהיר נספח את הפרטים הבאים ויעבירם לצד שכנגד:

  1. 1. תאריך לידה;
  2. 2. שמות קודמים;
  3. 3. פרטי קופות חולים בעבר ובהווה;
  4. 4. פרטי הרופאים שטיפלו בעבר ובהווה;
  5. 5. אשפוזים וטיפולים בעבר או בהווה – פרטי בית החולים, המועד וסיבת האשפוז או הטיפול;
  6. 6. תרופות שנוטל באופן קבוע;
  7. 7. האם עבר תאונות בעבר? אם כן – מתי ומה טיב הפגיעה;
  8. 8. האם הגיש תביעות קודמות בגין נזק גוף? אם כן – פירוט;
  9. 9. האם סובל ממחלות כרוניות או קשות או מנכות שלא עקב האירוע? אם כן – פרוט;
  10. 10. האם היה בטיפול פסיכיאטרי או פסיכולוגי אי פעם? אם כן – פירוט;
  11. 11. האם הגיש אי פעם תביעה למוסד לביטוח לאומי, לקצין התגמולים או לשירות התעסוקה,ואם כן – פרטיה ותוצאותיה;
  12. 12. פירוט ההטבות שהתקבלו בעקבות האירוע מכל גורם שהוא, לרבות ביטוח לאומי;
  13. 13. פרטי מוסדות חינוך שבהם למד וההשכלה;
  14. 14. פרטי כל מקומות העבודה, תקופת העבודה והתפקיד;
  15. 15. נתוני שכר מלאים משנתיים שלפני האירוע ועד להגשת כתב התביעה;
  16. 16. תקופת היעדרות מלאה או חלקית מהעבודה;
  17. 17. אם שירת בצה"ל – מספר אישי ותקופת השירות;
  18. 18. האם הייתה הזדקקות לעזרת הזולת לאחר האירוע וכתוצאה ממנו ומה העזרה שלה נזקק לפני האירוע;

טופס 4

(לפי תקנה 69)

בית המשפט השלום/המחוזי ב-__________________

שם התובע/ מבקש: _____________________ מספר הזהות: ____________

  • נגד 

שם הנתבע/ משיב: _______________________ מספר הזהות: ____________

כתב התחייבות עצמית – סעד זמני

בהתאם לתקנה 69 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה-2014, אני החתום מטה מתחייב בזה לפצות את מי שאליו מופנה הצו הזמני, בגין כל נזק שייגרם עקב מתן הסעד הזמני אם פקע הסעד הזמני או צומצם היקפו.

את סכום הפיצויים אשלם, כשהוא צמוד למדד המחירים למדד, בתוספת ריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"ה-1961, אם וכאשר תומצא לי החלטה מבית המשפט המוסמך המחייבת אותי לשלם את הפיצויים.

פרטי המתחייב:

שם פרטי ומשפחה: ________________

מספר זהות/ח"פ: __________________

כתובת: _________________________

חתימה: _________________________

אישור עורך הדין

אני מאשר את נאמנות החתימה הנ"ל ואמיתות הפרטים בקשר למתחייב הנ"ל.

שם עוה"ד ________________ מס' רישיון __________________ תאריך ____________

חתימה________________

אישור מזכיר בית המשפט

אני הח"מ מאשר קבלת ההתחייבות העצמית על פי נוהל ערבויות בהנהלת בתי המשפט.

שם המזכיר _______________ תאריך__________________ חתימה________________

טופס 5

(לפי תקנה 88)

בית המשפט השלום/המחוזי ב-__________________

הודעה בדבר צו כניסה לחצרים

דע כי בתיק מס' ___________ – ______ נגד ________:

  1. 1. מונה כונס נכסים זמני, אשר הוסמך לבצע חיפוש ואיתור/ צילום/ העתקה/ תפיסה, החזקה, שמירה, ניהול והשבחה של נכסים המצויים בחצרים אשר בהחזקתך או באחריותך וכן להפעיל לגבי הנכסים כל סמכות, כוח או זכות הנתונים לבעל הנכסים או למחזיק בהם, לרבות ניהול הליכים משפטיים ביחס אליהם וחתימה על כל מסמך בקשר אליהם;
  2. 2. הוצא צו המורה לך לאפשר לכונס הנכסים הזמני להיכנס לחצרים כדי לבצע את הפעולות האמורות וכן להימנע מכל פעולה העלולה להפריע או לעכב את ביצוע הצו על ידי הכונס.

קרא בעיון את ההוראות האלה:

  1. 1. הכניסה לחצרים והפעולות שיבוצעו בהם ייערכו בנוכחותך ובנוכחות שני עדים, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת או אם תאשר בכתב שאינך מעוניין בנוכחות עדים;
  2. 2. פעולות במחשב או במידע המצוי במחשב יבוצעו רק על פי היתר מפורש, אשר צוין בצו של בית המשפט, ועל ידי בעל תפקיד מיומן לביצוע פעולות במחשב, זולת אם הסכמת לבצע את החיפוש בעצמך;
  3. 3. אתה רשאי להעיר את הערותיך לגבי הכניסה לחצרים והפעולות שבוצעו בהם, והן יופיעו בדין וחשבון שיוגש לבית המשפט;
  4. 4. חלה על כונס הנכסים הזמני ועובדיו חובת סודיות לגבי הנכסים, המסמכים והמידע המגיעים אליהם במסגרת תפקידם, והם אינם רשאים לעשות בהם שימוש או לגלותם לאדם אחר, עד לדיון בבית המשפט שבו יוחלט מה ייעשה בהם.

שים לב:

  1. 1. אם תסרב לאפשר כניסה תפר צו של בית המשפט, וניתן יהיה לזמן אותך לבית המשפט ולהטיל עליך קנס או מאסר לשם ביצוע הצו, על פי פקודת בזיון בית המשפט;
  2. 2. אם תסרב לאפשר כניסה לחצרים הדבר עלול לשמש ראיה במסגרת ההליך המשפטי;
  3. 3. אתה זכאי להתייעצות טלפונית עם עורך דין במגבלות האפשר;
  4. 4. אתה זכאי להגיש לבית המשפט הודעת הצטרפות להליך בתוך עשרים ימים.

יום: _______________

טופס 6

(לפי תקנה 96)

בית המשפט השלום/המחוזי ב-__________________

שם התובע: _____________________ מספר הזהות: ____________

מרחוב ________________________

ע"י ב"כ עוה"ד ___________________ מספר רישיון: _____________

מרחוב ________________________

טל': __________________________ פקס: _________________________

דוא"ל:_________________________

  • נגד 

הנתבע: _______________________ מספר הזהות: ____________

מרחוב ________________________

ע"י ב"כ עוה"ד ___________________ מספר רישיון: _____________

מרחוב ________________________

טל': __________________________ פקס: _________________________

דוא"ל:_________________________

ערובה של כונס נכסים

אנו החתומים מטה ___________________ מתחייבים בזה יחד ולחוד לשלם לפי הוראות בית המשפט או הרשם סך של __________ במקרה ש_____________________, אשר נתמנה כונס נכסים במשפט הנ"ל לא יגיש חשבונותיו בזמנים ובצורה שהורה בית המשפט, או לא ישלם סכום המגיע ממנו לפי הוראות בית המשפט, או שיגרום בזדון או ברשלנות הפסד לנכסים שנתמנה עליהם.

אישור עורך דין

הנני מאשר/ת בזאת כי ביום _______הופיע במשרדנו, בפני עורך דין _____________, מר/גברת   _________ ולאחר שהוזהר/ה כי כל הצהרותיו/יה, בגוף התצהיר ו/או בחלק מנספחיו ו/או בכל נספחיו ו/או בחלק מחלקיו, חייבות להיות אמת לאמיתה וכי הצהרתו/תה חייבת להיות אמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי לעונשים הצפויים בחוק, אישר/ה את נכונות ההצהרה וחתם/מה עליה.

_______________________________

תאריך עורך/כת דין חתימה

טופס 7

(לפי תקנה 129)

הצהרת מומחה מטעם בית המשפט

אני החתום מטה :

שם: _________________________ מספר תעודת זהות:  _____________

עיסוק: _______________________ ההליך:

  1. 1. מצהיר שבמילוי תפקידי כמומחה מטעם בית המשפט בהליך, לא עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים, ובכלל זה, אין לי קשר אישי כספי או מקצועי עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם (לרבות מתן חוות דעת או שירות אחר), ואין לי עניין כספי או אישי בהליך, בתוצאותיו, או בצדדים הנוגעים לו, ולרבות קשרים או עניינים כאמור של קרובי משפחתי או של גופים אחרים הקשורים אלי.

לעניין זה, קרוב משפחה – בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, וכן הורהו, בן זוגו או ילדו של כל אחד מאלה, ולרבות קרבה משפחתית חורגת או קרבה הנוצרת עקב אימוץ.

  1. 2. מצהיר שיש לי / אין לי זיקות להליך או לצדדים, שעלולות לעורר חשש לניגוד עניינים (אם יש נא לפרט):

______________

חתימת המצהיר

27/11/14

שתפו: