ההסכם המצוי בין בעלי דין ומגשר

1. בעלי הדין מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.
2. בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל-פה, או להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.
2א. בעלי הדין מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.
3. בעלי הדין זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.
4. בעלי הדין מתחייבים לחתום על הסדר הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה שבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק-דין.
5. בעלי הדין מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף לסעיף 6 להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור.
6. המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לבעלי הדין להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.
7. המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל ענין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם.
8. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין.
9. הודעת המגשר על שכר טרחתו ועל ההוצאות בעין במהלך הגישור מחייבת את בעלי הדין.
10. המגשר מתחייב שהוא לא יתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי דין בכל ענין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדין האחרים.
11. הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:
(א) המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה;
(ב) המגשר יקבע את סדרי הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין;
(ג) המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור; מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין;
(ד) המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה.
12. המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור.
מיום 19.2.1999
תק' תשנ"ט-1999
ק"ת תשנ"ט מס' 5947 מיום 20.1.1999 עמ' 283
הוספת פרט 2א

מיום 25.10.2001
תק' תשס"ב-2001
ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50
ההסכם המצוי בין בעלי דין ומפשר ומגשר
1. בעלי הדין מתחייבים לשתף פעולה עם המפשר המגשר, לקיים את הליך הפישור הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.
2. בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המפשר המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל-פה, או להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הפישור הגישור.
2א. בעלי הדין מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הפישור הגישור ולא להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הפישור הגישור.
3. בעלי הדין זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הפישור הגישור.
4. בעלי הדין מתחייבים לחתום על הסדר הפישור הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה שבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק-דין.
5. בעלי הדין מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר פישור גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המפשר המגשר, וכי בכפוף לסעיף 6 להסכם זה אין המפשר המגשר אחראי לתוצאת הפישור הגישור.
6. המפשר המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לבעלי הדין להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.
7. המפשר המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל ענין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הפישור הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם.
8. המפשר המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין.
9. הודעת המפשר המגשר על שכר טרחתו ועל ההוצאות בעין במהלך הפישור הגישור מחייבת את בעלי הדין.
10. המפשר המגשר מתחייב שהוא לא יתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי דין בכל ענין הקשור לסכסוך נושא הפישור הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדין האחרים.
11. הליך הפישור הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:
(א) המפשר המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה;
(ב) המפשר המגשר יקבע את סדרי הפישור הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין;
(ג) המפשר המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הפישור הגישור; מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המפשר המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין;
(ד) המפשר המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה.
12. המפשר המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר פישור גישור.

ט' בתמוז תשנ"ג (28 ביוני 1993) דוד ליבאי
שר המשפטים

שתפו: